ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spawn

S P AA1 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spawn-, *spawn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spawn[N] สารนุ่มที่มีไข่ปลาหรือกบ (ทางชีววิทยา), See also: ไข่ปลา, ไข่กบ
spawn[VI] วางไข่
spawn[VT] วางไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
frog spawnจอกแหนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
spawn(n) ลูกหลาน
spawn(n) ไข่ปลา,ไข่สัตว์,ส่าเห็ด
spawn(vi) คลอด,ออกไข่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spawningการวางไข่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deadly space spawn viruses and bacteria.ไวรัสมฤตยูพื้นที่วางไข่และ แบคทีเรีย Star Trek Beyond (2016)
Bolg, the spawn of Azog the Defiler. A Wargpack was waiting for him on the outskirts of Esgorath.ฝูงของเป้าหมาย โวกส นอก เอสการท The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
What, you think it's a coincidence that the spawn of The Dark One met your mother?อะไร นายคิดว่าเป็นเป็นเหตุบังเอิญหรอ ที่ลูกของดาร์ควันเจอกับแม่ของนาย Quite a Common Fairy (2013)
I shot that spawn of the devil-- boom-- right in the goddamn heart.ผมยิงปีศาจนั่น บูมม ตรงกลางหัวใจ Don't You Feel Me (2013)
And the torture she inflicted on her slaves would spawn 179 years of hauntings.และการทรมานที่นางลงโทษ พวกทาสที่คลอดลูก 179ปีแห่งการล่า Bitchcraft (2013)
They had to get greedy and spawn a whole new breed of monsters who feed on children without a thought.ยังจะโลภมาก สรัางอสูรกายสายพันธุ์ใหม่ ที่ดื่มเลือดเด็กได้โดยไม่คิดอะไร Ruh-Roh (2013)
For crimes against the city and people of Augsburg, and for consorting with the spawn of Satan,ข้อหาก่ออาชญากรรมต่อ เมืองและผู้คนจากบูร์ก และคบค้ากับ วางไข่ของซาตาน Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
Some kind of spawn of Ungoliant, or I am not a Wizard.ของคนตายได้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
- Bill's demon spawn thinks they're on some kind of business trip, but we both know the only business Eric ever has with King Bill is the kind that involves almost getting themselves killed protecting you.คิดว่าพวกเขาคงไป จัดการเรื่องบางอย่าง แต่เราต่างรู้ดีว่าเรื่องบางอย่างที่ว่า ที่เอริคต้องไปทำกับราชาบิล ก็เป็นเรื่องประเภทที่ เกือบจะทำให้พวกเขาถูกฆ่าตาย Whatever I Am, You Made Me (2012)
You mean like maybe being a spawn of Blackwell?เธอหมายถึงเรื่องที่ฉันอาจจะเป็น ทายาทของแบล็คเวลน่ะเหรอ Traitor (2012)
Linda Blair hell spawn on us and --ลินดา แบลร์ จากนรก (เด็กที่ถูกเข้าสิง) Dream Reaper (2012)
You are a lying spawn of hell that voted his Hatfield wife's apron strings.แกมันสัตว์นรกตอแหล โหวตตามชายกระโปรง ของเมียแฮตฟิลด์ของมัน Episode #1.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกไข่[V] spawn, See also: lay eggs, Thai definition: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น
ไข่ปลา[N] fish's roe, See also: spawn, Example: ฉันชอบกินต้มยำไข่ปลามาก โดยเฉพาะไข่ปลาช่อน, Count unit: เม็ด, ฝัก, Thai definition: สิ่งที่ปลาไข่ออกมามีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นปลาต่อไป
หวอด[N] spawn of fish, See also: fish foam, Syn. ฟองน้ำเก็บไข่, Example: ถ้าปลาอะไรหลงว่ายเข้าไปใกล้หวอดของมัน มันจะไล่กัด, Thai definition: ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่[v.] (khai) EN: lay an egg ; spawn   FR: pondre
ไข่ปลา[n. exp.] (khai plā) EN: roe ; spawn   FR: oeufs de poisson [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAWN    S P AA1 N
SPAWN    S P AO1 N
SPAWNS    S P AA1 N Z
SPAWNS    S P AO1 N Z
SPAWNED    S P AO1 N D
SPAWNING    S P AA1 N IH0 NG
SPAWNING    S P AO1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spawn    (v) spˈɔːn (s p oo1 n)
spawns    (v) spˈɔːnz (s p oo1 n z)
spawned    (v) spˈɔːnd (s p oo1 n d)
spawning    (v) spˈɔːnɪŋ (s p oo1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
産卵[さんらん, sanran] (n,vs) egg-laying; spawning; (P) [Add to Longdo]
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
生き霊;生霊;生き魑魅;生魑魅[いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok), ikiryou ( iki rei ; seirei ); ikisudama (ok)] (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate) [Add to Longdo]
生み付ける;産み付ける;生みつける;産みつける[うみつける, umitsukeru] (v1,vt) to lay; to spawn [Add to Longdo]
落ち鮎[おちあゆ, ochiayu] (n) sweetfish going downstream to spawn [Add to Longdo]
落ち鰻;落鰻[おちうなぎ, ochiunagi] (n) eel going downstream to spawn [Add to Longdo]
落ち魚[おちうお, ochiuo] (n) fish going downstream to spawn; dead fish [Add to Longdo]
卵(P);玉子[たまご, tamago] (n) (1) (卵 only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) (卵 only) (an expert) in the making; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. t. [imp. & p. p. {Spawned}; p. pr. & vb. n.
   {Spawning}.] [OE. spanen, OF. espandre, properly, to shed,
   spread, L. expandere to spread out. See {Expand}.]
   1. To produce or deposit (eggs), as fishes or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth; to generate; -- used in contempt.
    [1913 Webster]
 
       One edition [of books] spawneth another. --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. i.
   1. To deposit eggs, as fish or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To issue, as offspring; -- used contemptuously.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, n. [[root]170. See {Spawn}, v. t.]
   1. The ova, or eggs, of fishes, oysters, and other aquatic
    animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Any product or offspring; -- used contemptuously.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hort.) The buds or branches produced from underground
    stems.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The white fibrous matter forming the matrix from
    which fungi.
    [1913 Webster]
 
   {Spawn eater} (Zool.), a small American cyprinoid fish
    ({Notropis Hudsonius}) allied to the dace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spawn
   n 1: the mass of eggs deposited by fish or amphibians or
      molluscs
   v 1: call forth [syn: {engender}, {breed}, {spawn}]
   2: lay spawn; "The salmon swims upstream to spawn"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spawn
  n.,vi.
 
   1. [techspeak] In Unix parlance, to create a child process from within a
   process. Technically this is a ?fork?; the term ?spawn? is a bit more
   general and is used for threads (lightweight processes) as well as
   traditional heavyweight processes.
 
   2. In gaming, meant to indicate where (spawn-point) and when a player comes
   to life (or re-spawns) after being killed. Opposite of {frag}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top