Search result for

zionists

(60 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zionists-, *zionists*, zionist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zionists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zionists*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hate Tabitha Soren and her Zionist MTV fucking pigs... telling us we should get along.ฉันเกลียด ธาบิต้า โซเรน / แล้วก็รายการ MTV น้ำเน่าของเธอ คอยบอกว่าให้พวกเราก้าวเดินต่อไป American History X (1998)
And how many of them are Zionist?มีพวกยิวเยอะไหม? The Last King of Scotland (2006)
The struggle against the Zionist and the Crusader... represents the decisive battle between faith and infidelity.ศัตรูผู้บุกรุก_BAR_ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ของเรา เราให้เราผู้ศรัทธา_BAR_ Rendition (2007)
Don't you wanna write major art? And knock them out at the local gay Hadassah?Warum willst du nichts Anspruchsvolles schreiben, etwas, was die Schwulen im zionistischen Frauenklub aus den Socken haut? Rich and Famous (1981)
SOUND, YES. SPEECH, NO. WHAT'S HIS CONDITION?Er kaufte dafür ein Gewehr und schoss auf angreifende Zionisten. The Little Drummer Girl (1984)
I CAN SHOW YOU THEIR LOVE STORY-- ATHENS TO THESSALONIKI, BUT WHAT ABOUT THE CAR AND EXPLOSIVES?Zionistische Terrortrupps töteten 254 Frauen, alte Männer und Kinder, als die Jungen auf dem Feld arbeiteten. The Little Drummer Girl (1984)
LET HIM FEEL FORGOTTEN. YOU PEOPLE NEED PATIENCE, HUH?Von da an bekämpften wir die Zionisten. The Little Drummer Girl (1984)
ORLANDO COME TO ROSIE'S RIGHT. SHOULDN'T I BE CENTER WITH ROSALIND?(Charlie schluchzt) Diese zionistischen Schweine! The Little Drummer Girl (1984)
I OPEN IT. THIS WAS A BIG MISTAKE.Für die Deutschen oder die Zionisten? The Little Drummer Girl (1984)
We have declared war on American imperialists, Zionists, terrorists and all other antisocialist atrocities.Wir erklären den amerikanischen Imperialisten, Zionisten, Terroristen und anderen Antisozialisten den Krieg. The Delta Force (1986)
And these pseudo journalists sent by the Zionist-Communist conspiracy to divide and confuse our people, they will die.Und diese Pseudo-Journalisten die von den zionistisch-kommunistischen Verschwörern hergeschickt wurden um unser Volk zu spalten und zu verwirren, werden ebenfalls sterben. Salvador (1986)
Well, Barry, we're organized in our belief... the same way the Zionists are organized in their belief.(Jerry) Für unsere Überzeugung... schlossen wir uns so zusammen, wie die Zionisten für ihren Glauben. Talk Radio (1988)
But the Zionists are using this issue and the guilt on the American public... to extort from us our tax dollars.Aber die Zionisten nutzen diese Sache und die Schuld in Amerika aus und ziehen uns das Geld aus der Tasche. Talk Radio (1988)
They institute a revolution against ZOG, the Zionist Occupied Government of America.Und die zetteln eine Revolution an gegen ZOG, die Zionistische Okkupationsregierung von Amerika! Dann killen sie schnell... alle Minderheiten: Talk Radio (1988)
But there is one thing you can't call me and that is a Zionist collaborator.Aber ich kollaboriere ganz bestimmt nicht mit Zionisten. Kaddish (1997)
And I hate Tabitha Soren and all her Zionist MTV fucking pigs telling us we should get along.Und ich hasse Tabitha Soren und diese ganzen anderen zionistischen MTV-Schweine, die uns ständig sagen, wir sollen uns alle vertragen. American History X (1998)
Please to explain why I should agree to interview with pro-Zionist American media?Warum sollte ich mich interviewen lassen von pro-zionistischen amerikanischen Medien? The Insider (1999)
The conspiracy is completely Zionist.Eine ausschließlich zionistische Verschwörung. Sunshine (1999)
A Zionist conspiracy.Zionistische Verschwörung. Sunshine (1999)
We have filmed proof of your meeting with Zionist agents... in the museum garden on the fifth of this month.Wir haben Beweise auf Film von Ihrem Treffen mit zionistischen Agenten. Sunshine (1999)
What connections do you have with Zionist agents?Welche Verbindungen haben Sie zu zionistischen Agenten? Sunshine (1999)
- Any Zionists there?- Gab es da Zionisten? Sunshine (1999)
Mom always says that Motke is one of the most influential people in Religious Zionism.Mama sagt, dass Motke ein ganz wichtiger religiöser Zionist ist. Campfire (2004)
I know you don't like to hear Zionist talk."Ich weiss, ihr mögt zionistische Reden nicht. Campfire (2004)
Leader of a vigilante group called Zionists for Truth.Der ist Anführer einer Bürgerwehr namens "Zionisten für die Wahrheit". Trials (2004)
Somebody placed a call to Zionists for Truth about two and a half hours ago.Jemand rief bei einer Organisation an, den "Zionisten für die Wahrheit", vor etwa 2,5 Stunden. Trials (2004)
The old U.S. Zionist occupational government?Die alte zionistische US-Regierung? Intramural (2005)
