ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

期刊

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -期刊-, *期刊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are a number of shops selling foreign books and periodicals.外国の書籍や定期刊行物を販売している店がいくつかある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most periodicals from the '20s[JA] 20年代の定期刊行物の大部分は Self Made Man (2008)
Did you hear that? In a medical journal.[CN] 这刊登在医学期刊上了 The Tin Drum (1979)
A starring role in a few academic papers[CN] 到一些著名的学术期刊 Nell (1994)
Grim and Perrault. Grim and Perrault did comics?[CN] 你跟期刊上画的一样吗 Four Adventures of Reinette and Mirabelle (1987)
I was reading a medical journal the other day where it said that if you take a drink and take it down in one gulp it bypasses the metabolism.[CN] 我明白了 我正好前几天读了本医学期刊 上面说如果你一口闷... ... Sex and the Single Girl (1964)
The following periodicals will be suppressed, with confiscation of paper-stocks:[CN] 以下期刊将被查禁,并没收所有纸张: Baltic Deputy (1937)
You mean like you did last year in the East German Journal of Physics?[CN] 你是说就像你在去年的 东德物理期刊上发表的那样 Torn Curtain (1966)
Latrine's down past the periodicals.[JA] 便所の下に過去の 定期刊行物。 Critical (2012)
Those are from the American Journal of Psychiatry.[CN] 发表在美国精神医学期刊 Shivers (1975)
Second-raters, the lot. - Dr. Bloom showed me your article on surgical addiction.[CN] 我看了你在"临床精神病学 期刊"外科副刊上发表的文章 Manhunter (1986)
I shall write a paper about this for one of our medical journals, if you have no objection.[CN] 我要就他的声音写一篇报告 刊登在医学期刊上 -如果你们不反对的话,马策拉特女士 The Tin Drum (1979)
This is my newsletter.[CN] 这是我发行的期刊 Conspiracy Theory (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top