Search result for

café

(66 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -café-, *café*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cafe[N] ร้านกาแฟ, See also: ร้านอาหารเล็กๆ ที่ขายเครื่องดื่มและขนม
cafeteria[N] ร้านอาหารบริการตนเอง
cafetiere[N] หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม, Syn. French press pot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cafe(n) โรงขายอาหาร,ร้านเครื่องดื่ม,ร้านกาแฟ,คาเฟ่
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cafemicคาฟิมิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cafergotคาเฟอร์กอด [การแพทย์]
Cafeteria Serviceผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was in the café. The guy's pulling heavy side jobs.ผมอยู่ในร้านกาแฟ ชายคนนั้นทำเกินไป WarGames: The Dead Code (2008)
Because there is someone watching us in the doorway across from the café.เพราะมีคนมองเรา จากทางเข้าตรงข้ามร้านกาแฟ WarGames: The Dead Code (2008)
Back at the café, when my e-date was wowing me with his mastery of the Internet,ตอนที่อยู่ที่คาเฟ่ ตอนที่ฉันอี-เดททำให้ฉันแปลกใจ กับความเก่งเรื่องอินเตอร์เนตของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Can we go to the café or something?- เราไปที่คาเฟ่ อะไรอย่างงี้ ไม่ได้เหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Café?- คาเฟ่? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Just part time. I'll ask at the café. Anywhere.แค่งานพาร์ทไทม์ ฉันจะถามตามคาเฟ่ดู ฉันทำได้ Nowhere Boy (2009)
You've got the basic layout. Bookstore, café.คุณได้มีรูปแบบขั้นพื้นฐาน ร้านหนังสือคาเฟ่ Inception (2010)
One café.หนึ่งคาเฟ่ Inception (2010)
One café.หนึ่งคาเฟ่ Inception (2010)
One café.หนึ่งคาเฟ่ Inception (2010)
I can take you to this one café, show you where I met your mom.พ่อจะพาลูกไป\ ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่ง พาลูกไปดู ที่ที่พ่อเจอกับแม่ Appointment in Samarra (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงอาหาร[N] cafeteria, See also: canteen, dining hall/room, Example: ทุกมหาวิทยาลัยจะมีโรงอาหารขายอาหารราคาถูกให้กับนักศึกษา, Thai definition: สถานที่ขายอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์[n.] (bā) EN: bar   FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f]
ช้อนชา [n. exp.] (chøn-chā) EN: teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ช้อนกาแฟ [n. exp.] (chøn-kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon   FR: cuillère à café [f]
กาแฟ [n.] (kāfaē) EN: coffee   FR: café [m]
กาแฟดำ[n. exp.] (kāfaē dam) EN: black coffee   FR: café noir [m]
กาแฟร้อน[n. exp.] (kāfaē røn) EN: hot coffee   FR: café chaud au lait [m] ; café chaud [m]
กาแฟใส่นม[n. exp.] (kāfaē sai nom) FR: café au lait [m]
กาแฟสำเร็จรูป [n. exp.] (kāfaē samretrūp) EN: instant coffee   FR: café instantané [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAFE    K AH0 F EY1
CAFE    K AE0 F EY1
CAFES    K AE2 F EY1 Z
CAFETERIA    K AE2 F AH0 T IH1 R IY0 AH0
CAFETIZER    K AE1 F AH0 T AY2 Z ER0
CAFETERIAS    K AE2 F AH0 T IH1 R IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cafe    (n) (k a1 f ei1)
cafes    (n) (k a f ei1 z)
cafeteria    (n) (k a2 f @ t i@1 r i@)
cafeterias    (n) (k a2 f @ t i@1 r i@ z)
cafe-au-lait    (n) -- (k a2 f ei - ou - l ei1)
cafe-au-laits    (n) -- (k a2 f ei - ou - l ei1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Café {n}; Kaffeehaus {n}coffeehouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットカフェ[, inta-nettokafe] (n) {comp} Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
エレクトロニックカフェ[, erekutoronikkukafe] (n) {comp} electronic cafe [Add to Longdo]
オープンカフェ;オープン・カフェ[, o-punkafe ; o-pun . kafe] (n) pavement cafe (wasei [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
カフェ(P);カフェー;キャフェ;カッフェー[, kafe (P); kafe-; kyafe ; kaffe-] (n) (1) cafe (fre [Add to Longdo]
カフェる[, kafe ru] (v5r) (sl) to go to a cafe [Add to Longdo]
カフェアラクレーム[, kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre [Add to Longdo]
カフェオレ;カフェオーレ[, kafeore ; kafeo-re] (n) cafe au lait (fre [Add to Longdo]
カフェキャバ[, kafekyaba] (n) cafe cabaret [Add to Longdo]
カフェテラス[, kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咖啡店[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, ] café; coffeeshop, #19,999 [Add to Longdo]
咖啡馆[kā fēi guǎn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ, / ] café; coffeeshop [Add to Longdo]
咖啡馆儿[kā fēi guǎn r, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] café; coffeeshop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 café
   café; coffee‐house
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 café [kafe]
   café; coffee‐house
   coffee
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 café
   café; coffee‐house
   coffee
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 café
   café; coffee‐house
   bar; pub
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Café [kaf] (n) , s.(n )
   coffeehouse
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 café
   café; coffee‐house
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top