ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periodical

P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periodical-, *periodical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periodical[ADJ] ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา, See also: เกี่ยวกับระยะเวลา, Syn. periodic
periodical[N] วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodically[ADV] อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically[ADV] อย่างเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicalวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodical editorsบรรณาธิการวารสาร [TU Subject Heading]
Periodical indexดรรชนีวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical indexดรรชนีวารสาร

ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) เป็นดรรชนีที่จำแนกตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อนำผู้ใช้ไปยังวารสารที่มีบทความนั้นๆ ปรากฏอยู่ ดรรชนีวารสารจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ใช้้ค้นบทความทั่วๆ ไป ที่ลงในวารสารต่างๆ ไม่เจาะจงชื่อวารสารชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น Reader's Guide to Periodical Literature ซึ่งเป็นดรรชนีวารสาร นิตยสาร วารสารทางวิชาการ จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 โดย H.W. Wilson Company

ตัวอย่าง Reader's Guide to Periodical Literature

Readers' Guide to <b>Periodical</b> Literature

วิธีการใช้

How to Use Readers' Guide to <b>Periodical</b> Literature

ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูล คือ Readers' Guide to Periodical Literature ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบัน (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-to-periodical-literature) และ Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 ครอบคลุมข้อมูลของปี 1890-1982 (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-retrospective)

2. ใช้ค้นเรื่องที่ลงในวารสารชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง อาจเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วารสารนั้นๆ จัดทำขึ้น เช่น ดรรชนีราชกิจจาบุเบกษา

3. ใช้ค้นเรื่องในสาขาเฉพาะที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น Applied Science & Technology Index ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดย EBSCO

รายการอ้างอิง:

ทัศนา หาญพล. "การทำดรรชนี" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ หน้า 224-248. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

City College of San Francisco. Finding Periodical Articles Using Print Indexes. Available: http://www.ccsf.edu/Librar/printindexes.pdf. Accessed: 20120416. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร

การเลือกวารสาร (Periodical selection) วารสาร จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ งานวิจัยต้นฉบับ และเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเป็นแหล่งค้นคว้า ติดตาม ผลการศึกษาวิจัยใหม่ทางด้านวิชาการ และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสารสนเทศประเภทอื่น

การเลือกรับวารสาร โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรและห้องสมุด

2. ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในสัดส่วนที่สมดุลกัน

3. งบประมาณ

สำหรับการเลือกวารสาร ในประเด็นวารสารแต่ละรายชื่อ โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดออกตรงตามเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน

2. บทความตีพิมพ์ต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

3. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้แต่ง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodical selectionการเลือกวารสาร [TU Subject Heading]
Periodicalsวารสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The periodical characteristics of poems.ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Most periodicals from the '20s Haven't been transferred to digital,ส่วนใหญ่สิ่งพิมพ์จากยุค 1920 ยังไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล Self Made Man (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodicalEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
periodicalEveryone should periodically receive a physical examination.
periodicalPeriodicals may not be removed from the reading room.
periodicalThere are a number of shops selling foreign books and periodicals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วง[ADV] intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ[ADV] intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ[ADV] periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wārasān) EN: periodical index   
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāikhāp) EN: periodical   FR: périodique [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-chūang) EN: periodically; intermittently   FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically   
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIODICAL    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L
PERIODICALS    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L Z
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periodical    (n) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkl (p i@2 r i o1 d i k l)
periodicals    (n) pˌɪəʳrɪˈɒdɪklz (p i@2 r i o1 d i k l z)
periodically    (a) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkliː (p i@2 r i o1 d i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical [Add to Longdo]
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P) [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically [Add to Longdo]
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers [Add to Longdo]
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers [Add to Longdo]
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine) [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] (n) periodical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periodic \Pe`ri*od"ic\ (p[=e]`r[i^]*[o^]d"[i^]k), Periodical
 \Pe`ri*od"ic*al\ (p[=e]`r[i^]*[o^]d"[i^]*kal), a. [L.
   periodicus, Gr. periodiko`s: cf. F. p['e]riodique.]
   1. Of or pertaining to a period or periods, or to division by
    periods.
    [1913 Webster]
 
