Search result for

smoking

(74 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoking-, *smoking*, smok
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smoking(สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smokingการสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Smoking cessationการเลิกสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
Smoking is against school policy. Students must not smoke.สูบบุหรี่ ผิกกฎโรงเรียนนะ นักเรียนยังสูบบุหรี่ไม่ได้ Baby and I (2008)
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
Almost immediately felt the urgency of pick up smoking and health her entire life.จำเป็นหรือ The Eye (2008)
I've already won 3 races. Two more, and I'm smoking cohebas in Miami.กูชนะไป3ครั้งแล้ว อีกแค่2 ก็ไปนั่งสูบกัญชาแถวไมอามี่แล้ว Death Race (2008)
I fell asleep while smoking.ผมเผลอหลับไปตอนสูบ The Lazarus Project (2008)
Three years ago, you fell asleep smoking.3 ปีก่อน เธอเผลอหลับไปตอนสูบบุหรี่ The Lazarus Project (2008)
You're smoking drugs in the library? What if somebody catches us?คุณสูบยาในห้องสมุด ถ้าเกิดมีใครจับได้ล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's probably too late to stop smoking.สงสัยว่าช้าเกินไปแล้วมั้ง ที่จะเลิกบุหรี่. Day of the Dead (2008)
What, you were smoking weed during history class?อ้าว,ไม่เคยเรียนเหรอไง? Day of the Dead (2008)
These little moments on the sidewalk, smoking, thinking about your life.ชั่วขณะสั้นๆตรงข้างถนน สูบบุหรี่ไปด้วย คิดถึงชีวิตของคุณเอง New York, I Love You (2008)
Chain smoking's a bad thing.การสูบบุหรี่ต่อกันเป็นสิ่งที่ไม่ดี New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoking67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
smokingAny doctor will tell you to quit smoking.
smokingAs a rule, we don't allow smoking.
smokingAs is evident from the data, smoking is not decreasing among the young.
smokingAthletes usually abstain from smoking.
smokingAvoid to smoking to excess.
smokingBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
smokingBesides smoking, my father drinks.
smokingBill hates his father to smoking heavily.
smokingBill stopped smoking.
smokingBob often tries to give up smoking.
smokingBoth drinking and smoking are bad for the health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสูบ[N] breathe (something) in, See also: smoking, inhaling and exhaling, Example: บุคคลเสพหรือรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม และอีกหลายวิธี, Thai definition: การดูดเข้าไป, การดูดออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ห้ามสูบบุหรี่[X] (hām sūp burī) EN: no smoking   FR: défense de fumer
ห้องไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (hǿng mai sūp burī) EN: non-smoking room   FR: chambre non-fumeurs [f]
เขตปลอดบุหรี่[n. exp.] (khēt pløt burī) EN: non-smoking area ; no smoking zone   FR: espace non-fumeurs [m]
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
อดบุหรี่[v. exp.] (ot burī) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking   FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer
โปรดงดสูบบุหรี่[xp] (prōt ngot sūp burī) EN: thank you for not smoking   FR: merci de ne pas fumer
เทียนอบ[n. exp.] (thīen op) EN: fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats ; fragrant candle   
ติดบุหรี่[v. exp.] (tit burī) EN: be a smoker ; have the smoking habit   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOKING    S M OW1 K IH0 NG
SMOKING'S    S M OW1 K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoking    (v) (s m ou1 k i ng)
smoking-car    (n) - (s m ou1 k i ng - k aa r)
smoking-cars    (n) - (s m ou1 k i ng - k aa z)
smoking-room    (n) - (s m ou1 k i ng - r uu m)
smoking-rooms    (n) - (s m ou1 k i ng - r uu m z)
smoking-mixture    (n) - (s m ou1 k i ng - m i k s ch @ r)
smoking-carriage    (n) - (s m ou1 k i ng - k a r i jh)
smoking-carriage    (n) - (s m ou1 k i ng - k a r i jh i z)
smoking-compartm    (n) - (s m ou1 k i ng - k @ m p aa2 t m @ n t)
smoking-compartm    (n) - (s m ou1 k i ng - k @ m p aa2 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entscheidender Beweissmoking gun [Am.] [Add to Longdo]
Räucherkammer {f} | Räucherkammern {pl}smoking chamber; smokehouse | smoking chambers; smokehouses [Add to Longdo]
Raucherabteil {n}smoking compartment [Add to Longdo]
Raucherzimmer {n}smoking room [Add to Longdo]
Smoking {m}dinner-jacket [Add to Longdo]
Smoking {m} | Smokings {pl}tux; tuxedo [Am.] | tuxedos [Add to Longdo]
Smokinghemd {n}dress shirt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
スモーキング[, sumo-kingu] (n) smoking [Add to Longdo]
スモーキングジャケット[, sumo-kingujaketto] (n) smoking jacket [Add to Longdo]
スモークハラスメント[, sumo-kuharasumento] (n) harrassment by smoking (wasei [Add to Longdo]
スモック[, sumokku] (n) smock; smoking jacket [Add to Longdo]
スモハラ[, sumohara] (n) (abbr) (See スモークハラスメント) harrassment by smoking [Add to Longdo]
ノースモーキング[, no-sumo-kingu] (n) No smoking [Add to Longdo]
パッシブスモーキング[, passhibusumo-kingu] (n) passive smoking [Add to Longdo]
プカプカ[, pukapuka] (adv) (on-mim) sound of someone smoking; sound of something floating [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒烟[mào yān, ㄇㄠˋ ㄧㄢ, / ] smoking, #26,551 [Add to Longdo]
吸烟室[xī yān shì, ㄒㄧ ㄧㄢ ㄕˋ, / ] smoking room, #92,202 [Add to Longdo]
吸烟区[xī yān qū, ㄒㄧ ㄧㄢ ㄑㄩ, / ] smoking area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoking \Smok"ing\,
   a. & n. from {Smoke}.
   [1913 Webster]
 
