ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amniotic

AE1 M N IY0 AO0 T IH0 K   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amniotic-, *amniotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amniotic fluid[N] น้ำคร่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amniotic-เยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic fluid exchangeการฉีดน้ำยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amniotic fluid; watersน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic sacถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotic Band Syndromeกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์ [การแพทย์]
Amniotic Cavityถุงน้ำที่หุ้มตัวอ่อน [การแพทย์]
Amniotic Cells, Humanเซลล์จากน้ำคร่ำของคน [การแพทย์]
Amniotic Embolismแอมนิโอติคเอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Amniotic Fluid Cellsเซลล์ในน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Debrisซากน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Amniotic Fluid Volumeปริมาณของน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid, Cloudyน้ำคร่ำขุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, they mopped up all the amniotic fluid,เฮ้ พวกเขาเช็ดน้ำคร่ำออกหมดแล้ว It Takes Two (2006)
Have you examined her uterus and her amniotic fluid?เจ้าได้ตรวจมดลูกของพระองค์และ น้ำคร่ำของพระองค์รึยัง? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Yes, she is leaking amniotic fluid.เจ้าค่ะ น้ำคร่ำขององค์กำลังจะไหลค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Concubine Song may suffer from amniotic fluid deficiency?พระสนมซงอาจจะทรมาน จากน้ำคร่ำไม่เพียงพอรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Yes, usually in labor, amniotic fluid is released and labor pains begin.พะยะค่ะ ปกติในการเจ็บท้อง น้ำคร่ำจะถูกปล่อย และอาการเจ็บท้องเริ่มต้นขึ้น Lee San, Wind of the Palace (2007)
For Concubine Song, the amniotic fluid is being released, but she is not having labor pains.สำหรับพระสนมซง น้ำคร่ำได้ถูกปล่อยแล้ว แต่พระสนมไม่ได้มีอาการเจ็บท้อง นี้สามารถเป็นสาเหตุของปัญหาใหญ่พะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Has her amniotic fluid stopped leaking?น้ำคร่ำของพระสนมได้หยุดแล้วรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
AMNIOTIC FLUID DOESN'T HAVE ICE CUBES AND A LEMON WEDGE.น้ำคร่ำไม่ควรจะมีน้ำแข็งกับชิ้นมะนาว Mother Said (2008)
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง Paradise (2008)
Amniotic fluid looks good.น้ำคร่ำ \ ดูดี Joy (2008)
Well, the baby's got strands of amniotic tissue wrapped around his legs.คือว่า เด็กถูกสาย.. เนื้อเยื่อรกพันอยู่ที่รอบๆขาของเค้า เรียกว่าสายรกรัด Blink (2010)
His face is encased in some type of amniotic sac.หน้าเค้าถูกเคลือบไว้ด้วยสิ่งที่เหมือนกับถุงชนิดหนึ่ง The Thing (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำคร่ำ[N] amniotic fluid, See also: liquor amnii, Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง, Example: หมอล้วงปากเด็กควักเมือกในปากออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai definition: ของเหลวที่เกิดจากเยื่อของถุงน้ำคร่ำของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่หุ้มลูกในท้องเพื่อลดการกระทบกระทั่งและช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น
น้ำคาวปลา[N] amniotic fluid, Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง, Example: ยานี้จะช่วยขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอด, Thai definition: น้ำที่ขับถ่ายจากช่องคลอดภายหลังลูกคลอดแล้วประมาณ 3 - 4 วัน ปกติมีกลิ่นคาวเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
คาวปลา[n. exp.] (khāoplā) EN: mucus of fish ; amniotic fluid   
น้ำคร่ำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: amniotic fluid ; amnion   FR: liquide amniotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMNIOTIC AE1 M N IY0 AO0 T IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊水[yáng shuǐ, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] amniotic fluid, #25,790 [Add to Longdo]
羊膜[yáng mó, ㄧㄤˊ ㄇㄛˊ, ] amniotic (fluid); amnion, #38,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtblase {f} [anat.]amniotic sac [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水霜[みずじも, mizujimo] (n) (1) frozen dew (at the end of autumn); (2) amniotic fluid [Add to Longdo]
羊水[ようすい, yousui] (n) amniotic fluid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amniotic \Am`ni*ot"ic\, a. [Cf. F. amniotique.] (Anat.)
   Of or pertaining to the amnion; characterized by an amnion;
   as, the amniotic fluid; the amniotic sac.
   [1913 Webster]
 
   {Amniotic acid}. (Chem.) [R.] See {Allantoin}.
    [1913 Webster] Amoeba

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amniotic
   adj 1: of or related to the amnion or characterized by
       developing an amnion; "amniotic membrane" [syn:
       {amniotic}, {amnionic}, {amnic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top