       The periodical times of all the satellites. --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed in a period, or regular revolution; proceeding
    in a series of successive circuits; as, the periodical
    motion of the planets round the sun.
    [1913 Webster]
 
   3. Happening, by revolution, at a stated time; returning
    regularly, after a certain period of time.
    [1913 Webster]
 
       The periodic return of a plant's flowering.
                          --Henslow.
    [1913 Webster]
 
       To influence opinion through the periodical press.
                          --Courthope.
    [1913 Webster]
 
   4. Acting, happening, or appearing, at fixed or somewhat
    variable intervals; recurring; as, periodical epidemics
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) Of or pertaining to a period; constituting a
    complete sentence.
    [1913 Webster]
 
   {Periodic comet} (Astron.), a comet that moves about the sun
    in an elliptic orbit; a comet that has been seen at two of
    its approaches to the sun.
 
   {Periodic function} (Math.), a function whose values recur at
    fixed intervals as the variable uniformly increases. The
    trigonomertic functions, as sin(x), tan(x), etc., are
    periodic functions. Exponential functions are also
    periodic, having an imaginary period, and the elliptic
    functions have not only a real but an imaginary period,
    and are hence called doubly periodic.
 
   {Periodic law} (Chem.), the generalization that the
    properties of the chemical elements are periodic functions
    of their atomic weights. "In other words, if the elements
    are grouped in the order of their atomic weights, it will
    be found that nearly the same properties recur
    periodically throughout the entire series." The following
    tabular arrangement of the atomic weights shows the
    regular recurrence of groups (under I., II., III., IV.,
    etc.), each consisting of members of the same natural
    family. The gaps in the table indicate the probable
    existence of unknown elements.
 
   {Periodic table}, {Periodic table of the elements} (Chem.), A
    tabular arrangement of the chemical elements, illustrating
    the {periodic law}, described above.
    [1913 Webster]
 
   Note: Note: A modern version of the periodic table can be
      found at: http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm
      [PJC] TABLE OF THE PERIODIC LAW OF THE CHEMICAL
      ELEMENTS (The vertical columns contain the periodic
      groups) Series1[ 2[ 3[ 4[ 5[ 6[ 7[ 8[ 9[ 10[ 11[ 12[
      --------------------------------------------------------------
      |I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. | RH4 RH3 RH3 RH
      |R2O RO R3O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4
      --------------------------------------------------------------
      H
      1
      Li
      7
      Na
      23
      K
      39
      (Cu)
      63
      Rb
      85.2
      (Ag)
      (108)
      Cs
      133
      (-)
      (-)
      (Au)
      (197)
 
      ---------------------------------------------------------------
      [1913 Webster]
 
   Note: A similar relation had been enunciated in a crude way
      by Newlands; but the law in its effective form was
      developed and elaborated by Mendelejeff, whence it is
      sometimes called {Mendelejeff's law}. Important
      extensions of it were also made by L. Meyer. By this
      means Mendelejeff predicted with remarkable accuracy
      the hypothetical elements ekaboron, ekaluminium, and
      ekasilicon, afterwards discovered and named
      respectively scandium, gallium, and germanium.
      [1913 Webster]
 
   {Periodic star} (Astron.), a variable star whose changes of
    brightness recur at fixed periods.
 
   {Periodic time of a heavenly body} (Astron.), the time of a
    complete revolution of the body about the sun, or of a
    satellite about its primary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periodical \Pe`ri*od"ic*al\, n.
   A magazine or other publication which appears at stated or
   regular intervals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 periodical
   adj 1: happening or recurring at regular intervals; "the
       periodic appearance of the seventeen-year locust" [syn:
       {periodic}, {periodical}] [ant: {aperiodic},
       {nonperiodic}]
   n 1: a publication that appears at fixed intervals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top