หรือคุณหมายถึง rußian?
Search result for

russian

(64 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -russian-, *russian*
Possible hiragana form: るっしあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Russian[N] ชาวรัสเซีย, See also: ภาษารัสเซีย, Syn. Russ, Slavic, Slav
Russian roulette[N] เกมเสี่ยงชีวิตที่ใช้ปืนที่มีกระสุนนัดเดียวจ่อขมับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
russian(รัส'เชิน) adj. เกี่ยวกับรัสเซีย (ผู้คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) n. ชาวรัสเซีย,ภาษารัสเซีย
russian rouletten. เกมหวาดเสียวที่ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันใช้ปืนพกใส่ลูกกระสุนหนึ่งลูกปั่นลูกโม่แล้วจ่อปากกระบอกปืนที่ขมับแล้วลั่นไกปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
Russian(adj) เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
Russian(n) ภาษารัสเซีย,ชาวรัสเซีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Russian languageภาษารัสเซีย [TU Subject Heading]
Russian newspapersหนังสือพิมพ์รัสเซีย [TU Subject Heading]
Russian poetryกวีนิพนธ์รัสเซีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry. I got held up in a Russian work camp.ผมขอโทษ ผมถูกจับในค่ายทำงานพวกรัสเซีย Odyssey (2008)
How could she know how to operate a 30-year-old Russian sub?เธอรู้วิธีบังคับเรือดำน้ำ ของรัสเซียอายุกว่า 30 ปีได้อย่างไร Babylon A.D. (2008)
Russians.รัสเซีย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Don't worry about what the Russians will pay.ไม่ต้องห่วง อะไรที่พวกรัสเซีย จะจ่าย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Model 7 Russian State's Armory RPGs.เครื่องยิงระเบิดรัสเซีย โมเดล7 Death Race (2008)
If you can tell me the Russian for "apply your own bloody suntan lotion.""ทาครีมกันแดด" ภาษารัสเซียว่ายังไงล่ะ The Dark Knight (2008)
So, hey, Bru,you remember that Russian hostess from the other night?เฮ้ยโน่... จำสาวรัสเซียคืนก่อนด้ายปะ... กึ๋ยยย ; Shutter (2008)
Hey. Hey, Russian.เฮ้, เฮ้ เจ้ารัสเซีย Wanted (2008)
- Are you Russian? - Yeah.คุณเป็นรัสเซียหรอ? Wanted (2008)
Because you're still married to a Russian stripper.เพราะว่าคุณแต่งงานแล้วกับแม่สาวนักเต้นชาวรัสเซียนั่น Breaking and Entering (2008)
He's going to the Cyclone Club. He loves the Russian girls.เขากำลังจะไปไซโคลน คลับ เพราะติดพันสาวรัสเซียอยู่ Body of Lies (2008)
Spring-Ioaded Russian antipersonneI mine, five kilo.มีสปริงดันอยุ่ กับระเบิดของรัสเซีย\ 5 ขนาดกิโล 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
russianA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
russianCan you speak either Chinese or Russian?
russianHe acquired Russian quickly.
russianHe can both speak and write Russian.
russianHe can speak Russian as well.
russianHe is a Russian by birth.
russianHe is learned in Russian.
russianHe is well acquainted with Russian.
russianHe speaks Russian perfectly.
russianI consider the Russian ballet the greatest.
russianI know a man who can speak Russian well.
russianIn the same way, a Russian might fail to see anything amusing in a joke which would make an Englishman laugh to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรัสเซีย[N] Russian, Syn. ชาวรัสเซีย, Example: คนรัสเซียมีหลายเชื้อสาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษารัสเซีย[n. prop.] (phāsā Rassīa = phāsā Ratsīa) EN: Russian   FR: russe [m] ; langue russe [f]
ตุ๊กตาแม่ลูกดก[n. exp.] (tukkatā maē lūk dok) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll   FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]
ตุ๊กตารัสเซีย[n. exp.] (tukkatā Ratsīa) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll   FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSSIAN    R AH1 SH AH0 N
RUSSIANS    R AH1 SH AH0 N Z
RUSSIAN'S    R AH1 SH AH0 N Z
RUSSIANS'    R AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Russian    (n) (r uh1 sh @ n)
Russians    (n) (r uh1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Russenbluse {f}; Russenkittel {m}Russian blouse [Add to Longdo]
Russenmafia {f}Russian Mafia [Add to Longdo]
Russischlehrer {m}; Russischlehrerin {f}Russian teacher [Add to Longdo]
russisch-orthodox {adj}Russian Orthodox [Add to Longdo]
russisch-orthodoxe Kirche {f}Russian Orthodox Church [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
イズベスチヤ;イズバスチヤ(ik)[, izubesuchiya ; izubasuchiya (ik)] (n) Izvestia (Russian newspaper) (rus [Add to Longdo]
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas [Add to Longdo]
ソユーズ[, soyu-zu] (n) Soyuz (Russian spacecraft); (P) [Add to Longdo]
タス[, tasu] (n) TASS (Russian News Agency); (P) [Add to Longdo]
デカブリスト[, dekaburisuto] (n) Decembrist (19C Russian revolutionaries) (rus [Add to Longdo]
ピロシキ;ビロシキ(ik)[, piroshiki ; biroshiki (ik)] (n) piroshki (Russian pierogi; meat and eggs, etc. baked in bread) (rus [Add to Longdo]
フント[, funto] (n) (obs) funt (Russian pound) (rus [Add to Longdo]
プーチン[, pu-chin] (n) Putin (Russian president) [Add to Longdo]
プード[, pu-do] (n) (obs) pood (Russian unit of mass) (rus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俄文[É wén, ㄜˊ ㄨㄣˊ, ] Russian language [Add to Longdo]
俄罗斯人[É luó sī rén, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄖㄣˊ, / ] Russian (person) [Add to Longdo]
俄语[É yǔ, ㄜˊ ㄩˇ, / ] Russian (language) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ロシア文字[ろしあもじ, roshiamoji] Russian character(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Russian \Rus"sian\ (r[u^]sh"an or r[udd]"shan; 277), a.
   Of or pertaining to Russia, its inhabitants, or language. --
   n. A native or inhabitant of Russia; the language of Russia.
 
   {Russian bath}. See under {Bath}.
    [1913 Webster] Russian Church

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Russian
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of Russia or its
       people or culture or language; "Russian dancing"
   n 1: a native or inhabitant of Russia
   2: the Slavic language that is the official language of Russia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top