Search result for

radioactivity

(34 entries)
(0.2061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radioactivity-, *radioactivity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี, ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายตัว และมีการปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายตัวจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี เบ็กเคอเรล ใน พ.ศ. 2439 [นิวเคลียร์]
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Radioactivity กัมมันตภาพรังสี
รังสีที่เกิดจากการแยกสลายของนิวเคลียสของ อะตอมที่ไม่เสถียร และมีการปล่อยรังสีออกมา [สิ่งแวดล้อม]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, คือ ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายตัว และมีการปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายตัวจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี เบ็กเคอเรล ในปีพ.ศ. 2439 [พลังงาน]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, การสลายหรือการแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องของนิวเคลียสบางชนิดโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา(รังสีแอลฟา)   อนุภาคบีตา(รังสีบีตา)  และรังสีแกมมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radioactivity Decay การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพของกัมมันตภาพรังสี จากนิวไคลด์หนึ่งสู่อีกนิวไคลด์หนึ่ง หรือเปลี่ยนไปสู่สภาพที่มีระดับพลังงานแตกต่างกันของนิวไคลด์เดิม การสลายตัวทุกขั้นตอนจะมีเวลาครึ่งชีวิตที่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Radioactivity Shielding เครื่องกำบังกัมมันตภาพรังสี, โล่
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถดูดซับรังสี และสามารถป้องกัน การแผ่รังสีนิวเคลียร์จะต้องมีความหนาแน่นสูง และมีความหนาพอ ที่จะป้องกันการแผ่รังสี โดยเฉพาะรังสีแกมม่าได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Weak force is about a billion times less strong than electromagnetism, and it's responsible for radioactivity.เป็นพลังงานแม่เหล็ก ไฟฟ้าในท้ายที่สุด แรงอ่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พันล้านครั้งที่แข็งแกร่งน้อย กว่าแม่เหล็กไฟฟ้า Is There a Creator? (2010)
THERE ARE SMALL AMOUNTS OF RADIOACTIVITY.หรือประมาณครึ่งไมล์ Beyond the Darkness (2010)
Install a tracking device on them and use that to find Thomas once he moves the rods or trace the radioactivity itself.ลงมือติดตั้งอุปกรณ์ ใช้มันหาโธมัส เมื่อเขาเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิง ตามรอยจากรังสี Turnabout (2011)
Get on a plane, detonate it, spread radioactivity across a whole city.และครีมโกนหนวด ขึ้นเครื่อง จุดระเบิด กระจายกัมมันตรังสีไปทั่วทั้งเมือง The Next Seduction (2011)
Any signs of radioactivity?สัญญาณใด ๆ ของกัมมันตภาพรังสี? Strain (2011)
A new kind of energy had recently been discovered, radioactivity.ชนิดใหม่ของพลังงาน ที่เพิ่งถูกค้นพบ กัมมันตภาพรังสี มันถูกให้ออก Unafraid of the Dark (2014)
Radioactivity in minerals on Earth-- like uranium ore-- comes from the disintegration of atoms.กัมมันตภาพรังสีในแร่ธาตุในโลก เช่นยูเรเนียมแร่ มาจากการสลายตัวของอะตอม Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radioactivityThe radioactivity leaked out of the nuclear power plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสี[N] radioactivity, See also: radiation, ray, light, Example: จากการตรวจวัดรังสีพบว่า จำนวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กัมมันตภาพรังสี[N] radioactivity, Example: สารกัมมันตภาพรังสีมีพิษร้ายแรง, Count unit: ธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphāprangsī) EN: radioactivity   FR: radioactivité [f]
รังสี = รังสิ[n.] (rangsī = rangsi) EN: ray ; beam of light ; radiation ; radioactivity   FR: rayonnement [m] ; radiation [f] ; rayon [m] ; faisceau lumineux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIOACTIVITY    R EY1 D IY0 OW0 AE0 K T IH1 V AH0 T IY0
RADIOACTIVITY    R EY2 D IY0 OW0 AE0 K T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radioactivity    (n) (r ei2 d i@ u a k t i1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radioaktivität {f} | abgeklungene Radioaktivitätradioactivity | cooled-down radioactivity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュリー[, kyuri-] (n) curie (unit of radioactivity); (P) [Add to Longdo]
人工放射能[じんこうほうしゃのう, jinkouhoushanou] (n) artificial radioactivity [Add to Longdo]
線量[せんりょう, senryou] (n) dose (of radioactivity); (P) [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] (n) radioactivity; (P) [Add to Longdo]
放射能量[ほうしゃのうりょう, houshanouryou] (n) amount of radioactivity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放射性活度[fàng shè xìng huó dù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, ] radioactivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 radioactivity \ra`di*o*ac*tiv"i*ty\
   (r[=a]`d[i^]*[-o]*[a^]k*t[i^]v"[i^]*t[y^]), n. (Physics)
   a form of instability which is a property of the atomic
   nuclei of certain isotopes, which causes a spontaneous change
   in the structure of the nucleus, accompanied by emission of
   energetic radiation. The radiation emitted is usually
   sufficient to cause ionization in matter through which it
   passes, and is therefore called {ionizing radiation}. The
   radiation emitted by most radioactive substances is one of
   three types: {alpha rays}, {beta rays}, or {gamma rays}. Some
   chemical elements have no stable isotopes, and these are
   referred to as radioactive elements, and the element itself
   is said to possess radioactivity.
 
   Note: The changes in radioactive nuclei which cause radiation
      in most cases cause the chemical identity of the
      nucleus itself to change, as when tritium (an isotope
      of hydrogen) emits a beta ray and converts to helium.
      The radioactive decay process is a first-order
      reaction, and the rate of decay of a particular isotope
      can therefore be expressed as the {half life} of the
      isotope, which is the time it takes for one half of the
      remaining undecayed isotope to decay, and is a constant
      independent of the proportion of original material
      which has already decayed. The half life of tritium,
      for example, is 12.3 years.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radioactivity
   n 1: the spontaneous emission of a stream of particles or
      electromagnetic rays in nuclear decay [syn: {radiation},
      {radioactivity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top