   {Smoking bean} (Bot.), the long pod of the catalpa, or
    Indian-bean tree, often smoked by boys as a substitute for
    cigars.
 
   {Smoking car}, a railway car carriage reserved for the use of
    passengers who smoke tobacco.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoke \Smoke\, v. i. [imp. & p. p. {Smoked}; p. pr. & vb n.
   {Smoking}.] [AS. smocian; akin to D. smoken, G. schmauchen,
   Dan. sm["o]ge. See {Smoke}, n.]
   1. To emit smoke; to throw off volatile matter in the form of
    vapor or exhalation; to reek.
    [1913 Webster]
 
       Hard by a cottage chimney smokes.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to burn; to be kindled; to rage.
    [1913 Webster]
 
       The anger of the Lord and his jealousy shall smoke
       agains. that man.           --Deut. xxix.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise a dust or smoke by rapid motion.
    [1913 Webster]
 
       Proud of his steeds, he smokes along the field.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw into the mouth the smoke of tobacco burning in a
    pipe or in the form of a cigar, cigarette, etc.; to
    habitually use tobacco in this manner.
    [1913 Webster]
 
   5. To suffer severely; to be punished.
    [1913 Webster]
 
       Some of you shall smoke for it in Rome. --Shak.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoking
   adj 1: emitting smoke in great volume; "a smoking fireplace"
   n 1: the act of smoking tobacco or other substances; "he went
      outside for a smoke"; "smoking stinks" [syn: {smoke},
      {smoking}]
   2: a hot vapor containing fine particles of carbon being
     produced by combustion; "the fire produced a tower of black
     smoke that could be seen for miles" [syn: {smoke}, {smoking}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Smoking [smoːkiŋ] (n) , s.(m )
   dinner-jacket; tuxedo [Am.]
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top