ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junto

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junto-, *junto*
Possible hiragana form: じゅんと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junto[N] กลุ่มที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. cabal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal

English-Thai: Nontri Dictionary
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay. Conmigo juntos.ฉันเอารถ รถ The Dog (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際標準図書番号[こくさいひょうじゅんとしょばんごう, kokusaihyoujuntoshobangou] (n) International Standard Book Number; ISBN [Add to Longdo]
準年寄り;準年寄[じゅんとしより, juntoshiyori] (n) temporary sumo coaching status for retired wrestler [Add to Longdo]
順当[じゅんとう, juntou] (adj-na,n) proper; right; reasonable; (P) [Add to Longdo]
単純踏歩変換[たんじゅんとうほへんかん, tanjuntouhohenkan] (n) simple change (horse gait) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junto \Jun"to\ (j[u^]n"t[-o]), n.; pl. {Juntos} (j[u^]n"t[-o]s).
   [Sp. junto united. See {Junta}.]
   A secret council to deliberate on affairs of government or
   politics; a number of men combined for party intrigue; a
   faction; a cabal; as, a junto of ministers; a junto of
   politicians.
   [1913 Webster]
 
      The puzzling sons of party next appeared,
      In dark cabals and mighty juntos met.  --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junto
   n 1: a clique (often secret) that seeks power usually through
      intrigue [syn: {cabal}, {faction}, {junto}, {camarilla}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 junto
  1. adjacent
  2. nearby
  3. together
  4. close; near; nearby; next

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top