ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冒烟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冒烟-, *冒烟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒烟[mào yān, ㄇㄠˋ ㄧㄢ, / ] smoking, #26,551 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A woman is only a woman, but a good cigar...[CN] 但一只好雪茄性感的冒烟 The Whole Town's Talking (1935)
Just all burning and smoking and smelling -[CN] 火烧了起来 还冒烟 Red River (1948)
I wanted to iron it for you but as soon as I touched it with the iron it burned, like in a comic.[CN] 我想为你熨一熨 但我用熨斗一碰就像漫画里一样冒烟 Casanova 70 (1965)
The chimneys are smoking![CN] 烟囱正在冒烟! Red Desert (1964)
Oh, don't smoke so much, Father.[CN] 别这么冒烟 爸爸 Oh, don't smoke so much, Father. I Married a Witch (1942)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.[CN] 住在那个国家将会是美好的 比一个冒烟的破城市好多了 The Great Dictator (1940)
- Still smoking.[CN] - 还在冒烟 A Shot in the Dark (1964)
Was it still smoking?[CN] 还在冒烟 A Shot in the Dark (1964)
Hold it, Shumann's in trouble His engine's smoking[CN] 等等! 舒曼遇到麻烦了! 引擎在冒烟 The Tarnished Angels (1957)
His plane's smoking. He's coming down[CN] 他的飞机在冒烟,他正在下坠 The Tarnished Angels (1957)
Something about smoke in the bar.[CN] 酒吧在冒烟 Lemonade Joe (1964)
There's smoke coming from the chimney![CN] 慢着 那儿的烟囱里有冒烟 101 Dalmatians (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top