ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatolia

AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatolia-, *anatolia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOLIA    AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0
ANATOLIAN    AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Anatolia, Asia minor, #216,493 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages) [Add to Longdo]
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per [Add to Longdo]
ズルナ[, zuruna] (n) zurna (Anatolian woodwind instrument) (tur [Add to Longdo]
ミズマール[, mizuma-ru] (n) (obsc) (See ズルナ) zurna (Anatolian woodwind instrument) (ara [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anatolia
   n 1: a peninsula in southwestern Asia that forms the Asian part
      of Turkey [syn: {Asia Minor}, {Anatolia}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Anatolia
  Anatolia; Asia Minor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top