Search result for

pours

(34 entries)
(0.8572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pours-, *pours*, pour
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heavy rain pours down on a sunny day. The heroine becomes a king. King Jung-jo.ฝนตกหนักทั้งๆ ที่เป็นวันแดดจัด สุดท้ายนางเอกก็ได้ครองบัลลังก์ กษัตริย์จุงโจ My Sassy Girl (2008)
Icy cold, thick, pours like oil.เย็น หนัก เหมือนน้ำมัน I Will Rise Up (2009)
He's a washed-up jock who pours drinks for a living.ก็แค่นักกีฬาผู้ล้มเหลว รินเหล้าไปวันๆ Unpleasantville (2010)
So, you've got to wonder why God pours all his love into something so messy... and weak.นายต้องสงสัย ว่าทำไมพระเจ้าถึงเทความรัก ให้อะไรที่มันสกปรก... และอ่อนแอ Two Minutes to Midnight (2010)
The warrior has to escape his bonds before it fires. Oh! She splits the sandbag, the sand pours out.นักรบจะต้องหาทางหนี ก่อนมันจะยิงออกมา โอ้ เธอเจาะถุงทราย ทรายก็ไหลออกมา The Blind Banker (2010)
Wish rain pours on the Christmas event that the president suggested.ขอให้ฝนตกให้วันคริสมาสต์อย่างที่ท่านประธานคิดนะครับ Episode #1.14 (2010)
YeomBangSoo pours for me personally!ยอมซาชิรินเหล้าให้ข้าเอง Kim Soo Ro (2010)
I guess in the movies the guy pours his heart out and they put the music in later.ฉันว่าในหนัง พระเอกจะสารภาพความในใจ แล้วเพลงค่อยดังขึ้นมา Friends with Benefits (2011)
The sunlight pours in and it looks like heaven.แสงอาทิตย์ส่องเข้ามา แล้วมันก็ดุเหมือนสวรรค์ Masks (2011)
My mother pours wine in her chili.แม่ของฉันเทไวน์ \ ลงไปในพริกด้วย I Must Confess (2011)
He pours the gas out onto the floor. It reaches her feet.เขาเทน้ำมันลงบนพื้น ไหลไปถึงเท้าเธอ Seven Psychopaths (2012)
[ Coffee pours ] Thanks.ขอบใจ Out with the Old (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poursIt never rains but it pours.
poursIt never rains but it pours. [Proverb]
poursSunlight pours into the room through the window.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินไป[v. exp.] (damnoēn pai) FR: continuer ; se poursuivre
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake   FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek   FR: chasser ; poursuivre
ไล่ตาม[v.] (laitām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue   FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with   FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue   FR: poursuivre ; traquer
ทำต่อไป[v. exp.] (tham tøpai) FR: continuer ; poursuivre

CMU English Pronouncing Dictionary
POURS    P AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pours    (v) (p oo1 z)

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp,n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours [Add to Longdo]
湯汲み;湯くみ[ゆくみ, yukumi] (n) (1) drawing hot water; person who draws hot water; (2) employee who pours clean hot water used for rinsing in a bathhouse; (3) ladle (esp. used in bath houses) [Add to Longdo]
踏んだり蹴ったり[ふんだりけったり, fundarikettari] (exp) it never rains but it pours; misfortunes never come singly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top