Search result for

at the time

(41 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at the time-, *at the time*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I was leading the mission, and it seemed like a good idea at the time.แหม ก็ข้าเป็นผู้นำนี่ มันดูจะเปนความคิดที่ดี ในตอนนั้น Duel of the Droids (2008)
We weren't dating at the time.ฉันไม่คิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์... Scandal Makers (2008)
I thought at the time he looked a bit shifty.ฉันคิดถึงตอนนั้น เขาดูมีพิรุธเล็กน้อย The Bank Job (2008)
At the time I assumed it was just bad luck.แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นเพราะผมดวงซวย Inkheart (2008)
Must have been quite traumatic at the time;มันคงส่งผลให้เขาเกิดความบอบช้ำทางจิตใจมากทีเดียว Changeling (2008)
- Look at the time.ฉันรู้ ดูเวลา Made of Honor (2008)
He never let on to anyone at the time, not even me.เขาไม่เคยเลย\ จะบอกคนอื่นในตอนนั้น แม้แต่ฉัน ซึ่งหมายความว่า... Frost/Nixon (2008)
You know as well as I do that 60% of what he did in office was right, and 30% may have been wrong, but he thought it was right at the time.เอาล่ะรู้มั้ย ผมจะทำอีก 60% สำหรับสิ่งที่ท่านทำในสำนักงาน และ 30%อาจเป็นสิ่งที่ผิด แต่เขาคิดว่าถูกในเวลานั้น Frost/Nixon (2008)
At the time, I was like:ตอนนั้นฉันแบบว่า... Pineapple Express (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
You were working at the Siemens factory at the time?ตอนนั้นคุณยังมีงาน ที่โรงงานซีเมนส์อยู่ใช่มั้ย The Reader (2008)
- By the laws at the time.- ตามกฎหมาย ณ ขณะนั้น The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at the timeAt the time I managed to make myself understood in English.
at the timeAt the time, Japan was faced with a host of diplomatic problems.
at the timeAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
at the timeAt the time, she gave no thought to her mother.
at the timeAt the time there were no native English speakers teaching in any public school.
at the timeHe was hard on forty at the time.
at the timeI may do; it would depend on circumstances at the time.
at the timeI was in fact thirty-one at the time.
at the timeI was off duty at the time.
at the timeMr Brown was sick at the time.
at the timeThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.
at the timeThe bloated profits of farmers at the time were something again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อนั้น[ADV] then, See also: at the time, when, Example: เมื่อใดที่พลังความเพียรเกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว
เมื่อ[ADV] when, See also: at the time, by the time that, while, at, in, Syn. ครั้น, ครั้นเมื่อ, ขณะ, Example: เมื่อระดับน้ำสูงท่วมรากพืชมันก็จะเริ่มเน่าเพราะรากแช่น้ำ, Thai definition: ขณะเวลานั้นหรือโอกาสนั้น
ครั้น[CONJ] when, See also: at the time, Syn. เมื่อ, พอ, Example: เธอเอาแต่บ่น ครั้นผมถามเธอ เธอกลับไม่ตอบ
เมื่อ[CONJ] when, See also: at the time, Syn. ครั้น, พอ, Example: กรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น, Thai definition: ครั้งนั้น, เวลาในขณะนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูเวลา[v. exp.] (dū wēlā) EN: look at the time   FR: regarder l'heure
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
ครั้น[conj.] (khran) EN: when ; at the time   FR: quand ; lorsque
เมื่อ[X] (meūa) EN: when ; at the time ; by the time that ; while ; at ; in   FR: quand ; lorsque ; en ; c'était
เมื่อครั้ง[X] (meūa khrang) EN: when ; at the time   FR: du temps où ; au temps où
เมื่อนั้น[adv.] (meūa nan) EN: then ; at the time ; when   FR: en ce temps-là ; alors

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
damals, alsat the time when [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing [Add to Longdo]
に際して[にさいして, nisaishite] (exp) (See 際・さい) on the occasion of; at the time of; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
玄猪[げんちょ, gencho] (n) (1) (See 亥の子) day of the boar in the tenth month; (2) mochi eaten on the day of the boar (esp. at the time of the boar) [Add to Longdo]
時起こる[ときおこる, tokiokoru] (exp,v5r) at the time of occurrence; occurring at the time [Add to Longdo]
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top