ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absolute temperature

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolute temperature-, *absolute temperature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] absolute temperature [Add to Longdo]
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, / ] absolute temperature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶対温度[ぜったいおんど, zettaiondo] (n) absolute temperature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temperature \Tem"per*a*ture\, n. [F. temp['e]rature, L.
   temperatura due measure, proportion, temper, temperament.]
   1. Constitution; state; degree of any quality.
    [1913 Webster]
 
       The best composition and temperature is, to have
       openness in fame and opinion, secrecy in habit,
       dissimulation in seasonable use, and a power to
       feign, if there be no remedy.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Memory depends upon the consistence and the
       temperature of the brain.       --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from passion; moderation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In that proud port, which her so goodly graceth,
       Most goodly temperature you may descry. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physics) Condition with respect to heat or cold,
    especially as indicated by the sensation produced, or by
    the thermometer or pyrometer; degree of heat or cold; as,
    the temperature of the air; high temperature; low
    temperature; temperature of freezing or of boiling.
 
   Note: The temperature of a liquid or a solid body as measured
      by a thermometer is a measure of the average kinetic
      energy of the consituent atoms or molecules of the
      body. For other states of matter such as plasma,
      electromagnetic radiation, or subatomic particles, an
      analogous measure of the average kinetic energy may be
      expressed as a temperature, although it could never be
      measured by a traditional thermometer, let alone by
      sensing with the skin.
      [1913 Webster +PJC]
 
   4. Mixture; compound. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Made a temperature of brass and iron together.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol. & Med.) The degree of heat of the body of a
    living being, esp. of the human body; also (Colloq.),
    loosely, the excess of this over the normal (of the human
    body 98[deg]-99.5[deg] F., in the mouth of an adult about
    98.4[deg]).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Absolute temperature}. (Physics) See under {Absolute}.
 
   {Animal temperature} (Physiol.), the nearly constant
    temperature maintained in the bodies of warm-blooded
    (homoiothermal) animals during life. The ultimate source
    of the heat is to be found in the potential energy of the
    food and the oxygen which is absorbed from the air during
    respiration. See {Homoiothermal}.
 
   {Temperature sense} (Physiol.), the faculty of perceiving
    cold and warmth, and so of perceiving differences of
    temperature in external objects. --H. N. Martin.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolute \Ab"so*lute\, a. [L. absolutus, p. p. of absolvere: cf.
   F. absolu. See {Absolve}.]
   1. Loosed from any limitation or condition; uncontrolled;
    unrestricted; unconditional; as, absolute authority,
    monarchy, sovereignty, an absolute promise or command;
    absolute power; an absolute monarch.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in itself; perfect; consummate; faultless; as,
    absolute perfection; absolute beauty.
    [1913 Webster]
 
       So absolute she seems,
       And in herself complete.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Viewed apart from modifying influences or without
    comparison with other objects; actual; real; -- opposed to
    {relative} and {comparative}; as, absolute motion;
    absolute time or space.
    [1913 Webster]
 
   Note: Absolute rights and duties are such as pertain to man
      in a state of nature as contradistinguished from
      relative rights and duties, or such as pertain to him
      in his social relations.
      [1913 Webster]
 
   4. Loosed from, or unconnected by, dependence on any other
    being; self-existent; self-sufficing.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense God is called the Absolute by the Theist.
      The term is also applied by the Pantheist to the
      universe, or the total of all existence, as only
      capable of relations in its parts to each other and to
      the whole, and as dependent for its existence and its
      phenomena on its mutually depending forces and their
      laws.
      [1913 Webster]
 
   5. Capable of being thought or conceived by itself alone;
    unconditioned; non-relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is in dispute among philosopher whether the term, in
      this sense, is not applied to a mere logical fiction or
      abstraction, or whether the absolute, as thus defined,
      can be known, as a reality, by the human intellect.
      [1913 Webster]
 
         To Cusa we can indeed articulately trace, word
         and thing, the recent philosophy of the absolute.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   6. Positive; clear; certain; not doubtful. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am absolute 't was very Cloten.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Authoritative; peremptory. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The peddler stopped, and tapped her on the head,
       With absolute forefinger, brown and ringed. --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   8. (Chem.) Pure; unmixed; as, absolute alcohol.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) Not immediately dependent on the other parts of
    the sentence in government; as, the case absolute. See
    {Ablative absolute}, under {Ablative}.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute curvature} (Geom.), that curvature of a curve of
    double curvature, which is measured in the osculating
    plane of the curve.
 
   {Absolute equation} (Astron.), the sum of the optic and
    eccentric equations.
 
   {Absolute space} (Physics), space considered without relation
    to material limits or objects.
 
   {Absolute terms}. (Alg.), such as are known, or which do not
    contain the unknown quantity. --Davies & Peck.
 
   {Absolute temperature} (Physics), the temperature as measured
    on a scale determined by certain general thermo-dynamic
    principles, and reckoned from the absolute zero.
 
   {Absolute zero} (Physics), the be ginning, or zero point, in
    the scale of absolute temperature. It is equivalent to
    -273[deg] centigrade or -459.4[deg] Fahrenheit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Positive; peremptory; certain; unconditional; unlimited;
     unrestricted; unqualified; arbitrary; despotic;
     autocratic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolute temperature
   n 1: temperature measured on the absolute scale

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top