ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spawn-

S P AA1 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spawn, *spawn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spawn[N] สารนุ่มที่มีไข่ปลาหรือกบ (ทางชีววิทยา), See also: ไข่ปลา, ไข่กบ
spawn[VI] วางไข่
spawn[VT] วางไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate

English-Thai: Nontri Dictionary
spawn(n) ลูกหลาน
spawn(n) ไข่ปลา,ไข่สัตว์,ส่าเห็ด
spawn(vi) คลอด,ออกไข่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take that, you winged spawn of Satan!เอาไปกินซะ ไอ้หนูผีนรก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It grieves us that our tribe spawned a demon.เราเสียใจเราว่าชนเผ่าของเรากลับกลายเป็นปีศาจ Princess Mononoke (1997)
-From Spawn Ranch.- จาก สพอน เรนช์ The Story of Us (1999)
-Sinners deserve to lose their spawn.สมควรแล้ว ที่พวกคนบาปต้องเสียลูกไป. Silent Hill (2006)
THE MORE TIME BRADFORD'S SPAWN WILL HAVE TO TALK HIM OUT OF IT.กว่าแบรดฟอร์ดจะเริ่มตั้งไข่ซะที กว่าที่จะได้คุยเรื่องแต่งงานกัน Betty's Wait Problem (2007)
TO BEING THE SPAWN OF THE FABULOUSLY WEALTHY.ที่เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาล Poison Ivy (2007)
Publicity spawns tips, Carl.เป็นแง่คิดของสาธารณะชน,คาร์ล No Such Thing as Vampires (2007)
Yeah! "Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment.มีสิ หน้า"อยากมีลูกสุดๆ"ไง อยู่ถัดจากหน้า พวกหมากับกิ้งก่า แล้วก็เครื่องออกกำลังกายมือสอง Juno (2007)
They're spawning.ลูกของมัน Episode #2.2 (2008)
Only to help spawn our new army, the Fallen decreased it, after all, in your absence, someone had to take command.ก็เพราะข้าต้องฟูมฟัก กองกำลังใหม่ ท่านฟอลแลนก็ต้องสูญเสีย รวมถึงเมื่อท่านจากไป ก็ต้องมีผู้บัญชาการแทน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
"PERFECT TIMING..." "I WATCH THEM CHASE THEIR LITTLE SPAWNS..."ช่วงสองสามชั่วโมงแรกเป็นช่วงที่ดีที่สุด" Soul Mates (2009)
"NO ONE UNDERSTANDS ME. "I WATCH THEM CHASE THEIR LITTLE SPAWNS,ใช่ และมีใครบางคนไม่พอใจเมื่ออยู่ที่นั่น. Soul Mates (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกไข่[V] spawn, See also: lay eggs, Thai definition: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น
ไข่ปลา[N] fish's roe, See also: spawn, Example: ฉันชอบกินต้มยำไข่ปลามาก โดยเฉพาะไข่ปลาช่อน, Count unit: เม็ด, ฝัก, Thai definition: สิ่งที่ปลาไข่ออกมามีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นปลาต่อไป

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAWN    S P AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spawn    (v) spˈɔːn (s p oo1 n)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. t. [imp. & p. p. {Spawned}; p. pr. & vb. n.
   {Spawning}.] [OE. spanen, OF. espandre, properly, to shed,
   spread, L. expandere to spread out. See {Expand}.]
   1. To produce or deposit (eggs), as fishes or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth; to generate; -- used in contempt.
    [1913 Webster]
 
       One edition [of books] spawneth another. --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. i.
   1. To deposit eggs, as fish or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To issue, as offspring; -- used contemptuously.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, n. [[root]170. See {Spawn}, v. t.]
   1. The ova, or eggs, of fishes, oysters, and other aquatic
    animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Any product or offspring; -- used contemptuously.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hort.) The buds or branches produced from underground
    stems.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The white fibrous matter forming the matrix from
    which fungi.
    [1913 Webster]
 
   {Spawn eater} (Zool.), a small American cyprinoid fish
    ({Notropis Hudsonius}) allied to the dace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spawn
   n 1: the mass of eggs deposited by fish or amphibians or
      molluscs
   v 1: call forth [syn: {engender}, {breed}, {spawn}]
   2: lay spawn; "The salmon swims upstream to spawn"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spawn
  n.,vi.
 
   1. [techspeak] In Unix parlance, to create a child process from within a
   process. Technically this is a ?fork?; the term ?spawn? is a bit more
   general and is used for threads (lightweight processes) as well as
   traditional heavyweight processes.
 
   2. In gaming, meant to indicate where (spawn-point) and when a player comes
   to life (or re-spawns) after being killed. Opposite of {frag}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top