Search result for

capillary

(48 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capillary-, *capillary*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย

English-Thai: Nontri Dictionary
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capillaryหลอดเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capillary๑. แบบเส้นผม๒. รูเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capillary actionการซึมตามรูเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capillary conductivityสภาพนำของรูเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capillary forceแรงดึงตามรูเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capillary fringeเขตอิ่มตัวเหนือระดับน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capillary intersticeซอกเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capillary migrationการเคลื่อนที่ในรูเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capillary pressureความดันหลอดเลือดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
capillary actionคะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก, การเคลื่อนที่ของของเหลวขึ้นไปตามหลอดเล็ก ๆ  เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำไปตามท่อเล็ก ๆ ในรากเพื่อลำเลียงไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Capillary Blockadeการอุดตันของหลอดเลือดฝอย,วิธีอุดกั้นในเส้นโลหิตฝอย [การแพทย์]
Capillary Blood Vessels, Newหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Defectsความผิดปกติของเส้นเลือด [การแพทย์]
Capillary electrophoresisแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส [TU Subject Heading]
Capillary Fillingการไหลเวียนของเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Filling Timeเวลาประจุหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Fragilityหลอดเลือดฝอยเปราะ [การแพทย์]
Capillary Fringe ชั้นดินอิ่มตัวแคพิลลารี
ชั้นดินที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวหรือเกือบอิ่มตัว ด้วยแรงดึงน้ำในช่องขนาดเล็ก อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ความหนาของชั้นอิ่มตัวนี้ขึ้นกับการกระจาย ของขนาดช่อง (pore-size distribution) ภายในหน้าตัดดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are those who ask, why connect the capillary tube directly to the compressor valve?มีคนถามว่าทำไมถึงต่อ Capillary Tube เข้ากับ Compressor Valve โดยตรง? แน่นอน ทำไมไม่ต่อมันกับ Introduction to Finality (2012)
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต Athens (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นเลือดฝอย[N] capillary, Example: เลือดกำเดาเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยในเยื่อจมูกฉีกขาด, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นเล็กๆ ละเอียดที่เป็นทางเดินของโลหิตและประสาทในร่างกาย
น้ำซับ[N] capillary water, See also: permeating water, Syn. น้ำซำ, ที่น้ำซับ, Example: ในจังหวัดของเรานี้มีน้ำซับเกิดขึ้นอยู่หลายแห่ง, Thai definition: เรียกที่ซึ่งมีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้
หลอดเลือดฝอย[N] capillary, Syn. เส้นเลือดฝอย, Example: การงอกของหลอดเลือดฝอยเข้ามาเลี้ยงมะเร็งมากขึ้นๆ ทำให้มะเร็งโตขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือดฝอย[n. exp.] (senleūat føi) EN: capillary   FR: veinule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPILLARY    K AE1 P AH0 L EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capillary    (n) (k @1 p i1 l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapillargefäß {n} [anat.] | Kapillargefäße {pl}capillary vessel; capillary | capillary vessels [Add to Longdo]
Kapillarrohr {n}capillary tube [Add to Longdo]
Kapillarrohrhalter {m}capillary tube support [Add to Longdo]
Kapillarsaum {m}capillary fringe [Add to Longdo]
Kapillarthermometer {n}capillary thermometer [Add to Longdo]
Kapillarwirkung {f}capillary attraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
河原蓬;河原艾[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood [Add to Longdo]
毛管[もうかん, moukan] (n) capillary [Add to Longdo]
毛管現象[もうかんげんしょう, moukangenshou] (n) capillary phenomenon [Add to Longdo]
毛細管[もうさいかん, mousaikan] (n) (1) capillary tube; (2) (See 毛細血管) capillary (anatomical) [Add to Longdo]
毛細管現象[もうさいかんげんしょう, mousaikangenshou] (n) capillary phenomenon [Add to Longdo]
毛細血管[もうさいけっかん, mousaikekkan] (n,adj-no) capillary vessel; capillary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微血管[wēi xuè guǎn, ㄨㄟ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] capillary [Add to Longdo]
毛细[máo xì, ㄇㄠˊ ㄒㄧˋ, / ] capillary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capillary \Cap"il*la*ry\, n.; pl. {Capillaries}.
   1. A tube or vessel, extremely fine or minute.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A minute, thin-walled vessel; particularly one of
    the smallest blood vessels connecting arteries and veins,
    but used also for the smallest lymphatic and biliary
    vessels.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capillary \Cap"il*la*ry\ (k[a^]p"[i^]l*l[asl]*r[y^] or
   k[.a]*p[i^]l"l[.a]*r[y^]; 277), a. [L. capillaris, fr.
   capillus hair. Cf. {Capillaire}.]
   1. Resembling a hair; fine; minute; very slender; having
    minute tubes or interspaces; having very small bore; as,
    the capillary vessels of animals and plants.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to capillary tubes or vessels; as, capillary
    action.
    [1913 Webster]
 
   {Capillary attraction}, {Capillary repulsion}, the apparent
    attraction or repulsion between a solid and liquid caused
    by capillarity. See {Capillarity}, and {Attraction}.
 
   {Capillarity tubes}. See the {Note} under {Capillarity}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capillary
   adj 1: of or relating to hair
   2: long and slender with a very small internal diameter; "a
     capillary tube" [syn: {capillary}, {hairlike}]
   n 1: a tube of small internal diameter; holds liquid by
      capillary action [syn: {capillary}, {capillary tube},
      {capillary tubing}]
   2: any of the minute blood vessels connecting arterioles with
     venules [syn: {capillary}, {capillary vessel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top