Search result for

balls

(59 entries)
(0.4476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balls-, *balls*, ball
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballsy[ADJ] ใจกล้า (คำสแลง), See also: ก้าวร้าว
balls up[VT] ทำให้ล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ
balls-up[N] ความล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ, Syn. foul-up, cock-up

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balls (Sporting goods)บอล (อุปกรณ์กีฬา) [TU Subject Heading]
Balls of Steel Woolลูกปืนรถจักรยาน [การแพทย์]
Balls, Bouncingลูกบอลกระดอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Figured we'd give him something that had some balls.เราคิดว่าต้องมีของบางอย่างให้เขา นั่นไข่อีกข้าง Pilot (2008)
You need two things to live in this business: your balls and your word.อยู่ในวงการนี้แกต้องมีสองสิ่ง.. ความกล้ากับสัจจะ Babylon A.D. (2008)
I can't. You're kneeling on my balls.ลุงหายใจไม่ออก เข่าแกทับไข่ลุง Superhero Movie (2008)
My balls!อย่าทับไข่ชั้น! Superhero Movie (2008)
Did your balls drop off?แกหมดน้ำยาแล้วหรือไง? The Dark Knight (2008)
...you buy? ! Do you think we need another set of golf balls?...คุณซื้อเหรอ คุณคิดว่าเรา จำเป็นต้องซื้อถุงกอล์ฟชุดอื่นเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I did knee an Indian guy in the balls.ฉันตีเข่าผู้ชายอินเดี้ยนเข้าที่เป้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Every time I see a bag of Hershey's Kisses, my balls get so wet.ทุกครั้งที่ฉันเห็นห่อเฮอร์ชี่คิส ไข่ฉันก็จะเปียก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Open the door and I will cut your fucking balls off.เปิดประตู ฉันจะลงไปตัดลูกไข่แกให้ขาดเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Balls.- ลูกไข่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Omar Sharif, my balls!ไอ้บ้าเอ้ย ไข่ฉัน! The Love Guru (2008)
My balls, you prick!ไข่ฉัน ไอ้เวร! The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ballsAre there any balls here?
ballsBalls are round.
ballsBolas are made up of a long cord with two stone balls at the free ends.
ballsGalileo dropped two iron balls from the top of the tower.
ballsHe's in this thing up to his balls.
ballsIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.
ballsThe batter has two balls and two strikes on the him.
ballsThe bat together with the balls was stolen yesterday.
ballsThe bat was stolen yesterday, along with the balls.
ballsThe feathered balls you hit with a battledore are the seeds of a large tree called 'soapberry'.
ballsThe Mayas made their balls out of rubber.
ballsWhat were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่[n.] (khai) EN: scrotum ; testis ; testes ; balls   FR: testicule [m] ; bourse [f] ; couilles [fpl] (vulg.) ; balles [fpl] (pop. - vx)
ข้าวตู[n.] (khāotū) EN: dried rice balls   
กลอกตา[v. exp.] (kløk tā) EN: roll the eyes ; goggle ; goggle eyeballs   FR: rouler les yeux
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]   FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]
กุ้งชุบแป้งทอด[n. exp.] (kung chup paēng thøt) EN: fried prawn balls   
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
ลูกชิ้นกุ้งสองสี[xp] (lūkchin kung søng sī) EN: two colour shrimp balls   
สาคูไส้หมู[xp] (sākhū sai mū) EN: tapioca balls with pork filling   
ทองหยอด[n. exp.] (thøngyøt) EN: thong yot ; golden drops ; golden balls ; eggdrop sweet   FR: thong yot ; gouttes d'or [fpl]
ทอดมันปลากราย[n. exp.] (thøtman plā krāi) EN: fried fish-paste balls   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLS    B AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balls    (v) (b oo1 l z)
balls-up    (n) - (b aa1 l z - uh p)
balls-ups    (n) - (b aa1 l z - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballsaal {m}; Tanzsaal {m}ballroom [Add to Longdo]
Ballsaal {m}ball room; ballroom [Add to Longdo]
Ballspiel {m} | Ballspiele {pl}ball game | ball games [Add to Longdo]
Ballspieler {m} | Ballspieler {pl}ballplayer | ballplayers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) [Add to Longdo]
タマキン[, tamakin] (n) (sl) (See 金玉・きんたま) balls; testicles [Add to Longdo]
フォアボール[, foabo-ru] (n) base on balls (baseball) (wasei [Add to Longdo]
ボールカウント[, bo-rukaunto] (n) count of balls and strikes (baseball) [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n) (1) {math} sphere; (suf,ctr) (2) counter for balls (in baseball); (P) [Add to Longdo]
球拾い[たまひろい, tamahiroi] (n) (1) fetching balls; (2) ball boy [Add to Longdo]
玉入れ[たまいれ, tamaire] (n) ball-toss game, in which balls are thrown into a basket on a high pole (played at sports festivals) [Add to Longdo]
空気入れ[くうきいれ, kuukiire] (n) air pump (for inflating bike tires, basketballs, etc.) [Add to Longdo]
四球[しきゅう, shikyuu] (n) four balls; base on balls (baseball); a walk; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  balls \balls\, interj.
     nonsense.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top