Search result for

transformer

(47 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transformer-, *transformer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transformer[N] หม้อแปลง, See also: หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)

English-Thai: Nontri Dictionary
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Transformers:ทรานส์ฟอร์เมอร์ส : Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Transformers; they've been here a long, long time.พวกทรานส์ฟอมเมอร์ มาอยู่ที่โลกของเรา นานแสนนานแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Not specifically, but if you think of grandsons as a metaphor for friendship, you'll agree with this transformer here that it's time for ours to become a man.- ไม่เชิงหรอก แต่ถ้าคุณคิดถึงคำว่าหลานชายดั่งการเปรียบเปรยมิตรภาพ คุณจะยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่นี่ Spanish 101 (2009)
Well, you know, more like Megan Fox from Transformers.ก็แบบว่าอย่าง เมแกน ฟอกซ์เรื่องทรานส์ฟอร์มเมอร์ The Vengeance Formulation (2009)
A transformer blew somewhere up the line, so no trains are moving in either direction.ดังนั้นจะไม่มีรถไฟเที่ยวไหนเลย จะผ่านไปได้ This Is Why We Stay (2010)
A transformer blew? Huh.รางรถไฟเกิดบิดเบี้ยว ผิดรูปร่างนั่นรึ? This Is Why We Stay (2010)
I need six car batteries, a voltage transformer,หม้อแปลงไฟฟ้า The Man from the Other Side (2010)
I thought it was a Transformer.ฉันเดาว่าพ่อของเธอ ให้มันกับฉัน A Very Glee Christmas (2010)
Transformers 2.ทรานฟอร์เมอร์ 2 The Perfect Storm (2010)
I've been running this transformerฉันปรับกำลังไฟให้อยู่ที่ Resistance (2010)
He holds the only thing in the universe that can repower a Transformer's spark.สิ่งที่เขาถือมันมีอยู่ชิ้นเดียวในจักรวาล มันสามารถคืนชีวิตให้กับพวกหุ่นยนต์ได้ Transformers: Dark of the Moon (2011)
If you squint, the car now sort of looks like Starscream, the Transformer.แค่มองหรอ รถนั้นดูเหมือน สตาร์สครีม ทรานซ์ฟอร์เมอร์ Friends, Lies, and Videotape (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
กลายเป็น[v. exp.] (klāi pen) EN: become ; change to ; turn into   FR: devenir ; se transformer en
หม้อแปลง[n.] (møplaēng) EN: transformer   
หม้อแปลงไฟฟ้า [n. exp.] (møplaēng faifā) EN: transformer   FR: transformateur [m] ; transfo [m] (abrév. - fam.)
ผันแปร[v.] (phanpraē) EN: change ; alter ; become ; transform; turn ; shift   FR: se modifier ; se transformer ; évoluer
ผู้แปรสภาพสาร [n. exp.] (phū praē saphāp sān) EN: transformer   
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; modify ; adapt   FR: transformer ; changer ; modifier
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange   FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSFORMER    T R AE0 N S F AO1 R M ER0
TRANSFORMERS    T R AE0 N S F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transformer    (n) (t r a1 n s f oo1 m @ r)
transformers    (n) (t r a1 n s f oo1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transformator {m}; Umformer {m} | Transformatoren {pl}; Umformer {pl} | abgeschirmter Transformator | am Mast montierter Transformatortransformer | transformers | shielded transformer | pole-mounted transformer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートトランスフォーマー[, o-totoransufo-ma-] (n) {comp} auto transformer [Add to Longdo]
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer [Add to Longdo]
トランス[, toransu] (n) (1) (abbr) (power) transformer; (2) trance; (pref) (3) (See シストランス異性) trans; (P) [Add to Longdo]
トランスフォーマー[, toransufo-ma-] (n) transformer (toy) [Add to Longdo]
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer) [Add to Longdo]
可変変圧器[かへんへんあつき, kahenhen'atsuki] (n) variable transformer [Add to Longdo]
降圧変圧器[こうあつへんあつき, kouatsuhen'atsuki] (n) step-down transformer [Add to Longdo]
逓降変圧器[ていこうへんあつき, teikouhen'atsuki] (n) step-down transformer [Add to Longdo]
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] (n) (power) transformer [Add to Longdo]
変圧所[へんあつじょ, hen'atsujo] (n) transformer substation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变压器[biàn yā qì, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄑㄧˋ, / ] transformer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transformer \Trans*form"er\, n.
   1. One who, or that which, transforms. Specif. (Elec.), an
    apparatus for producing from a given electrical current
    another current of different voltage.
    [1913 Webster]
 
   2. (1990's) a toy consisting of a figure or representation of
    an object, constructed of interlocking parts in such a way
    that a series of turning or twisting motions of the parts
    can transform the object from one type of object to a
    different type of object, such as from an animal to an
    automobile.
    [PJC]
 
   {Multiple transformer}. (Elec.)
    (a) A transformer connected in multiple or in parallel
      with the primary circuit.
    (b) A transformer with more than one primary or more than
      one secondary coil.
 
   {Parallel transformer} (Elec.), a transformer connected in
    parallel.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transformer
   n 1: an electrical device by which alternating current of one
      voltage is changed to another voltage

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 transformer [trãsfɔrme]
   transform
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top