The zionist occupation of palestine.Die zionistische-Besetzung Palästinas. Scholar (2005)
Now, if you'll excuse me, I have to get back to my aspiring zionist ballplayers and their lovely mothers.Wenn Du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück zu meinen aufstrebenden zionistischen Spielern und ihren hübschen Müttern. Target (2005)
How many of them are Zionist?Wie viele davon sind Zionisten? The Last King of Scotland (2006)
Already the Americans and the Zionist dogs have... began a propaganda for a preemptive strike.Die Amerikaner und die zionistischen Hunde haben bereits ... begonnen mit Propaganda für einen Präventivschlag. Faith (2006)
And to that end, I'm going to lead a group of my fellow Zionist to pray Ahsha? But our brothers Muslims, at the Chiite mosque, in Culver city, California, this Friday night.Und zu diesem Zweck werde ich eine Gruppe meiner befreundeten Zionisten anführen, um Isha zu beten mit unseren Moslembrüdern, an der Shiiten-Moschee in Culver City, Kalifornien, diese Freitagnacht. Faith (2006)
Well, those people at the meeting were definitely Zionists.Nun, diese Leute bei dem Meeting waren definitiv Zionisten. Babylon (2007)
The struggle against the Zionist and the Crusader... represents the decisive battle between faith and infidelity.Der Kampf gegen die Zionisten und Kreuzfahrerr... steht für die entscheidende Schlacht zwischen Vertrauen und Untreue. Rendition (2007)
Communist, Zionist, Fascist...- Kommunist, Zionist, Faschist. Defiance (2008)
-AZionist sends his son to Israel.Ein Zionist sendet seinen Sohn nach Israel. Skin (2008)
When the son comes back, the Zionist asks: 'What was it like, son?Als der Sohn zurückkommt, fragt der Zionist, "und, wie war es, Sohn, wie war es?". Skin (2008)
The Zionist goes to the rabbi.Der Zionist geht daraufhin zum Rabbi. Skin (2008)
The dissolution of the criminal's INS state of Israel.Die Auflösung des kriminellen zionistischen Staates Israel. War, Inc. (2008)
In addition, I condemn your support of the criminal zionist state, Israel, but lend my full support for the liberation struggles of movements such as Hamas and al-Qaeda, that you wrongfully choose to call terrorist organizations.Des Weiteren verurteile ich Ihre Unterstützung des kriminellen zionistischen Staates Israel, aber unterstreiche meine volle Unterstützung für die Freiheitskämpfe von Bewegungen wie der Hamas und Al Kaida, die Sie fälschlicherweise als terroristische Organisationen bezeichnen. Episode #1.5 (2009)
Shouldn't a muslim speak out about the treatment Of his brothers by the zionist oppressors?soll sich ein Muslim dann nicht dazu äußern, wie seine Brüder von den zionistischen Unterdrückern behandelt werden? The Infidel (2010)
The three remaining members of the Palestinian Resistance Front, an anti-Zionist group responsible for many Israeli deaths.Die drei verbleibenden Mitglieder der Palästinensischen Widerstands Front, eine anti-zionistische Gruppe, verantwortlich für den Tod vieler Israelis. Enemies Foreign (2010)
They could put us on trial... and then the Zionist media would make heroes out of'em.Dann könnten die zionistischen Medien Helden aus ihnen machen. Red State (2011)
You were in Kurt Blumenfeld's Zionist group in Berlin.Sie waren doch in Kurt Blumenfelds zionistischer Gruppe in Berlin. Hannah Arendt (2012)
[ In English ] It's hard to believe that you were once a Zionist.Es ist schwer zu glauben, dass Sie früher eine Zionistin waren. Hannah Arendt (2012)
Over the last 60 years we have the highest technological advances ... But for the evil Zionist West... That's only been a dream.In den letzten 60 Jahren haben wir technische Fortschritte gemacht von denen der böse, zionistische Westen nur Träumen kann. Nazis at the Center of the Earth (2012)
I knew he was a Zionist.Ich weiß, dass er Zionist war. Raisins and Almonds (2012)
He was also a Zionist.- Außerdem war er Zionist. - Na und? Raisins and Almonds (2012)
Oh, dear. And it seems Saul Michaels was quite the radical young Zionist.- Anscheinend war Saul Michaels ein sehr radikaler junger ZionistRaisins and Almonds (2012)
I too believe in the Zionist cause.Auch ich bin Anhänger der zionistischen Sache. Raisins and Almonds (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIONIST    Z AY1 AH0 N IH2 S T
ZIONISTS    Z AY1 AH0 N IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zionist    (n) (z ai1 @ n i s t)
Zionists    (n) (z ai1 @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zionist {m}; Zionistin {f}Zionist [Add to Longdo]
zionistisch {adj}Zionist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シオニスト[, shionisuto] (n) Zionist; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹太复国主义者[yóu tài fù guó zhǔ yì zhě, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] a Zionist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top