Search result for

wafer

(38 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wafer-, *wafer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wafer[N] ขนมอบกรอบบาง รสหวานมักกินกับไอศกรีม, See also: เวเฟอร์, Syn. biscuit, cracker
wafer[N] แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า), See also: เวเฟอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wafer(เว'เฟอะ) n. ขนมปังกรอบบาง,แผ่นกลมบาง,สิ่งที่เป็นแผ่นบาง ๆ vt. ปิดหรือหุ้มด้วยแผ่นดังกล่าว, See also: wafery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
wafer(n) ขนมปังเวเฟอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waferแว่นผลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wafer fabricationการผลิตแว่นผลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waferเวเฟอร์
แท่งของผลึกเดี่ยวที่นำมาตัดเป็นแผ่นๆ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carlos taught me to play using necco wafers as chips.คาร์ลอส สอนฉันเล่นใช้เนคโควาฟเฟิลแทนชิพ Enough About Eve (2009)
Half a million necco wafers.ห้าแสนเนคโควาฟเฟิล Enough About Eve (2009)
They are just as misguided as the humans who think that their Communion wafer's the literal body of Christ.พวกเขาแค่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เช่นเดียวกับมนุษย์ ที่คิดว่า ขนมปังที่ใช้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ แท้จริงแล้ว เป็นส่วนนึงในร่างกายของพระเยซู Let's Boot and Rally (2012)
I have those vanilla wafers that you all used to like.ฉันมีเวเฟอร์วานิลลา ที่คุณเคยชอบมัน The Mirror Has Three Faces (2013)
Pink wafers!เวเฟอร์สีชมพู This Beautiful Fantastic (2016)
To think they once handed out ice cream wafers.ยื่นออกมาช็อคโกแลตไอศครีม ที่จะคิดว่าคุณเคยยื่นออกมา How I Won the War (1967)
... butI knoweveryinch of his wafer-thin soul.เธอคิดว่าไง? It's a Wonderful Lie (2008)
How handy is it that society girls are wafer-thin?พวกสาวสังคมพวกนี้ทำยังไงนะถึงได้ผอมยังกะเวเฟอร์? The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทองม้วน[n. exp.] (thøngmūan) EN: thong muan ; rolled wafer   FR: thong muan

CMU English Pronouncing Dictionary
WAFER    W EY1 F ER0
WAFERS    W EY1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wafer    (n) (w ei1 f @ r)
wafers    (n) (w ei1 f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wafer {m} [electr.] | Bearbeitung von Wafern | Ausrüstung zur Bearbeitung von Wafernwafer | wafer processing | wafer processing equipment [Add to Longdo]
Waffel {f} | Waffeln {pl}wafer | wafers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェハ;ウェハー;ウェファ;ウエハー;ウェイファー;ウェイハー[, ueha ; ueha-; uefa ; ueha-; ueifa-; ueiha-] (n) wafer [Add to Longdo]
ウエーファー[, ue-fa-] (n) wafer [Add to Longdo]
ウエハース;ウェファース[, ueha-su ; uefa-su] (n) wafers [Add to Longdo]
ウエハスケールインテグレーション[, uehasuke-ruintegure-shon] (n) {comp} wafer-scale integration [Add to Longdo]
カルウエ[, karuue] (n) (abbr) calcium wafer [Add to Longdo]
シリコンウェハ[, shirikon'ueha] (n) {comp} silicon wafer [Add to Longdo]
シリコンウエハ[, shirikon'ueha] (n) {comp} silicon wafer [Add to Longdo]
ダイシング[, daishingu] (n) dicing (e.g. cutting up of a microchip wafer) [Add to Longdo]
軽焼き[かるやき, karuyaki] (n) wafer [Add to Longdo]
最中[もなか, monaka] (n) wafer cake filled with bean jam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感化饼干[gǎn huà bǐng gān, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] wafer [Add to Longdo]
晶圆[jīng yuán, ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] wafer (silicon medium for integrated circuit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wafer \Wa"fer\, n. [OE. wafre, OF. waufre, qaufre, F. qaufre; of
   Teutonic origin; cf. LG. & D. wafel, G. waffel, Dan. vaffel,
   Sw. v[*a]ffla; all akin to G. wabe a honeycomb, OHG. waba,
   being named from the resemblance to a honeycomb. G. wabe is
   probably akin to E. weave. See {Weave}, and cf. {Waffle},
   {Gauffer}.]
   [1913 Webster]
   1. (Cookery) A thin cake made of flour and other ingredients.
    [1913 Webster]
 
       Wafers piping hot out of the gleed.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The curious work in pastry, the fine cakes, wafers,
       and marchpanes.            --Holland.
    [1913 Webster]
 
       A woman's oaths are wafers -- break with making --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A thin cake or piece of bread (commonly
    unleavened, circular, and stamped with a crucifix or with
    the sacred monogram) used in the Eucharist, as in the
    Roman Catholic Church.
    [1913 Webster]
 
   3. An adhesive disk of dried paste, made of flour, gelatin,
    isinglass, or the like, and coloring matter, -- used in
    sealing letters and other documents.
    [1913 Webster]
 
   4. Any thin but rigid plate of solid material, esp. of
    discoidal shape; -- a term used commonly to refer to the
    thin slices of silicon used as starting material for the
    manufacture of integrated circuits.
    [PJC]
 
   {Wafer cake}, a sweet, thin cake. --Shak.
 
   {Wafer irons}, or {Wafer tongs} (Cookery), a pincher-shaped
    contrivance, having flat plates, or blades, between which
    wafers are baked.
 
   {Wafer woman}, a woman who sold wafer cakes; also, one
    employed in amorous intrigues. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wafer \Wa"fer\, v. t. [imp. & p. p. {Wafered}; p. pr. & vb. n.
   {Wafering}.]
   To seal or close with a wafer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wafer
   n 1: a small adhesive disk of paste; used to seal letters
   2: a small thin crisp cake or cookie
   3: thin disk of unleavened bread used in a religious service
     (especially in the celebration of the Eucharist)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top