ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all the time

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all the time-, *all the time*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all the time[ADV] ตลอดมา, See also: มาตลอด
all the time[ADV] ตลอดเวลา, See also: ตลอดวัน
all the time[IDM] โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
all the time[IDM] ตลอดเวลา, See also: อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you was so much in the fucking moment all the time that you...แต่เรามัวแต่อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลา จนเรา... CounterPunch (2017)
I'd get in trouble all the time because I wanted to be there.ฉันเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลา เพราะฉันอยากอยู่ที่นั่น After Porn Ends 2 (2017)
You know, all the time I was there, I just kept picking up things.รู้มั้ย ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นั่น ฉันก็เก็บข้อมูล The Six Thatchers (2017)
♪And I think about you all the timeและคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา T2 Trainspotting (2017)
You have all the time in the world.คุณมีเวลาทั้งโลก Collateral Beauty (2016)
For all the time we've spent together,ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา Trace Decay (2016)
The guests interrupt your precious storylines all the time when they want to shoot or fuck something.ลูกค้าที่มีค่าของคุณก็ถูก ขัดจังหวะในสายงานแสดง ทุกครัง เมือพวกเค้ายิง อะไรเข้า ไป The Original (2016)
Oh, yeah, I tell Salome all the time but she doesn't always get it.ครับ ผมบอกซาโลเม่ตลอดแหละ แต่บางครั้งเธอก็ไม่ได้ทำ Ordinary World (2016)
Everybody could see it all the time day and night.ทุกคนจะได้เห็นมันทุกวันเวลา และกลางคืน The Vessel (2016)
My fans ask me to sign them all the time because they love me, and I love them, Lawrence.แฟนๆ ขอให้ฉันเซ็นหน้าอกตลอดแหละ เพราะพวกเขาชอบฉัน และฉันชอบพวกเขา ลอว์เรนซ์ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Take all the time you need.ใช้เวลาเต็มที่เลยครับ Jackie (2016)
Rebs come in here all the time to get whiskey.เร็บส์มาที่นี่ตลอดเวลาเพื่อดื่มวิสกี้ Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all the timeAll the time I was there.
all the timeBeing together all the time, my Japanese classmates got to know each other very well.
all the timeBill is honest all the time.
all the timeDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
all the timeFor somebody who feels rushed all the time, I sure make slow progress.
all the timeGo out and have a good time once in a while instead of just studying all the time.
all the timeHe complains about one thing or another all the time.
all the timeHe failed by playing all the time.
all the timeHe is busy all the time.
all the timeHe is complaining about something or other all the time.
all the timeHe kept on smoking all the time.
all the timeHe kept silent all the time during the interrogation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลอดปีตลอดชาติ[ADV] always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดศก[ADV] always, See also: all the time, Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขามาสายตลอดศก, Thai definition: ซ้ำๆ ซากๆ ไม่เปลี่ยน
ตลอดมา[ADV] all along, See also: all the time, consistently, Syn. มาตลอด, Example: ผู้จัดการของเราทำตัวเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา, Thai definition: ตั้งแต่นั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา[ADV] all the time, See also: whole time, always, Example: คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ทั้งช่วงเวลาไม่มีเว้นว่างหรือไม่มีหยุดพัก
ร้อยวันพันปี[ADV] all along, See also: all the time, Syn. แต่ไหนแต่ไร, Example: ร้อยวันพันปีหล่อนไม่เคยจัดเลี้ยงใดๆ แต่ทำไมวันนี้กลับอนุญาตให้มีการกินเลี้ยงได้
ทุกขณะ[ADV] all the time, See also: all time, at all time, at all hours, always, invariably, Syn. ทุกเมื่อ, ทุกเวลา, ตลอดเวลา
ทุกเวลา[ADV] anytime, See also: all the time, at any time, at all hours, Syn. ทุกเมื่อ, ตลอดเวลา, Example: นักเขียนบางคนสามารถแต่งนิยายได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อยวันพันปี[adv.] (røi wan phanpī) EN: all along ; all the time   
ตลอดมา[adv.] (taløt mā) EN: all along ; all the time ; consistently ; all the time up till now   FR: jusqu'ici (dans le temps) ; jusqu'à aujourd'hui ; lusqu'à nos jours
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on   FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ตลอดปีตลอดชาติ[adv.] (taløt pī taløt chāt) EN: always ; all the time ; forever and ever   
ตลอดศก[adv.] (taløt sok) EN: always ; all the time   
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; whole time   FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence
ทุก ๆ วัน[n. exp.] (thuk-thuk wan) EN: everyday ; always ; all the times ; daily   FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[n. exp.] (thuk wan) EN: everyday ; always ; all the time ; daily   FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement
วันยังค่ำ[adv.] (wan yang kham) EN: all day long ; all the time   

Japanese-English: EDICT Dictionary
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens [Add to Longdo]
二六時中[にろくじちゅう, nirokujichuu] (adv,n) night and day; all the time [Add to Longdo]
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P) [Add to Longdo]
明けても暮れても[あけてもくれても, aketemokuretemo] (exp) day in and day out; all the time [Add to Longdo]
明け暮れ[あけくれ, akekure] (n-adv,n-t) morning and evening; all the time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  all the time
      adv 1: without respite; "he plays chess day in and day out"
             [syn: {day in and day out}, {all the time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top