Search result for

relic

(54 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relic-, *relic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relic[N] ของสืบทอด, See also: สิ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
relic[N] อนุสรณ์สถาน, See also: โบราณวัตถุ, ของที่ระลึก, Syn. keepsake, memento, souvenir
relic[N] พระบรมสารีริกธาตุ, See also: อัฐิ, สารีริกธาตุ, ส่วนของร่างกายผู้ศักดิ์สิทธิ์ (ดับขันธ์ไปแล้ว) ที่ยังหลงเหลืออยู่, Syn. holy relic, vestige
relict[N] ซากพืชหรือสัตว์, Syn. vestige, survival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relic(เรล'ลิค) n. ของที่ระลึก,ของที่ตกทอด,สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์,, See also: relics n. พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอดของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช, Syn. relique
relict(เรล'ลิคทฺ) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นไม่เหมาะสม,ส่วนที่เหลือ,ซากสัตว์หรือพืช,แม่หม้าย, Syn. remnant
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
relic(n) ของตกทอด,ของที่ระลึก,ของโบราณ,อัฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relictผู้เป็นม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relictionที่งอกริมตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relicsอัฐิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a holy relic. We have the right.นี่เป็นวิธีโบราณ เรามีสิทธิ์ Dead Space: Downfall (2008)
Brothers and sisters, there will be plenty of time to observe the holy relic when we return to Earth.พี่น้องทั้งหลาย เมือกลับถึงโลกแล้ว เรายังมีเวลาที่ดูพิธีโบราณอีกมากมาย Dead Space: Downfall (2008)
They're relics.มันเป็นวัตถุโบราณ Five the Hard Way (2008)
Of the entire mission on that relic?ของภารกิจที่อุตส่าห์ทำมากันทั้งหมด กับไอรถบุโรทั่งคันนี้เนี่ยนะ? The Price (2008)
Relics.ยุคหิน Frenzy (2009)
It's seeking power through control of the dead via relics of their bodies.มันหาพลังในการควบคุมโดยผ่านชิ้นส่วนจากร่างกายของคนตาย The Haunting in Connecticut (2009)
That relic in there is looking for redemption.ตาแก่นั่นกำลังสำนึกผิด The International (2009)
Private behavior is a relic of a time gone by.ชีวิตส่วนตัวแทบจะไม่มี The Social Network (2010)
She was known to use human relics.เธอรู้จักกันดีจากการใช้ ซากศพคนตาย The Witch in the Wardrobe (2010)
I don't know where she would get something like that, but that would be an immensely powerful relic, yes.ฉันไม่รู้หรอกเธอจะเอาร่างพวกนั้น มาได้จากไหน แต่สิ่งนั้นจะช่วยเสริมส่งพลังอำนาจ ซากศพมนุษย์แล้วล่ะก็ ใช่เลย The Witch in the Wardrobe (2010)
Ancient Chinese relics purchased on the black market.ของเก่าจีนที่สืบทอดมานาน ขายในตลาดมืด The Blind Banker (2010)
Yeah, it's a Cold War relic, buddy.ใช่ มันเป็นสุสานสงครามเย็น เพื่อน Chuck Versus the Anniversary (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relicHere were some relics.
relicRome abounds with relics.
relicWe discovered relics of an ancient civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณวัตถุ[N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
พระธาตุ[N] Buddha's relics, See also: relic of the Buddha, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ, Example: พระปฐมเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าแห่งหนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่วๆ ไป เรียกรวมๆ ว่า พระธาตุ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต), (ราชา)
พระบรมธาตุ[N] Buddha's relics, See also: relics of Lord Buddha, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, Example: พระบรมธาตุคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง และการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์, Count unit: องค์, Thai definition: กระดูกพระพุทธเจ้าที่เผาแล้ว, Notes: (ราชา)
ศิลปวัตถุ[N] artifact, See also: relic, antique, Example: ผู้ใดที่เก็บศิลปวัตถุอันมีค่าของชาติไว้เป็นของตนมีโทษไม่เกินเจ็ดปี, Thai definition: สิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
พระธาตุ[n. exp.] (phrathāt) EN: relics of the Lord Buddha ; relics   FR: relique du Bouddha [f]
สารีริกธาตุ[n.] (sārīrikathāt) EN: Buddha's relics   FR: reliques du Bouddha [fpl]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: relic of the Buddha ; reliquary ; pagoda containing relics ; stupa containing relics   FR: relique du Bouddha [f] ; reliquaire [m] ; stupa contenant des reliques [m] ; pagode contenant des reliques [f]
ธาตุเจดีย์[n. exp.] (thāt jēdī) EN: pagoda containing Buddha's relics ; stupa containing Buddha's relics   
วัดมหาธาตุ[n. exp.] (wat mahāthāt) EN: temple containing Buddha relics   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIC    R EH1 L IH0 K
RELICS    R EH1 L IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relic    (n) (r e1 l i k)
relics    (n) (r e1 l i k s)
relict    (n) (r e1 l i k t)
relicts    (n) (r e1 l i k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レリック[, rerikku] (n) relic [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
遺存種[いぞんしゅ, izonshu] (n) relict [Add to Longdo]
遺物[いぶつ, ibutsu] (n) relic; momento; (P) [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
残存種[ざんぞんしゅ, zanzonshu] (n) relict [Add to Longdo]
職務怠慢[しょくむたいまん, shokumutaiman] (n,adj-no) neglect (dereliction) of duty; negligence [Add to Longdo]
生きた化石[いきたかせき, ikitakaseki] (n) (See 残存種) living fossil; relict [Add to Longdo]
廃ビル[はいビル, hai biru] (n) abandoned building; derelict building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relic \Rel"ic\ (r?l"?k), n. [F. relique, from L. reliquiae, pl.,
   akin to relinquere to leave behind. See {Relinquish}.]
   [Formerly written also {relique}.]
   1. That which remains; that which is left after loss or
    decay; a remaining portion; a remnant. --Chaucer. Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       The relics of lost innocence.     --Kebe.
    [1913 Webster]
 
       The fragments, scraps, the bits and greasy relics.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The body from which the soul has departed; a corpse;
    especially, the body, or some part of the body, of a
    deceased saint or martyr; -- usually in the plural when
    referring to the whole body.
    [1913 Webster]
 
       There are very few treasuries of relics in Italy
       that have not a tooth or a bone of this saint.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Thy relics, Rowe, to this fair urn we trust,
       And sacred place by Dryden's awful dust. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, a memorial; anything preserved in remembrance; as,
    relics of youthful days or friendships.
    [1913 Webster]
 
       The pearls were spilt;
       Some lost, some stolen, some as relics kept.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relic
   n 1: an antiquity that has survived from the distant past
   2: something of sentimental value [syn: {keepsake}, {souvenir},
     {token}, {relic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top