Search result for

bloody

(53 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloody-, *bloody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloody[ADJ] กระหายเลือด, Syn. sanguinary
bloody[ADJ] เต็มไปด้วยเลือด
bloody-minded[ADJ] ใจดำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
bloody(adj) หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,กระหายเลือด
bloody(vt) ทำให้เปื้อนเลือด,ทำให้หลั่งเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bloody ascitesมานเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bloody stoolอุจจาระปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloody Showมูกเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here's a hint. It's the bloody part.ตรงนี้เป็นส่วนน้อย ส่วนนึ่งของเลือด The Itch (2008)
The whole thing's bloody.ทุกๆส่วนเต็มไปด้วยเลือด The Itch (2008)
Nothing like diarrhea and bloody vomit to put you in the mood to goof around.ไม่มีอาการท้องเสียหรือลิ่มเลือด ทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังเป็นคนโง่ Emancipation (2008)
Who's obviously not going anywhere with a bloody rectum.เขาเป็นชัดไม่ไปไหนทั้งนั้น กับไส้ตรงกระหายเลือด Dying Changes Everything (2008)
No. We just die bloody.ไม่ เราตายอย่างนองเลือด Pilot (2008)
- I bloody am.เออ กูนี่แหละจะไป Episode #1.5 (2008)
Well, you just bloody did!ก็แกเพิ่งพูดไป The Bank Job (2008)
We're doing this, right? I mean, we're bloody going for it.เราจะทำเรื่องนี้กันใช่มั้ย เราพร้อมจะทำกันแล้ว The Bank Job (2008)
- Bloody hell! What's going on?- ให้ตายเถอะ เกิดอะไรขึ้น The Bank Job (2008)
Bloody hell, Terry. Don't do that to me.ให้ตายเถอะ เทอร์รี่ อย่าให้เกิดกับฉันเลย The Bank Job (2008)
Too bloody right.เอากันเต็มที่แล้วสิ The Bank Job (2008)
We bloody well pulled it off.เราทำมันสำเร็จ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloodyA bloody contest for power.
bloodyI'd like a Bloody Mary.
bloodyI have bloody stools.
bloodyWipe my bloody face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นองเลือด[ADJ] bloody, See also: sanguinary, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาขออย่าให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดแบบนี้อีกเลย, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างโหดร้ายทารุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงฉาน[v. exp.] (daēng chān) EN: be bloody   
แดงเถือก[v. exp.] (daēng theūak) EN: be bloody   
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms   
นองเลือด[adj.] (nøngleūat) EN: bloody ; sanguinary   FR: en sang ; ensanglanté
ตกมูก[v.] (tokmūk) EN: pass bloody mucus from the anus   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOODY    B L AH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloody    (j) (b l uh1 d ii)
bloody-minded    (j) - (b l uh2 d i - m ai1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdammte Scheiße! [slang]Bloody hell! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらんめえ[, beranmee] (exp) bloody fool! [Add to Longdo]
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice) [Add to Longdo]
下血[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge [Add to Longdo]
激戦地[げきせんち, gekisenchi] (n) site of a bloody battle [Add to Longdo]
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident) [Add to Longdo]
血を見る争い[ちをみるあらそい, chiwomiruarasoi] (n) bloody struggle; struggle with bloodshed [Add to Longdo]
血生臭い;血なまぐさい[ちなまぐさい, chinamagusai] (adj-i) bloody; bloody stench [Add to Longdo]
血戦[けっせん, kessen] (n,vs) bloody battle [Add to Longdo]
血塗れ;血まみれ[ちまみれ, chimamire] (adj-na,adj-no) bloodstained; bloody [Add to Longdo]
血刀[ちがたな, chigatana] (n) bloody sword (blade) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残忍[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, / ] bloody; merciless [Add to Longdo]
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity [Add to Longdo]
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, ] bloody mouth (from devouring freshly killed prey) [Add to Longdo]
血战[xuè zhàn, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄢˋ, / ] bloody battle [Add to Longdo]
血衣[xuè yī, ㄒㄩㄝˋ ㄧ, ] bloody garment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloody \Blood"y\, v. t. [imp. & p. p. {Bloodied}; p. pr. & vb.
   n. {Bloodying}.]
   To stain with blood. --Overbury.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloody \Blood"y\, a. [AS. bl[=o]dig.]
   1. Containing or resembling blood; of the nature of blood;
    as, bloody excretions; bloody sweat.
    [1913 Webster]
 
   2. Smeared or stained with blood; as, bloody hands; a bloody
    handkerchief.
    [1913 Webster]
 
   3. Given, or tending, to the shedding of blood; having a
    cruel, savage disposition; murderous; cruel.
    [1913 Webster]
 
       Some bloody passion shakes your very frame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Attended with, or involving, bloodshed; sanguinary; esp.,
    marked by great slaughter or cruelty; as, a bloody battle.
    [1913 Webster]
 
   5. Infamous; contemptible; -- variously used for mere
    emphasis or as a low epithet. [Vulgar] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloody
   adv 1: extremely; "you are bloody right"; "Why are you so all-
       fired aggressive?" [syn: {bloody}, {damn}, {all-fired}]
   adj 1: having or covered with or accompanied by blood; "a bloody
       nose"; "your scarf is all bloody"; "the effects will be
       violent and probably bloody"; "a bloody fight" [ant:
       {bloodless}]
   2: informal intensifiers; "what a bally (or blinking) nuisance";
     "a bloody fool"; "a crashing bore"; "you flaming idiot" [syn:
     {bally(a)}, {blinking(a)}, {bloody(a)}, {blooming(a)},
     {crashing(a)}, {flaming(a)}, {fucking(a)}]
   v 1: cover with blood; "bloody your hands"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top