Search result for

anse

(85 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anse-, *anse*
Possible hiragana form: あんせ
English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anserine(แอน' เซอริน) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูล Anserinae ซึ่งได้แก่ห่าน , คล้ายห่าน., Syn. anserous (resembling a goose, stupid)
caravanserain. โรงแรมขนาดใหญ่
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
manse(แมนซฺ) n. บ้านและที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระ,บ้านในระบบ manorialism (ดู)
manservant(แมน'เซอเวินทฺ) n. คนใช้ชาย pl. menservants

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
transect(vt) ผ่า,ตัด
transept(n) ด้านสั้นของไม้กางเขน,ปีกหรือมุขตามขวางของโบสถ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anserineแอนเซียรีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anse?แอนซี Episode #1.1 (2012)
Glee Anselm?กลี แอนเซล์ม? Children of the Force (2009)
Glee Anselmกลี แอนเซล์ม Children of the Force (2009)
You are certain there is no child on Glee Anselm?ท่านแน่ใจหรือว่าไม่มีเด็กบนกลี แอนเซล์ม? Children of the Force (2009)
Glee Anselm, Rodia, Mustafar,กลี เอนเซล์ม, โรเดีย, มุสตาฟาร์, Children of the Force (2009)
Dr. Anseed, three-two-five-one. Dr. Anseed...คุณหมอแอนซีด เชิญที่ห้อง 3251ค่ะ คุณหมอ แอนซีด... No Strings Attached (2011)
He hasn't caught Devil Anse yet.เขายังจับเดวิล แอนซีไม่ได้ Episode #1.3 (2012)
Anse, they are shoving it in our face.แอนซี พวกมันหยามเราถึงถิ่น Episode #1.3 (2012)
Anse it'd be a worthless trip if you start coughing like that and give us all away.แอนซี นี่จะเป็นการเดินทางที่สูญเปล่า ถ้านายไอเสียงดังจนทำให้พวกนั้นรู้ตัว Episode #1.3 (2012)
Go to bed, Anse, we'll get Randall.ไปนอนซะแอนซี เราได้ตัวแรนดอลล์แน่ Episode #1.3 (2012)
What kind of devil are you, Devil Anse?แกมันไอ้ปีศาจ เดวิล แอนซี Episode #1.3 (2012)
All unforeseen, Anse.นี่เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ Episode #1.3 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen   FR: Shinkansen
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse   FR: purifier ; raffiner
ฟ้อน[v.] (føn) EN: dance   FR: danser
ฟ้อนรำ[v.] (fønram) EN: dance   FR: danser
หู[n.] (hū) EN: handle ; strap   FR: poignée [f] ; anse [f]
การเต้นรำ[n.] (kān tenram) EN: dancing   FR: danse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANSE    AE1 N S
ANSEL    AH0 N S EH1 L
ANSELL    AE1 N S EH2 L
ANSELM    AE1 N S EH0 L M
ANSETT    AE1 N S EH2 T
ANSELMA    AA0 N S EH1 L M AH0
ANSELMI    AA0 N S EH1 L M IY0
ANSELMO    AA0 N S EH1 L M OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansehen {n}credit [Add to Longdo]
Ansehen {n}; Leumund {m}; Ruf {m}; Renommee {n}renown [Add to Longdo]
Ansehen {n}; Reputation {f}reputation [Add to Longdo]
Ansehen {n}; Distinktion {f}cachet [Add to Longdo]
Ansehnlichkeit {f}sightliness [Add to Longdo]
Ansetzungsform {f}heading [Add to Longdo]
Ansetzungsform {f}; erster Teilmain heading [Add to Longdo]
ansehen; anblicken | ansehend; anblickend | angesehen; angeblickt | jdn. schief ansehento look at | looking at | looked at | to look at sb. askance [Add to Longdo]
ansehen; betrachtento esteem [Add to Longdo]
ansehnlichgood-looking [Add to Longdo]
ansehnlichpersonable [Add to Longdo]
ansehnlichrespectable [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}respectably [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}personably [Add to Longdo]
ansehnlicherbetterlooking [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
つばさ[, tsubasa] (n) extra-high-speed Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
のぞみ[, nozomi] (n) extra-high-speed Toukai-line Shinkansen; (P) [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
アンセム[, ansemu] (n) anthem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
サンセリフ[さんせりふ, sanserifu] sans serif [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] arithmetic and control unit, ACU [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] Ruhe, Stille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  anse
     account; deem; opine; think
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top