ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candor-, *candor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candor(n) ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
candor(n) การเปิดเผย, น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
From here on out, you'll have complete and utter candor from both of us.จากนี้ไปคุณจะได้รับความเปิดเผยที่สุด ระหว่างเราทั้งคู่ Scandal (2012)
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ Forgiveness (2012)
A candor and an honesty that's worthy of respect....a candor and an honesty that's worthy of respect. Gone Girl (2014)
I take it you're setting out to Candor in the morning? Yeah.เธอจะไปหาผู้กล้าหาญในตอนเช้าใช่ไหม Insurgent (2015)
If you were Candor I would take you at your word.มันเป็นเรื่องโกหก Insurgent (2015)
You believe Candor is the most fittest to judge because you are so honest? I admit, I hold that belief.คุณเชื่อว่าผู้ซื่อสัตย์เหมาะสมที่สุด ที่จะตัดสิน เพราะเขาซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
Then, would you say I trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?ฉันยอมรับ ฉันเชื่อมั่นอย่างนั้น จากนั้น คุณเลยพูดว่าฉันทดสอบที่นี่ ที่กลุ่มผู้ซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
In my opinion a Candor trial would have the greatest chance of achieving true justice.คำตอบ คือ ใช่ ในความคิดของฉัน การทดสอบของกลุ่มผุ้ซื่อสัตย์ จะต้องให้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับความประสบความสำเร็จในการตัดสินความจริง Insurgent (2015)
As part of Candors initation you administer a truth serum. Correct.ไม่ ในการคัดเลือกผู้ซื่อสัตย์ คุณจะใช้เซรั่มพูดความจริง Insurgent (2015)
I'm aware that there has been some concerns about the unavoidable raid on Candor so let me be clear.ฉันเข้าใจดีว่ามีความกังวล เกี่ยวกับการเข้าโจมตีเขตผู้ซื่อสัตย์ ฉันขอย้ำอีกครั้ง Insurgent (2015)
Candor sim complete.ซิม"ผู้ซื่อสัตย์"เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว Insurgent (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candorHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
candorI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดเผย[poētphoēi] (adv) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
candor

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit { f }candor [ Am. ]; candour [ Br. ] [Add to Longdo]
Offenheit { f }candor [ Am. ]; candour [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na, n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) #17,196 [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n, adj-na, adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candor \Can"dor\, n. [Written also {candour}.] [L. candor, fr.
   cand["e]re; cf. F. candeur. See {candid}.]
   [1913 Webster]
   1. Whiteness; brightness; (as applied to moral conditions)
    usullied purity; innocence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nor yor unquestioned integrity
       Shall e'er be sullied with one taint or spot
       That may take from your innocence and candor.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. A disposition to treat subjects with fairness; freedom
    from prejudice or disguise; frankness; sincerity.
    [1913 Webster]
 
       Attribute superior sagacity and candor to those who
       held that side of the question.    --Whewell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candor
   n 1: ability to make judgments free from discrimination or
      dishonesty [syn: {fairness}, {fair-mindedness}, {candor},
      {candour}] [ant: {unfairness}]
   2: the quality of being honest and straightforward in attitude
     and speech [syn: {candor}, {candour}, {candidness},
     {frankness}, {directness}, {forthrightness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top