Search result for

audi

(140 entries)
(0.1025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audi-, *audi*. Possible hiragana form: あうぢ
English-Thai: Longdo Dictionary
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส
audition (n) การคัดตัวแสดง
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audi    [PRF] เกี่ยวกับการฟัง
audio    [ADJ] ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio    [PRF] เกี่ยวกับการฟัง
audit    [N] การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit    [N] การวัดประสิทธิภาพ
audit    [VI] ตรวจสอบบัญชี
audit    [VT] ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
audit    [VT] เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต, Syn. sit in
audit    [VI] เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
audible    [ADJ] ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้, See also: สามารถได้ยินได้, Syn. actually heard, perceptible by the ear

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audienceผู้ชม, ผู้ฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience, right ofสิทธิที่เข้าฟังการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio frequency (AF)ความถี่เสียง (เอเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio visual aidsโสตทัศนูปกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency distortionความเพี้ยนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย [TU Subject Heading]
Audibilityความดังพอที่คนหูปกติจะรับฟังได้ [การแพทย์]
audienceการเข้าเฝ้าฯ " ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ชั้นสูง " [การทูต]
Audienceผู้ฟัง [การแพทย์]
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Audiencesผู้รับสาร [TU Subject Heading]
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Audio amplifiersเครื่องขยายเสียง [TU Subject Heading]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง
เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Audio Dosimeter Calibratorเครื่องปรับระดับเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audiYou're such a lovely audience.
audiThere was a large audience at the concert.
audiThere was a large audience at the concert.
audiThere was a large audience in the concert hall.
audiHowever, some people in the audience were not pleased with the results.
audiAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
audiThere must have been a large audience at the concert.
audiThe gesture fetched a laugh from the audience.
audiThe joke amused the audience.
audiThe audience was very much entertained by the show.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audible(ออ'ดิเบิล) adj. ดังพอที่จะได้ยิน,สามารถได้ยิน,ได้ยิน,ฟังได้ยิน, Syn. distinct)
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
audient(ออ'ดีเอนท) adj. ฟัง
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ?เสียง?,"การได้ยิน",?การฟัง?
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)

English-Thai: Nontri Dictionary
audible(adj) พอได้ยิน
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เข้าประชุม    [N] meeting, See also: audience, Syn. ที่ประชุม
หอประชุม    [N] auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count unit: หลัง, Thai definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องประชุม    [N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง
ผู้เข้าชมการแสดง    [N] audience, See also: spectators, onlookers, Syn. ผู้ชม, ผู้ดู, Example: หน้างานมีการขายของที่ระลึกให้ผู้เข้าชมการแสดงได้ซื้อหาเก็บไว้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่มาดูหรือมาฟังการแสดงนั้นๆ โดยซื้อตั๋ว ที่นั่งตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นต้น
เครื่องช่วยฟัง    [N] audiphone, See also: hearing aid, Example: เครื่องช่วยฟังจะช่วยขยายเสียงพูดหรือเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กที่มีปัญหาทางด้านการฟัง, Count unit: เครื่อง
เครื่องตรวจการได้ยิน    [N] audiometer, See also: sonometer, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
ผู้สอบบัญชี    [N] auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้ฟัง    [N] listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
ผู้สอบบัญชี    [N] auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
รูหู    [N] auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear   FR: conduit auditif [m]
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names   FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse   FR: jurer ; maudire
ห้องพิจารณาคดี[n. exp.] (hǿng phijāranā khadī) EN: courtroom   FR: salle d'audience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDI    AO1 D IY0
AUDI    AW1 D IY0
AUDIT    AO1 D AH0 T
AUDIS    AW1 D IY0 Z
AUDIA    AO1 D IY0 AH0
AUDIS    AO1 D IH2 S
AUDIO    AA1 D IY0 OW2
AUDITS    AA1 D AH0 T S
AUDINO    AO2 D IY1 N OW0
AUDI'S    AW1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audio    (n) (oo1 d i ou)
audit    (v) (oo1 d i t)
audio-    (j) - (oo2 d i@ u -)
audits    (v) (oo1 d i t s)
audible    (j) (oo1 d @ b l)
audibly    (a) (oo1 d @ b l ii)
audited    (v) (oo1 d i t i d)
auditor    (n) (oo1 d i t @ r)
audience    (n) (oo1 d i@ n s)
auditing    (v) (oo1 d i t i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
オーディエンス[, o-deiensu] (n) audience [Add to Longdo]
オーディエンスサーベイ[, o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo]
オーディオ[, o-deio] (n) audio; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥迪[Ào dí, ㄠˋ ㄉㄧˊ, / ] Audi [Add to Longdo]
审计长[shěn jì zhǎng, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] auditor [Add to Longdo]
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; participants; congregation (of religious sect) [Add to Longdo]
听得见[tīng dé jiàn, ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] audible [Add to Longdo]
听众[tīng zhòng, ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; listeners [Add to Longdo]
听阈[tīng yù, ㄊㄧㄥ ㄩˋ, / ] audibility threshold [Add to Longdo]
观客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, / ] audience [Add to Longdo]
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] audio tape [Add to Longdo]
音像[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn [Add to Longdo]
音带[yīn dài, ㄉㄞˋ, / ] audio tape [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
監査[かんさ, kansa] audit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拝謁[はいえつ, haietsu] Audienz [Add to Longdo]
[えつ, etsu] AUDIENZ [Add to Longdo]
謁見[えっけん, ekken] Audienz, Empfang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top