หรือคุณหมายถึง forthrightneß?
Search result for

forthrightness

(5 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forthrightness-, *forthrightness*, forthrightnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forthrightness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forthrightness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
FORTHRIGHTNESS    F AO2 R TH R AY1 T N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrlichkeit {f}forthrightness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forthrightness \Forth"right`ness\, n.
   Straightforwardness; explicitness; directness. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      Dante's concise forthrightness of phrase. --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forthrightness
   n 1: the quality of being honest and straightforward in attitude
      and speech [syn: {candor}, {candour}, {candidness},
      {frankness}, {directness}, {forthrightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top