ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碰碰车

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碰碰车-, *碰碰车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碰碰车[pèng pèng chē, ㄆㄥˋ ㄆㄥˋ ㄔㄜ, / ] bumper car, #61,638 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Mr. Dune Buggy, you ready to drive?[CN] 几乎和开碰碰车一样 Over the Top (1987)
I used to get my aggression out through those cars.[CN] 我都是利用碰碰车发泄 Annie Hall (1977)
That's the bumper car ride![CN] 这里是碰碰车 My Girl (1991)
Blastoff, right? Go.[CN] 碰碰车 Over the Top (1987)
My father ran the bumper-car concession.[CN] 我父亲负责碰碰车 Annie Hall (1977)
This is no problem. - I once drove a dune buggy.[CN] 没问题,我开过碰碰车 Over the Top (1987)
It's like bumper cars.[CN] 就像玩碰碰车 Night on Earth (1991)
Okay, just because he slipped through the crack, this incredibly huge crack, doesn't mean he should be allowed to drive.[CN] 不 事情必须得做 我一直告诉你什么来着 所有的车都该改装成碰碰车 Driving Frank (1998)
You could ride the bumper cars.[CN] 可以开碰碰车 Fear (1996)
I want to go on the Cyclone. I want to go on the Turbo-Jet.[CN] 去"旋风乐园"坐碰碰车 He Got Game (1998)
Get over to the Bumper Cars![CN] 快去碰碰车那里! Loaded Guns (1975)
Oh, bumper cars![CN] 来嘉年华游乐园,怎么能不玩碰碰车 My Girl (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top