Search result for

bending

(56 entries)
(0.6096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bending-, *bending*, bend
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bending stressความเค้นดัดโค้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bendingการดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Bendingการงอของกระดูก,แรงบิด [การแพทย์]
Bending machinesเครื่องดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Bending momentโมเมนต์ดัด [TU Subject Heading]
bending strengthbending strength, ความต้านแรงดัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bending stressesความเค้นดัดโค้ง [TU Subject Heading]
Bending, Lateralท่าเอียงตัว,เอียงตัวไปทางด้านข้าง,การเอียง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Speaking of bending rules...คำพูดของเจ้า ก็เหมือนจะหัวรั้นอยู่นะ Mulan 2: The Final War (2004)
A man or woman that enters into union with Almighty God in the sanctity of marriage, should not demean theyselves by bending to another's will.ผู้ชายหรือผู้หญิง\สิ่งนั้นเข้าไปเข้าไปในสหภาพกับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า ในความเคารพสักการะจากฝูงชนของการแต่งงาน ไม่ควร demean theyselves\โดยการงอเพื่อ อื่นๆจะ. Black Snake Moan (2006)
When did you start bending over for the big boys?นี่คุณเริ่มทำตัวอ่อนน้อม กับพวกนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ Hollow Man II (2006)
Why are you bending over backwards defending him?ทำไมพี่ต้องปกป้องเขาด้วย? Simon Said (2006)
I've been bending over backwards trying to be nice to you,ฉันพยายามทำดีกับนาย The Magnificent Seven (2007)
Bending into your will.ให้ยอมทำตามความประสงค์ของคุณ Go Your Own Way (2008)
My whole life, I have been bending over backwards to protect your feelings.ทั้งชีวิตของฉัน ฉันต้องคอยหลบอยู่ข้างหลังตลอด เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี The Serena Also Rises (2008)
We're bending them.เราแค่ซิกแซกนิดหน่อย Lancelot (2008)
And I'm under a lot of pressure from other sororities... complaining that we're bending the rules for you.\i1}แล้วผมโดนกดดัน จากพวกกรรมการคนอื่น พวกเราพยามรั้งเอาไว้ตลอดแล้ว แต่เมื่อถึงขึ้นนี้ต้องยอบรับ The House Bunny (2008)
Even you-- bending over backwards trying to get him a job.แม้กระทั่งคุณ-- ควบคุมเบื้องหลังทุอย่างเพื่อจะให้เขาได้งาน Crime Doesn't Pay (2009)
Fierce, sexy sherpa on the cover, bending over... 28,251 feet.ปกเป็นสาวหุ่นดีเซ็กซี่ร้ายกาจ ผูกเรื่องเกี่ยวกับ. 28,251 ฟุต House Divided (2009)
I was... .. I was just bending down....ข้าแค่โ้น้มตัวลงไป... The Curse of Cornelius Sigan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bendingThe bamboo is bending with the weight of the snow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโน้ม    [N] bending, See also: curving, inclination, leaning, Syn. การเหนี่ยว, การน้อม, การค้อม, Example: การก้าวสู่ความเท่าเทียมนั้นจะต้องก้าวขึ้นไปด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอคอยการโน้มก้มเข้าหาหรือการขึ้นไปในฐานะอื่นที่ไม่ใช้สติปัญญาความสามารถ, Thai definition: การเหนี่ยวให้โค้งต่ำลงมา, การน้อม หรือ การค้อมต่ำลง
เท้าคู้ [N] bending leg of the table, Thai definition: เรียกขาโต๊ะหรือตู้ที่ตอนปลายคู้หรืองอเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
เท้าคู้[n.] (thāokhū) EN: bending leg of the table   

CMU English Pronouncing Dictionary
BENDING    B EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bending    (v) (b e1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbiegung {f}bending up [Add to Longdo]
Biegbarkeit {f}bending property [Add to Longdo]
Biegebruch {m}bending fracture [Add to Longdo]
Biegedehnung {f}bending strain [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}bending strength; flexural strength [Add to Longdo]
Biegekraft {f}bending force; bending power [Add to Longdo]
Biegemoment {m}bending moment [Add to Longdo]
Biegeprüfmaschine {f}bending machine [Add to Longdo]
Biegeprüfung {f}bending test [Add to Longdo]
Biegespannung {f}bending stress [Add to Longdo]
Biegesteifigkeit {f}bending stiffness; flexural rigidity [Add to Longdo]
Biegestelle {f}bending point [Add to Longdo]
Biegetempel {m} [techn.]bending die [Add to Longdo]
Biegeverformung {f}bending deformation [Add to Longdo]
Biegeversuch {m} (Festigkeitsprüfung)bending test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending [Add to Longdo]
チョーキング[, cho-kingu] (n) (1) choking; (2) chalking; (3) bending (a guitar string); (P) [Add to Longdo]
ベンディング[, bendeingu] (n) bending [Add to Longdo]
ベント[, bento] (n) (1) vent; (adj-f) (2) bent; (n) (3) "finger bending" guitar technique [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
曲げ[まげ, mage] (n) flexure; bending [Add to Longdo]
曲げモーメント[まげモーメント, mage mo-mento] (n) bending moment [Add to Longdo]
曲げ伸ばし[まげのばし, magenobashi] (n,vs) bending and stretching [Add to Longdo]
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, v. t. [imp. & p. p. {Bended} or {Bent}; p. pr. &
   vb. n. {Bending}.] [AS. bendan to bend, fr. bend a band,
   bond, fr. bindan to bind. See {Bind}, v. t., and cf. 3d & 4th
   {Bend}.]
   1. To strain or move out of a straight line; to crook by
    straining; to make crooked; to curve; to make ready for
    use by drawing into a curve; as, to bend a bow; to bend
    the knee.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn toward some certain point; to direct; to incline.
    "Bend thine ear to supplication." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Towards Coventry bend we our course. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bending her eyes . . . upon her parent. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply closely or with interest; to direct.
    [1913 Webster]
 
       To bend his mind to any public business. --Temple.
    [1913 Webster]
 
       But when to mischief mortals bend their will.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to yield; to render submissive; to subdue.
    "Except she bend her humor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To fasten, as one rope to another, or as a sail to
    its yard or stay; or as a cable to the ring of an anchor.
    --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To bend the brow}, to knit the brow, as in deep thought or
    in anger; to scowl; to frown. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lean; stoop; deflect; bow; yield.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bending \Bend"ing\, n.
   The marking of the clothes with stripes or horizontal bands.
   [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bending
   n 1: movement that causes the formation of a curve [syn:
      {bending}, {bend}]
   2: the property of being bent or deflected [syn: {deflection},
     {deflexion}, {bending}]
   3: the act of bending something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top