ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatuity

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatuity-, *fatuity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatuity[N] ความโง่เขลา, See also: ความไม่ฉลาด, ความโง่เง่า, Syn. folly, indiocy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatuity(ฟะทู'อิที) n. ความทึ่ม,คำพูดโง่ ๆ ,เรื่องโง่ ๆ, See also: fatuitous adj. (stupidity)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatuity    (n) fˈətjˈuːɪtiː (f @1 t y uu1 i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatuity \Fa*tu"i*ty\, n. [L. fatuitas, fr. fatuus foolish: cf.
   F. fatuit['e] Cf. {Fatuous}.]
   Weakness or imbecility of mind; stupidity.
   [1913 Webster]
 
      Those many forms of popular fatuity.   --I Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatuity
   n 1: a ludicrous folly; "the crowd laughed at the absurdity of
      the clown's behavior" [syn: {absurdity}, {fatuity},
      {fatuousness}, {silliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top