ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audibility

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audibility-, *audibility*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audibilityความดังพอที่คนหูปกติจะรับฟังได้ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audibility    (n) ˌɔːdɪbˈɪlɪtiː (oo2 d i b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听阈[tīng yù, ㄊㄧㄥ ㄩˋ, / ] audibility threshold, #93,547 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可聴度[かちょうど, kachoudo] (n) audibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audibility \Au`di*bil"i*ty\, n.
   The quality of being audible; power of being heard; audible
   capacity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audibility
   n 1: quality or fact or degree of being audible or perceptible
      by the ear [syn: {audibility}, {audibleness}] [ant:
      {inaudibility}, {inaudibleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top