ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biopsy

B AY1 AA0 P S IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biopsy-, *biopsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biopsy[N] การตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biopsy(ไบออพ'ซี) n. การตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อออกจากร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิเคราะห์, See also: bioptic adj. ดูbiopsy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biopsyการตัดเนื้อออกตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biopsyการตัดเนื้อตรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biopsyการตัดเนื้อตรวจ [TU Subject Heading]
Biopsyชิ้นเนื้อ,การตรวจ,การตัดเนื้อออกตรวจ,การตัดเนื้อตรวจ,การตัดชิ้นเนื้อตัวอย่าง,การผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อ,การตรวจชิ้นเนื้อ,การตัดเนื้อเยื่อออกตรวจ,ไบออพซี,การตัดเนื้อมาตรวจ,การตรวจชิ้นเนื้อ,การตรวจชื้นเนื้อทางพยาธิวิทยา,ตัดเนื้อไปตรวจ,ตัดชิ้นเนื้อ,ไบอ็อพซี,การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ,การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ,การตัดชิ้นเนื้อตรวจ,ศึกษาพยาธิสภาพของชนิดเนื้อที่ได้รับจากผู้ป่วย,การตัด [การแพทย์]
Biopsy Forcepsคีมตัดชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Biopsy, Aspiratedวิธีใช้เข็มเล็กๆเจาะดูด [การแพทย์]
Biopsy, Aspirationเอาชิ้นเนื้อออกตรวจโดยตรง [การแพทย์]
Biopsy, Blindไบออฟซีสุ่ม [การแพทย์]
Biopsy, Boneการตรวจในชิ้นเนื้อของกระดูก,การตัดเนื้อเยื่อกระดูกออกตรวจ [การแพทย์]
Biopsy, Bone Marrowศึกษาไขกระดูก,ตัดไขกระดูกออกตรวจ [การแพทย์]
Biopsy, Cervical Punchการทำผ่าตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The biopsy showed that that was a birthmark.จากการตรวจสอบเนื้อเยื่อ/Nพบว่ามันคือปาน The Omen (2006)
We'll know after a biopsy.คนไข้คนไหน? Alone (2007)
We need to cut you open and biopsy.เราต้องผ่าคุณเพื่อนำเนื้อเยื่อไปตรวจ The Right Stuff (2007)
Do a skin biopsy.ตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ 97 Seconds (2007)
Biopsy revealed No fibrotic changes.การตรวจเนื้อเยื่อแสดงให้เห็นfibrotic ไม่เปลี่ยนแปลง 97 Seconds (2007)
- Do a biopsy. - on my way.ตรวจเนื้อเยื่อ - ตามวิธีผม 97 Seconds (2007)
You're not doing A biopsy.คุณจะต้องไม่ทำการตรวจเนื้อเยื่อ 97 Seconds (2007)
And a skin biopsy stat.และก็ skin biopsy stat Brave New World (2008)
Uh, can I do the biopsy?ขอฉันทำbiopsyได้ป่าว Brave New World (2008)
And all she needed was a stupid biopsy. I tore a guy's face off.และที่เธอต้องการก็แค่ biopsy ฉันได้ถลกหน้าคน Brave New World (2008)
Gonna biopsy the brain.- ไปตัดชิ้นเนื้อสมอง Not Cancer (2008)
Your biopsy results are negative.ผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นลบ Lucky Thirteen (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOPSY    B AY1 AA0 P S IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活体检视[huó tǐ jiǎn shì, ㄏㄨㄛˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] biopsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオプシー[, baiopushi-] (n) biopsy [Add to Longdo]
生検[せいけん, seiken] (n) biopsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  biopsy
      n 1: examination of tissues or liquids from the living body to
           determine the existence or cause of a disease

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top