ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-banishment-

B AE1 N IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: banishment, *banishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banishment(n) การเนรเทศ, Syn. seclusion

English-Thai: Nontri Dictionary
banishment(n) การขับไล่, การเนรเทศ, การไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANISHMENT B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banishment (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbannung { f } | Verbannungen { pl }banishment | banishments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banishment \Ban"ish*ment\, n. [Cf. F. bannissement.]
   The act of banishing, or the state of being banished.
   [1913 Webster]
 
      He secured himself by the banishment of his enemies.
                          --Johnson.
   [1913 Webster]
 
      Round the wide world in banishment we roam. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Expatriation; ostracism; expulsion; proscription; exile;
     outlawry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banishment
   n 1: the state of being banished or ostracized (excluded from
      society by general consent); "the association should get
      rid of its elderly members--not by euthanasia, of course,
      but by Coventry" [syn: {banishment}, {ostracism},
      {Coventry}]
   2: rejection by means of an act of banishing or proscribing
     someone [syn: {banishment}, {proscription}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top