ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*burlesque*

B ER0 L EH1 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burlesque, -burlesque-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burlesque(n) การล้อเลียนที่ตลก, Syn. spoof, parody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burlesque(เบอร์เลสค์') { burlesqued, burlesquing, burlesques } n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก, การล้อเลียน, ภาพล้อ adj. ล้อเลียน, เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff

English-Thai: Nontri Dictionary
burlesque(adj) ชวนหัว, ตลก, ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ, ละครตลก, ละครชวนหัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club.แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
It's burlesqueIt's burlesque Burlesque (2010)
But this is the Burlesque Lounge.แต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของ เบอร์เลสก์ เลาจน์ Burlesque (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe.- รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me.- เขาดูแลร่วมกับฉัน A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. A Deadly Affair (2010)
No, but I doubt that any of them have performed in a burlesque club. Louis knows all about my past.บางคนแสดงว่าตัวเองอยู่ในคลับที่ไม่มีจริง หลุยส์ทราบเรื่องอดีตของหม่อมฉันทุกอย่าง The Princesses and the Frog (2011)
I managed to get three front-row seats to the burlesque show at the Borgata, also reservations at a premium table at the X Club with bottle service.ผมได้บัตร 3 ใบ แถวหน้าด้วย โชว์ตลกของบอร์กาต้า แถมยังจองที่นั่ง แบบพรีเมี่ยมเอาไว้ Heartbreak Hotel (2011)
Burlesque dancer.Eine Burlesque-Tänzerin. Two Men in Manhattan (1959)
They scream for justice and, when you give it to them, they're suddenly bored, like an audience at a cheap burlesque.Sie schreien nach Gerechtigkeit und gibt man sie ihnen, sind sie plötzlich gelangweilt. Wie das Publikum im Burlesquetheater. The Mirror (1961)
"10:03, followed suspect to Gaiety Burlesque Theater."10:03 Uhr: Verfolge Verdächtigen zum Gaiety Burlesque Theater. Follow That Munster (1965)
"10:04, suspect crossed street to avoid Gaiety Burlesque Theater.10:04 Uhr: Verdächtiger wechselt Straßenseite, um das Gaiety Burlesque Theater zu umgehen. Follow That Munster (1965)
At her burlesque house in New Jersey.- In 'ner Burlesque-Show, New Jersey. Six Lessons from Madame LaGrange (1970)
My darling, you have lived through the collapse of burlesque and vaudeville twice.Mein Schatz, du hast 2-mal das Ende von Burlesque und Vaudeville erlebt. When Time Ran Out... (1980)
He's a headliner of a... gay burlesque show.Er ist ein Dachhimmel aus einem ... Homosexuell Burlesque-Show. The One Where Ross Got High (1999)
Some burlesque performer?So eine Burlesque-Tänzerin? Broadway Limited (2010)
♪ They're part of Kitty's burlesque troupe.- Die sind Teil von Kitty's Burlesque Truppe. A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me.- Er betreibt die Burlesque mit mir. A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.Es ist wie ein schlechter Witz... Eine Bildhauerin, ein Automatenverkäufer und eine Chemielehrerin laufen in eine Burlesque Bar. A Deadly Affair (2010)
You and I bonded over a mutual love of scheming... And burlesque.Du und ich haben uns über einer gegenseitigen Liebe zum Intrigieren angenähert... und Burlesque. Panic Roommate (2011)
Those guys in Burlesque?Das sind doch die Jungs aus Burlesque. Homecoming & Coming Home (2011)
...A burlesque dancer.Eine Burlesque-Tänzerin. Blood (2011)
Mrs. Draper put on a bit of a burlesque.Mrs. Draper hat eine kleine Burlesque-Nummer vorgeführt. A Little Kiss, Part 1 (2012)
Namely the prettiest burlesque dancer in Crescent City.Nämlich auf die hübscheste Burlesque-Tänzerin in Crescent-City. Zombex (2013)
Burlesque shows, play parties, all kinds of places, really.Burlesque-Shows, Play-Partys, eigentlich für alles Mögliche. Appropriate Behavior (2014)
I heard about the burlesque show.Ich habe von der Burlesque-Show gehört. Little Mustachioed Shit (2014)
And since then, it's been a silent movie theater, Yiddish stage, speakeasy, a burlesque house.Seitdem war es Stummfilm-Kino, Jiddische Bühne, Flüsterkneipe, Burlesque-Theater. The Master (2014)
No, not exactly a strip. More like a burlesque show.Kein richtiger Strip, mehr eine Art Burlesque-Show. ...Through Security (2014)
The nutmeg is dominant, yes, but it's the olfactory equivalent of a burlesque dancer.Die Muskatnuss ist dominant, ja, aber es ist das geruchliche Äquivalent einer Burlesque-Tänzerin. The Adventure of the Nutmeg Concoction (2014)
Trust me, it's like a burlesque show under here.Es ist hier drunter wie bei einer Burlesque Show, vertraut mir. And the Model Apartment (2014)
- Eh, I don't think so. - Yeah, I know."wie kann er mir das größte Burlesque- Theater Hollywoods kaufen?" Home Is Where You're Happy (2015)
A burlesque queen.Eine Burlesque-Queen. Armored Car Robbery (1950)
The gal is Yvonne Le Doux, a burlesque queen working out of the Bijou Theater.Das Mädchen ist Yvonne Le Doux, eine Burlesque-Queen angestellt im Bijou Theater. Aber das ist noch nicht alles. Armored Car Robbery (1950)
My wife's in show business, burlesque.Meine Frau ist im Showgeschäft, Burlesque. Clash by Night (1952)
When I hear that happy beatCOLUMBIA BURLESQUE ~ Wenn ich diesen fröhlichen Takt höre... ~ Singin' in the Rain (1952)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BURLESQUE B ER0 L EH1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burlesque (v) bˈɜːʳlˈɛsk (b @@1 l e1 s k)
burlesqued (v) bˈɜːʳlˈɛskt (b @@1 l e1 s k t)
burlesques (v) bˈɜːʳlˈɛsks (b @@1 l e1 s k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burleske { f }; Parodie { f }; Posse { f }burlesque [Add to Longdo]
Kabarett { n }; Varieté { n }burlesque [Add to Longdo]
Varietévorstellung { f } | Varietévorstellungen { pl }variety performance; burlesque show | variety performances [Add to Longdo]
burlesk; possenhaft; parodistisch { adj }burlesque [Add to Longdo]
parodierento burlesque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーレスク[ba-resuku] (n) burlesque; (P) [Add to Longdo]
戯け芝居[おどけしばい, odokeshibai] (n) comedy; burlesque [Add to Longdo]
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy [Add to Longdo]
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, a. [F. burlesque, fr. It. burlesco, fr.
   burla jest, mockery, perh. for burrula, dim. of L. burrae
   trifles. See {Bur}.]
   Tending to excite laughter or contempt by extravagant images,
   or by a contrast between the subject and the manner of
   treating it, as when a trifling subject is treated with mock
   gravity; jocular; ironical.
   [1913 Webster]
 
