ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renovate

R EH1 N AH0 V EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renovate-, *renovate*
Possible hiragana form: れのう゛ぁて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renovate(vt) ปฏิสังขรณ์, See also: ทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, ซ่อมแซมใหม่, บูรณะ, Syn. rebuild, repair, restore
renovate(vt) ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. refresh, revive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new, revive, refurbish

English-Thai: Nontri Dictionary
renovate(vt) ซ่อมใหม่, ทำขึ้นใหม่, ปรับปรุงใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're going to renovate it together, play catch with the kids in the front yard, and go to Brody's every friday night.พวกเราจะมีชีวิตใหม่ด้วยกัน เล่นรับลูกกับลูกๆหน้าบ้าน และไปร้านโบลดี้ทุกคืนวันศุกร์ Cloverdale (2010)
Sorry, but did you recently renovate the interior?ขอโทษนะครับ แต่มีการตกแต่งร้านใหม่เมื่อไม่นานนี้หรือเปล่าครับ Episode #1.15 (2011)
I'm gonna renovate soon. Yeah.ใช่ Prisoners (2013)
Atlantic City, how he's going to renovate hotels, and see who shows up and whoever the sheik pays off for licenses and casinos, that's who we're going to go after.เขาจะสร้างเมือง เราก็ดูว่าใครจะติดกับ ชีคจ่ายสินบนให้ใครบ้าง ไม่ว่าจะมีกี่คน American Hustle (2013)
The city's been trying to renovate every couple of years, but you know--politics.เมืองพยายามซ่อมแซมส่วนนี้ทุกๆ 2-3 ปี แต่คุณก็รู้--การเมืองน่ะ Magnum Opus (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[būrana] (v) EN: restore ; repair ; mend ; renovate  FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[būrana mai] (v, exp) EN: be completely renovated  FR: être complétement restauré
ปฏิสังขรณ์[patisangkhøn] (v) EN: restore ; repair ; renovate  FR: restaurer ; rénover
ซ่อม[sǿm] (v) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend  FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมแซม[sǿmsaēm] (v) EN: repair ; mend ; restore ; renovate  FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RENOVATE R EH1 N AH0 V EY2 T
RENOVATED R EH1 N AH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renovate (v) rˈɛnəvɛɪt (r e1 n @ v ei t)
renovated (v) rˈɛnəvɛɪtɪd (r e1 n @ v ei t i d)
renovates (v) rˈɛnəvɛɪts (r e1 n @ v ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renovate \Ren"o*vate\ (r?n"?-v?t), v. t. [L. renovatus, p. p. of
   renovare;pref. re- re- + novare to make new, fr. novus new.
   See {New}, and ?? {Renew}.]
   To make over again; to restore to freshness or vigor; to
   renew.
   [1913 Webster]
 
      All nature feels the reniovating force
      Of winter.                --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renovate
   v 1: restore to a previous or better condition; "They renovated
      the ceiling of the Sistine Chapel" [syn: {renovate},
      {restitute}]
   2: make brighter and prettier; "we refurbished the guest wing";
     "My wife wants us to renovate" [syn: {refurbish}, {renovate},
     {freshen up}]
   3: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top