ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accosting

AH0 K AA1 S T IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accosting-, *accosting*, accost
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been accosting my agents looking for the flag.คุณทำร้ายคนของผม พยายามตามหาธง Identity Crisis (2012)
I'm gonna go, let you do your thing and then maybe if you're feeling forgiving you can... forget the whole me accosting you in the bathroom with too much information when you just want to be alone and then rambling on and onฉันจะปล่อยให้เธอทำธุระส่วนตัว เพื่อเธอจะคิดอะไรได้ อย่างการให้อภัย ฉันที่มาทักทายเธอในห้องน้ำ Fallen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOSTING AH0 K AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accosting (v) ˈəkˈɒstɪŋ (@1 k o1 s t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\ (#; 115), v. t. [imp. & p. p. {Accosted}; p.
   pr. & vb. n. {Accosting}.] [F. accoster, LL. accostare to
   bring side by side; L. ad + costa rib, side. See {Coast}, and
   cf. {Accoast}.]
   1. To join side to side; to border; hence, to sail along the
    coast or side of. [Obs.] "So much [of Lapland] as accosts
    the sea." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To approach; to make up to. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak to first; to address; to greet. "Him, Satan thus
    accosts." --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top