หรือคุณหมายถึง ridiculousneß?
Search result for

ridiculousness

(7 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridiculousness-, *ridiculousness*, ridiculousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ridiculousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ridiculousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridiculousness[N] ความน่าหัวเราะ, See also: ความน่าขำ, Syn. hogwash

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lächerlichkeit {f}ridiculousness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridiculous \Ri*dic"u*lous\, a. [L. ridiculosus, ridiculus, fr.
   ridere to laigh. Cf. {Risible}.]
   1. Fitted to excite ridicule; absurd and laughable; unworthy
    of serious consideration; as, a ridiculous dress or
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       Agricola, discerning that those little targets and
       unwieldy glaives ill pointed would soon become
       ridiculous against the thrust and close, commanded
       three Batavian cohorts . . . to draw up and come to
       handy strokes.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving or expressing ridicule. [R.]
    [1913 Webster]
 
       [It] provokes me to ridiculous smiling. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ludicrous; laughable; risible; droll; comical; absurd;
     preposterous. See {Ludicrous}.
     [1913 Webster] --- {Ri*dic"u*lous*ly}, adv. --
     {Ri*dic"u*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridiculousness
   n 1: a message whose content is at variance with reason [syn:
      {absurdity}, {absurdness}, {ridiculousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top