ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everlastingly

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everlastingly-, *everlastingly*, everlasting
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everlastingly \Ev`er*last"ing*ly\, adv.
   In an everlasting manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everlastingly
   adv 1: for a limitless time; "no one can live forever";
       "brightly beams our Father's mercy from his lighthouse
       evermore"- P.P.Bliss [syn: {everlastingly}, {eternally},
       {forever}, {evermore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top