Search result for

antibiotic

(57 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antibiotic-, *antibiotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antibiotic[ADJ] ที่หยุดยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ
antibiotic[N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antibiotic๑. ยาปฏิชีวนะ๒. -ปฏิชีวนะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antibioticปฏิชีวนะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
antibioticยาปฏิชีวนะ, สารที่สกัดได้จากเชื้อราหรือแบคทีเรียบางชนิด  ในปัจจุบันนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากสารเคมีหลายชนิด สามารถยับยั้งการเติบโตหรือฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ย่างมาก เช่น เพนิซิลลิน สเตร็ปโตไมซิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antibiotic Associatedยาต้านแบคทีเรีย [การแพทย์]
Antibiotic Dependentยังชีพอยู่ได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอาหาร [การแพทย์]
Antibiotic Discกระดาษกรองชุบยาต้านจุลชีพ [การแพทย์]
Antibiotic Ointmentขี้ผึ้งปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibiotic Regimen, Prophylacticการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ [การแพทย์]
Antibiotic residuesปฏิชีวนะตกค้าง [TU Subject Heading]
Antibiotic Sensitivity Testsการทดสอบความไวของแอนแอโรบส์ต่อปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibioticsแอนติไบโอติค, ยาปฏิชีวนะ, ยาพวกปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาปฏิชีวนะสาร, สารปฏิชีวนะ, ปฏิชีวนะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put him on antibiotics for the Whipple's.ให้ยาปฏิชีวนะสำหรับโรควิปเปิล The Itch (2008)
Got worse on antibiotics. It's not Whipple's.ยาปฏิชีวนะทำให้แย่ลง มันไม่ใช่โรควิปเปิล The Itch (2008)
Blast her with antibiotics and Prednisone.ให้ยาฆ่าเชื้อและ Prednisolone Dying Changes Everything (2008)
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์ Superhero Movie (2008)
Yougottaunderstand, in that part of the world antibiotics and syringes are like gold.คุณต้องเข้าใจเรื่องนั้น ในบางที่บนโลก ..ยาปฏิชีวนะและเข็มเป็นของมีค่า Nights in Rodanthe (2008)
The doctors have been pumping you full of antibiotics to kill the infection, but nothin' but the best for Gwen.พวกหมอต้องให้ยาปฏิชีวนะกับคุณ เพื่อไม่ให้คุณติดเชื้อ แต่ไม่มีอะไร แต่มันดีที่สุดสำหรับเกวน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
This is a full spectrum antibiotic.นี่เป็นตัวยาฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
You should be on antibiotics just for sitting in her car.คุณควรจะกินยาแก้อักเสบแค่เพียงเพราะนั่งในรถเธอ Rose's Turn (2009)
Keep taking the antibiotics.กินยาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆ นะ Ourselves Alone (2009)
Antibiotic.ยาฆ่าเชื้อ Today Is the Day: Part 1 (2009)
On high doses of antibiotics.กับทั้งสองคน Time (2009)
You're using up our antibioticsแล้วยังใช้ยาปฏิชีวนะของเรา Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antibioticIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
antibioticIf she's given antibiotics and sleeps she'll get better.
antibioticKeep taking this antibiotic until it is gone.
antibioticThe doctor dosed the girl with antibiotics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาฆ่าเชื้อ[N] antibiotic, See also: disinfectant, germicide, Example: กระเทียมเป็นยารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อ และช่วยลดโคเลสเตอรอล, Thai definition: ยาสำหรับฆ่าเชื้อโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาปฏิชีวนะ[n.] (yā pathichīwana) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin   FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIBIOTIC    AE2 N T IY0 B IY0 AA1 T IH0 K
ANTIBIOTIC    AE2 N T AY0 B AY0 AA1 T IH0 K
ANTIBIOTICS    AE2 N T IY0 B IY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICS    AE2 N T AY0 B AY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICOS    AE2 N T IY0 B IY0 AA1 T IH0 K OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antibiotic    (n) (a2 n t i b ai o1 t i k)
antibiotics    (n) (a2 n t i b ai o1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antibiotikum {n} [med.] | Antibiotika {pl} [med.]antibiotic | antibiotics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベータラクタム系[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic) [Add to Longdo]
抗生剤[こうせいざい, kouseizai] (n) antibiotic [Add to Longdo]
抗生物質[こうせいぶっしつ, kouseibusshitsu] (n,adj-no) antibiotic; antibiotics; (P) [Add to Longdo]
耐性[たいせい, taisei] (n,adj-no) resistance (e.g. to antibiotics); (P) [Add to Longdo]
耐性菌[たいせいきん, taiseikin] (n) antibiotic-resistant bacteria [Add to Longdo]
複合抗生物質製剤[ふくごうこうせいぶっしつせいざい, fukugoukouseibusshitsuseizai] (n) mixed antibiotic preparations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗抗生素[kàng kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic resistance [Add to Longdo]
抗生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic [Add to Longdo]
抗菌素[kàng jūn sù, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄨˋ, ] antibiotic [Add to Longdo]
消炎药[xiāo yán yào, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] antibiotic medicine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 antibiotic \an`ti*bi*ot"ic\ n.
   1. A chemical substance derived from a mold or bacterium that
    kills microorganisms and cures infections.
 
   Syn: wonder drug
     [WordNet 1.5]
 
   2. any chemical substance having therapeutically useful
    antibacterial or antifungal activity; -- used commonly but
    loosely for synthetic as well as natural antimicrobial
    agents.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 antibiotic \antibiotic\ adj.
   1. of or pertaining to an antibiotic.
    [WordNet 1.5]
 
   2. having antimicrobial activity; capable of killing
    microbes.
    [PJC] -- {antibiotically}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antibiotic
   adj 1: of or relating to antibiotic drugs
   n 1: a chemical substance derivable from a mold or bacterium
      that can kill microorganisms and cure bacterial infections;
      "when antibiotics were first discovered they were called
      wonder drugs" [syn: {antibiotic}, {antibiotic drug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top