Search result for

boiling

(55 entries)
(0.0744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boiling-, *boiling*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boilingการต้ม,การต้มเดือด,การเดือด,การดิ้น,การต้มแบบธรรมดา [การแพทย์]
Boiling Point จุด-ขีดเดือด
อุณหภูมิสมดุลระหว่างของเหลวและไอของวัตถุใด ๆ ภายใต้ความดันที่กำหนดให้ หรืออุณหภูมิขณะที่ของเหลวเปลี่ยนสภาพเป็นไอ [สิ่งแวดล้อม]
Boiling Pointจุดเดือด [การแพทย์]
Boiling pointจุดเดือด [อุตุนิยมวิทยา]
boiling pointจุดเดือด, อุณหภูมิซึ่งของเหลว มีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศรอบ ๆ และของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ  เช่น น้ำบริสุทธิ์ มีจุดเดือด 100 ํ C ที่ความดันปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Boiling Point Elevationการทำให้จุดเดือดสูงขึ้น,การเพิ่มจุดเดือด,การเพิ่มจุดเดือดของสารละลาย [การแพทย์]
Boiling Point, Normalจุดเดือดปกติของของเหลว [การแพทย์]
Boiling Waterน้ำเดือด [การแพทย์]
Boiling water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Boiling, Constantการต้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boilingThe water is boiling away.
boilingReduce to pulp by boiling.
boilingThe coffeepot is boiling.
boilingIt's boiling in here.
boilingJane was boiling.
boilingJessie is boiling water to make coffee.
boilingThe pot is boiling over.
boilingPlease fill the teapot with boiling water.
boilingThe water is boiling away.
boilingPut the eggs into the boiling water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำข้าว    [N] boiling milk-like water, Example: คุณยายชอบดื่มน้ำข้าวผสมน้ำผึ้งทุกเช้า, Thai definition: น้ำที่ได้จากข้าวเมื่อหุงแล้วเช็ดน้ำหรือตักน้ำออก
การต้ม    [N] boiling, See also: heating, Example: เขาไปออกทีวีเพื่อสาธิตวิธีการต้มอาหารประเภทต่างๆ, Thai definition: การที่เอาของเหลวเช่นน้ำใส่ภาชนะแล้วทำให้ร้อนให้เดือดหรือให้สุก
จุดเดือด    [N] boiling point, Example: ไอที่เกิดจากของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิของชั้นล่างยังคงลอยสูงขึ้นไป, Thai definition: อุณหภูมิขณะที่ความดันสูงสุดของไอของของเหลวเท่ากับความกดของบรรยากาศ ณ อุณหภูมินี้ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอได้ทั่วทั้งก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเดือด[n. exp.] (jut deūat) EN: boiling point   FR: point d'ébullition [m]
เลือดเดือด[X] (leūat deūat) EN: boiling mad ; seething with anger   
หม้อยา[n. exp.] (mø yā) EN: pot for boiling medicinal concoctions   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOILING    B OY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boiling    (v) (b oi1 l i ng)
boiling-point    (n) - (b oi1 l i ng - p oi n t)
boiling-points    (n) - (b oi1 l i ng - p oi n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zornentbranntboiling with rage [Add to Longdo]
Siedehitze {f}boiling heat [Add to Longdo]
Siedegrenze {f}boiling limit [Add to Longdo]
Suppenfleisch {n}boiling meat [Add to Longdo]
Siedetemperatur {f}boiling temperature [Add to Longdo]
Siedegrad {m}; Siedepunkt {m} | Siedegrade {pl}boiling point | boiling points [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
ボイリング[, boiringu] (n) boiling [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
塩煮[しおに, shioni] (n) boiling in salted water (e.g. fish) [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
塩茹で[しおゆで, shioyude] (n) (See 塩煮・しおに) boiling with salt; boiling in salty water (e.g. vegetables) [Add to Longdo]
下茹で[したゆで, shitayude] (n,vs) parboiling; preparatory boiling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沸水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, ] boiling water [Add to Longdo]
沸腾[fèi téng, ㄈㄟˋ ㄊㄥˊ, / ] boiling; ebullition [Add to Longdo]
沸点[fèi diǎn, ㄈㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] boiling point [Add to Longdo]
滚水[gǔn shuǐ, ㄍㄨㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] boiling water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boil \Boil\ (boil), v. i. [imp. & p. p. {Boiled} (boild); p. pr.
   & vb. n. {Boiling}.] [OE. boilen, OF. boilir, builir, F.
   bouillir, fr. L. bullire to be in a bubbling motion, from
   bulla bubble; akin to Gr. ?, Lith. bumbuls. Cf. {Bull} an
   edict, {Budge}, v., and {Ebullition}.]
   1. To be agitated, or tumultuously moved, as a liquid by the
    generation and rising of bubbles of steam (or vapor), or
    of currents produced by heating it to the boiling point;
    to be in a state of ebullition; as, the water boils.
    [1913 Webster]
 
   2. To be agitated like boiling water, by any other cause than
    heat; to bubble; to effervesce; as, the boiling waves.
    [1913 Webster]
 
       He maketh the deep to boil like a pot. --Job xii.
                          31.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass from a liquid to an a["e]riform state or vapor
    when heated; as, the water boils away.
    [1913 Webster]
 
   4. To be moved or excited with passion; to be hot or fervid;
    as, his blood boils with anger.
    [1913 Webster]
 
       Then boiled my breast with flame and burning wrath.
                          --Surrey.
    [1913 Webster]
 
   5. To be in boiling water, as in cooking; as, the potatoes
    are boiling.
    [1913 Webster]
 
   {To boil away}, to vaporize; to evaporate or be evaporated by
    the action of heat.
 
   {To boil over}, to run over the top of a vessel, as liquid
    when thrown into violent agitation by heat or other cause
    of effervescence; to be excited with ardor or passion so
    as to lose self-control.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boiling \Boil"ing\, a.
   Heated to the point of bubbling; heaving with bubbles; in
   tumultuous agitation, as boiling liquid; surging; seething;
   swelling with heat, ardor, or passion.
   [1913 Webster]
 
   {Boiling point}, the temperature at which a fluid is
    converted into vapor, with the phenomena of ebullition.
    This is different for different liquids, and for the same
    liquid under different pressures. For water, at the level
    of the sea, barometer 30 in., it is 212 [deg] Fahrenheit;
    for alcohol, 172.96[deg]; for ether, 94.8[deg]; for
    mercury, about 675[deg]. The boiling point of water is
    lowered one degree Fahrenheit for about 550 feet of ascent
    above the level of the sea.
 
   {Boiling spring}, a spring which gives out very hot water, or
    water and steam, often ejecting it with much force; a
    geyser.
 
   {To be at the boiling point}, to be very angry.
 
   {To keep the pot boiling}, to keep going on actively, as in
    certain games. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boiling \Boil"ing\, n.
   1. The act of ebullition or of tumultuous agitation.
    [1913 Webster]
 
   2. Exposure to the action of a hot liquid.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bubbling \bubbling\ adj.
   1. giving off bubbles; -- of a liquid. [Narrower terms:
    {foaming, frothing}; {effervescent}; {boiling}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. stimulatingly lively, witty, and entertaining; -- of
    people.
 
   Syn: effervescent, scintillating, sparkling, sparkly,
     vivacious.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boiling
   adv 1: extremely; "boiling mad"
   n 1: the application of heat to change something from a liquid
      to a gas
   2: cooking in a liquid that has been brought to a boil [syn:
     {boiling}, {stewing}, {simmering}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top