      It is a dispute among the critics, whether burlesque
      poetry runs best in heroic verse, like that of the
      Dispensary, or in doggerel, like that of Hudibras.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, v. t. [imp. & p. p. {Burlesqued}; p.
   pr. & vb. n. {Burlesquing}.]
   To ridicule, or to make ludicrous by grotesque representation
   in action or in language.
   [1913 Webster]
 
      They burlesqued the prophet Jeremiah's words, and
      turned the expression he used into ridicule.
                          --Stillingfleet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, n.
   1. Ludicrous representation; exaggerated parody; grotesque
    satire.
    [1913 Webster]
 
       Burlesque is therefore of two kinds; the first
       represents mean persons in the accouterments of
       heroes, the other describes great persons acting and
       speaking like the basest among the people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. An ironical or satirical composition intended to excite
    laughter, or to ridicule anything.
    [1913 Webster]
 
       The dull burlesque appeared with impudence,
       And pleased by novelty in spite of sense. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A ludicrous imitation; a caricature; a travesty; a gross
    perversion.
    [1913 Webster]
 
       Who is it that admires, and from the heart is
       attached to, national representative assemblies, but
       must turn with horror and disgust from such a
       profane burlesque and abominable perversion of that
       sacred institute?           --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mockery; farce; travesty; mimicry.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, v. i.
   To employ burlesque.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burlesque
   adj 1: relating to or characteristic of a burlesque; "burlesque
       theater"
   n 1: a theatrical entertainment of broad and earthy humor;
      consists of comic skits and short turns (and sometimes
      striptease)
   2: a composition that imitates or misrepresents somebody's
     style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
     {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
     {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: make a parody of; "The students spoofed the teachers" [syn:
      {spoof}, {burlesque}, {parody}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top