ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumper

B AH1 M P ER0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumper-, *bumper*
English-Thai: Longdo Dictionary
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumper[N] เครื่องกันชน, See also: กันชน, Syn. buffer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
bumper guardn. ที่กันชนแนวตั้งที่ติดบนเหล็กกันชน

English-Thai: Nontri Dictionary
bumper(n) ที่กันชน,เครื่องกันชน,ตัวกันชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bumperกันชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bumper stickersสติกเกอร์ท้ายรถ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It only cost that much to paint over a bumper?ค่าซ่อมราคาแค่นี้เองเหรอ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Used to be Bumper but had to change it when we came in to the country.แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อน่ะ Robots (2005)
And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end formula!และฉันจะใช้ รัสทอีส ยากันชนครีมสูตรท้ายใหม่! Cars (2006)
Nothing soothes a rusty bumper like Rust-eze.ไม่มีอะไรบรรเทากันชนสนิมเหมือนสนิม Cars (2006)
You know, the Rust-eze Medicated Bumper Ointment team ran a great race today.คุณจะรู้ว่ายา รัสทอีส กันชนทีมครีม วิ่งการแข่งขันที่ดีในวันนี้ Cars (2006)
No more medicated bumper ointment. No more rusty old cars.ครีมไม่มีกันชนยามากขึ้น รถเก่าไม่มีสนิมมากขึ้น Cars (2006)
Why did the front bumper fall off then?แล้วกันชนหน้า มันหลุดออกมาได้ไงละ Yeolliji (2006)
The front bumper?กันชนหน้า? Yeolliji (2006)
You need a new bumper.โห ต้องซื้อกันชนใหม่นะเนี่ย Yeolliji (2006)
Look, it had a permanent bend in it but praise God, at the end of that year we had a bumper crop of seed mealies.มันหักไปแล้ว แต่พระเจ้า ปลายปีนั้น เรามีพืชผลจำนวนมาก Faith Like Potatoes (2006)
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน Goal II: Living the Dream (2007)
"I am going to stick to the back bumper of the 61 like glue until the white flag. ""I am going to stick to the back bumper of the 61 like glue... ... until the white flag. " Funny Games (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bumper"Take a look at this." "Eh?" "There's an impact mark on the right-hand side of the bumper."
bumperThe car bumper absorbed some of the impact.
bumperThe traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกันชน[N] bumper, Example: ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นตัวกันชนที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่จำเป็นต้องไปคลุกคลีกับงานระดับล่าง, Thai definition: สิ่งที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งหนึ่งมากระทบหรือทำลายอีกสิ่งหนึ่ง
กันชน[N] bumper, See also: buffer, Example: รถเขาถูกชนท้ายจนกันชนรถบุบ, Thai definition: เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer   FR: pare-chocs [m]
กันชนหน้า[n. exp.] (kanchon nā) EN: front bumper   FR: pare-chocs avant [m]
ที่กนชน[n.] (thī kan chon) EN: bumper (of a vehicle)   FR: pare-chocs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUMPER    B AH1 M P ER0
BUMPERS    B AH1 M P ER0 Z
BUMPERSTICKER    B AH1 M P ER0 S T IH0 K ER0
BUMPERSTICKERS    B AH1 M P ER0 S T IH0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumper    (n) bˈʌmpər (b uh1 m p @ r)
bumpers    (n) bˈʌmpəz (b uh1 m p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰收[fēng shōu, ㄈㄥ ㄕㄡ, / ] bumper harvest, #7,701 [Add to Longdo]
碰碰车[pèng pèng chē, ㄆㄥˋ ㄆㄥˋ ㄔㄜ, / ] bumper car, #61,638 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoaufkleber {m}bumper sticker [Add to Longdo]
Puffer {m}bumper [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンパー[, banpa-] (n) bumper; (P) [Add to Longdo]
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals) [Add to Longdo]
車止め[くるまどめ, kurumadome] (n) (railway) buffer stop; bumper; bumping post [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n,vs,adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P) [Add to Longdo]
特大号[とくだいごう, tokudaigou] (n) special enlarged (bumper) issue [Add to Longdo]
破産寸前[はさんすんぜん, hasansunzen] (n) near bankruptcy; edge of bankruptcy; bumper-to-bumper [Add to Longdo]
豊作[ほうさく, housaku] (n) abundant harvest; bumper crop; (P) [Add to Longdo]
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bumper \Bum"per\, n. [A corruption of bumbard, bombard, a large
   drinking vessel.]
   1. A cup or glass filled to the brim, or till the liquor runs
    over, particularly in drinking a health or toast.
    [1913 Webster]
 
       He frothed his bumpers to the brim.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A covered house at a theater, etc., in honor of some
    favorite performer. [Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bumper \Bump"er\, n.
   1. That which bumps or causes a bump.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which resists or deadens a bump or shock, such as
    a metal or rubber rim extending from an object; a buffer.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: (Motor vehicles) A protective guard device,
    usually of metal or rubber, attached horizontally to the
    front or rear of the frame of a vehicle, designed to
    resist or deaden a bump or shock, and to prevent damage to
    the main frame of the vehicle in low-velocity collisions.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bumper
   n 1: a glass filled to the brim (especially as a toast); "we
      quaffed a bumper of ale"
   2: a mechanical device consisting of bars at either end of a
     vehicle to absorb shock and prevent serious damage

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bumper /bɵmpər/
  buffer; bumper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top