ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burmese

B ER0 M IY1 Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burmese-, *burmese*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burmese(เบอร์'มีซ,-มีส) n.,adj. ชาวพม่า,ภาษาพม่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burmeseชาวพม่า [TU Subject Heading]
Burmese languageภาษาพม่า [TU Subject Heading]
Burmese studentsนักเรียนพม่า [TU Subject Heading]
Burmese studentsนักศึกษาพม่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Events are happening which I now believe to be of Burmese origin, and I fear that military action is unavoidable.Events are happening which I now believe to be of Burmese origin, and I fear that military action is unavoidable. Anna and the King (1999)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)
Burmese pirates.โจรสลัดพมา Rambo (2008)
- At 10:28 Burmese local time...= พม่า 10: 28 ในเวลาท้องถิ่น = Episode #1.1 (2011)
We've also learned there were four Burmese casualties.เป็นชาวพม่า 4 ราย Episode #1.1 (2011)
- Two Burmese and a Tortoiseshell, judging by the cat hairs on your cardigan.- แมว Burmese 2 ตัว กับ Tortoiseshell ตัวนึง ดูจากขนแมวบนคาร์ดิแกนของคุณ The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะขาบ[N] Coracius affinis (Coraciidae), See also: Burmese roller, Syn. นกตะขาบ, Example: นกตะขาบชอบเกาะอยู่ตามสายไฟและกิ่งไม้แห้งเพื่อดักกินแมลง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Caraciidae ตัวป้อม หัวใหญ่ ปากใหญ่สั้นโค้ง ชอบเกาะอยู่ตามสายไฟและกิ่งไม้แห้ง
กำกวม[N] Burmese stork-billed kingfisher, See also: Pelargopsis gurial burmanica, Syn. นกกำกวม, นกกระเต็นช้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนปีกสีเขียว ปากแดง กินกุ้งและปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
งูหลาม[n. exp.] (ngū lām) EN: Burmese Python   
นกอีเสือหลังแดง[n. exp.] (nok ī-seūa lang daēng) EN: Burmese Shrike   FR: Pie-grièche à dos marron [f] ; Pie-grièche birmane [f]
นกภูหงอนพม่า[n. exp.] (nok phū ngøn Phamā) EN: Burmese Yuhina   FR: Yuhina de Birmanie [f] ;Yuhina des montagnes [f] ; Yuhina birmane [f]
พม่า[adj.] (Phamā) EN: Burmese   FR: birman
ผีเสื้อเชิงลายมหาเทพ[n. exp.] (phīseūa choēng lāi Mahāthēp) EN: Burmese Raven   
ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ[n. exp.] (phīseūa hāng ting Mahāthēp) EN: Burmese Raven   
ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า[n. exp.] (phīseūa tān phum Phamā) EN: Burmese Bushbrown   
เต่าร้าง [n.] (taorāng) EN: Burmese fishtail palm ; Clustered fishtail palm ; Common fishtail palm ; Wart fishtail palm ; Tufted fishtail palm   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURMESE B ER0 M IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burmese (n) bˈɜːʳmˈiːz (b @@1 m ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缅文[Miǎn wén, ㄇㄧㄢˇ ㄨㄣˊ, / ] Burmese (language, esp. written), #641,548 [Add to Longdo]
缅元[Miǎn yuán, ㄇㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] Burmese dollar [Add to Longdo]
缅甸语[miǎn diàn yǔ, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] Burmese (language of Myanmar) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauer Pfaufasan {m} [ornith.]Burmese Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Burmawürger {m} [ornith.]Burmese Shrike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリスビルマ戦争[イギリスビルマせんそう, igirisubiruma sensou] (n) (See 英緬戦争) Anglo-Burmese Wars (1823-1826, 1852-1853, 1885-1887) [Add to Longdo]
サウン[, saun] (n) saung (Burmese harp) (bur [Add to Longdo]
ビルマ戦争[ビルマせんそう, biruma sensou] (n) (See 英緬戦争) Burmese Wars (1823-1826, 1852-1853, 1885-1887) [Add to Longdo]
ミャンマー語[ミャンマーご, myanma-go] (n) Burmese (language) [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
英緬戦争[えいめんせんそう, eimensensou] (n) Anglo-Burmese Wars (1823-1826, 1852-1853, 1885-1887) [Add to Longdo]
花梨;花林;花櫚;榠樝[かりん;カリン, karin ; karin] (n) (1) (uk) (not 榠樝) Burmese rosewood (Pterocarpus indicus); angsana; amboyna; amboina; (2) (uk) (not 花林 or 花櫚) flowering quince (of genus Chaenomeles) (Pseudocydonia sinensis); Chinese quince (Chaenomeles sinensis); (3) (uk) (only 花梨 or カリン) quince (Cydonia oblonga) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burmese \Bur`mese"\, a.
   Of or pertaining to Burmah, or its inhabitants. -- n. sing. &
   pl. A native or the natives of Burma (Myanmar). Also (sing.),
   the language of the Burmans.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Burmese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Myanmar or its
       people; "the Burmese capital"; "Burmese tonal languages"
   n 1: a native or inhabitant of Myanmar
   2: the official language of Burma

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top