ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertis

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertis-, *advertis*, adverti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertise[VT] ลงโฆษณา
advertise[VI] ลงโฆษณา, Syn. promote, sell, publicize
advertise[VT] ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise[VI] ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advertiser[N] นักโฆษณา
advertising[N] ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising[N] สิ่งโฆษณา, See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา
advertise for[PHRV] ประกาศรับ, See also: โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)
advertisement[N] การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [การแพทย์]
Advertising agenciesบริษัทโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising cardsบัตรโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, in advertising...คุณรู้ว่าในการโฆษณา ... 12 Angry Men (1957)
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย Jaws (1975)
I sleep alone these days, too, but I am not about to advertise it.เค้าเองก็นอนโดดเดี่ยวเหมือนกัน แต่เค้าก็ไม่เคยป่าวประกาศเลยนะ Mannequin (1987)
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Our dad was in advertising.พ่อของพวกเราทำงานโฆษณาน่ะ Jumanji (1995)
The man who showed up at my doorstep didn't exactly advertise in the Yellow Pages.ชายที่ยืนหน้าประตูบ้านผม ไม่ใช่คนธรรมดา Gattaca (1997)
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ The Jackal (1997)
Advertising has us chasing cars and clothes.มึงคือใคร? กูคือใคร? Fight Club (1999)
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส American Beauty (1999)
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ American Beauty (1999)
I'm looking at your advertisement for the airline giveaway.ผมดูโฆษณาของคุณอยู่ Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertisAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
advertisAn alluring advertisement of a summer resort.
advertisBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
advertisCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertisCommercial television is an effective medium for advertising.
advertisDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
advertisHe advertised his house for sale.
advertisHe answered an advertisement in the paper and got the job.
advertisHe cut the advertisement out of the newspaper.
advertisHe is intent on advertising himself.
advertisHe works for an advertising agency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายโฆษณาสินค้า[N] advertisement
ตัวแทนโฆษณา[N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ผู้โฆษณา[N] advertiser, See also: propogandist, Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร, Example: ในตอนท้ายจะมีการถ่ายใบหน้าของผู้โฆษณาใกล้ๆ ทุกครั้งที่จะมีการรับรองคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ป่าวประกาศหรือใช้วิธีการอื่นๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ค่าโฆษณา[N] advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา
โฆษณา[V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
ประชาสัมพันธ์[V] publicize, See also: advertise, Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง, Example: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นักโฆษณา[N] propagandist, See also: advertiser, disseminator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement   
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report   FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā) EN: advertising strategy   FR: stratégie publicitaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISE    AE1 D V ER0 T AY2 Z
ADVERTISER    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0
ADVERTISES    AE1 D V ER0 T AY2 Z AH0 Z
ADVERTISED    AE2 D V ER0 T AY1 Z D
ADVERTISED    AE1 D V ER0 T AY2 Z D
ADVERTISERS    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISING    AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG
ADVERTISER'S    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISERS'    AE1 D V ER2 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISEMENT    AH0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertise    (v) ˈædvətaɪz (a1 d v @ t ai z)
advertised    (v) ˈædvətaɪzd (a1 d v @ t ai z d)
advertiser    (n) ˈædvətaɪzər (a1 d v @ t ai z @ r)
advertises    (v) ˈædvətaɪzɪz (a1 d v @ t ai z i z)
advertisers    (n) ˈædvətaɪzəz (a1 d v @ t ai z @ z)
advertising    (v) ˈædvətaɪzɪŋ (a1 d v @ t ai z i ng)
advertisement    (n) ˈədvˈɜːʴtɪsmənt (@1 d v @@1 t i s m @ n t)
advertisements    (n) ˈədvˈɜːʴtɪsmənts (@1 d v @@1 t i s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] advertising sign, #17,058 [Add to Longdo]
登广告[dēng guǎng gào, ㄉㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] advertise, #76,379 [Add to Longdo]
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广 / ] advertising company [Add to Longdo]
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广 / ] advertising film; commercial (on TV) [Add to Longdo]
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top