Search result for

malayans

(68 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malayans-, *malayans*, malayan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา malayans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *malayans*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Malayan[N] ภาษามลายู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malayan(มะเล'เอิน) adj.,n. Malay

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
Malayan languagesภาษามลายา [TU Subject Heading]
Malayan Pit Viperงูกะปะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Himalayan Stamped Crown.ตราประทับมงกุฎฮิมาลายัน A Few Good Talismen (2013)
So what did you do with the Himalayan Stamped Crown you took from me?แล้วคุณทำอะไรกับนางพญา ฮิมาลายันแสตมป์ที่คุณเอาไปจากผม? Unburied (2013)
High-altitude Himalayan climbing is very risky.การไต่เขาหิมาลัยเสี่ยงมาก Meru (2015)
We're Himalayan big-wall climbing, and we broke our portaledge.เรากำลังไต่หน้าผาหิมาลัย และพอร์ทาเลดจ์ของเราหัก Meru (2015)
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง" The Little Prince (1974)
Why can't we get a purebred Himalayan?Warum können wir uns keine reinrassige Himalayan holen? Live and Let Die (1989)
I'm very fond of you, but Himalayan Tiger tanked and I had to get the money from somewhere.Ich habe dich wirklich sehr gern, aber... Himalayan Tiger war abgestürzt. Und ich brauchte irgendwoher Geld. Get Hard (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malayanThe abominable snowman is a Himalayan monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย[n. exp.] (īraēng sī nāmtān Himālai) EN: Himalayan Griffon   FR: Vautour de l'Himalaya [m] ; Griffon de l’Himalaya [m]
หมีควาย[n. exp.] (mī khwāi) EN: Asiatic Black Bear ; Himalayan Bear   FR: ours noir d'Asie [m]
งูดินสองสี[n. exp.] (ngū din søng sī) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake   
งูดินใหญ่มลายู [n. exp.] (ngū din yai Malāyū) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake   
งูกะปะ[n. exp.] (ngū kapa) EN: Malayan Pit-viper ; Marble Pit-viper ; Moonlight Pit-viper ; pit viper   
งูขว้างฆ้อน[n. exp.] (ngū khwāng khøn) EN: Malayan Pit-viper   
งูปะบุก[n. exp.] (ngū pabuk) EN: Malayan Pit-viper   
งูพงอ้อมลายู[n. exp.] (ngū phong-ø Malāyū) EN: Malayan Mountain Reed Snake   
งูปล้องฉนวนมลายู[n. exp.] (ngū plǿngchanūan Malāyū) EN: Malayan Bridle Snake   
งูปล้องเงิน[n. exp.] (ngū plǿng ngoen) EN: Malayan krait ; Blue krait   
งูทับสมิงคลา[n. exp.] (ngū thapsamingkhalā) EN: Malayan krait ; Blue krait   
งูทับทางขาว [n. exp.] (ngū thapthāng khāo) EN: Malayan krait ; Blue krait   
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok aen phan Himālai) EN: Himalayan Swiftlet   FR: Salagane de l'Himalaya [f]
นกคัคคูสีทองแดง[n. exp.] (nok khakkhū sī thøng daēng) EN: Little Bronze Cuckoo ; Malayan Bronze Cuckoo   FR: Coucou menu [m] ; Coucou nain [m] ; Coucou malais [m]
นกอุ้มบาตรหิมาลัย[n. exp.] (nok um bāt Himālai) EN: Himalayan Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Himalaya [f]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī nāmtān) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant (?)   FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m]
นกยางลายเสือ[n. exp.] (nok yāng lāi seūa) EN: Malayan Night Heron   FR: Bihoreau malais [m] ; Butor malais [m]
เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล[n. exp.] (phīengphøn lek sī nāmtān) EN: Malayan Weasel   
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[n. exp.] (phīseūa fā mīa līen Malāyū) EN: Malayan Wanderer   
ผีเสื้อมลายา[n. exp.] (phīseūa Malāyā) EN: Malayan   
เหยี่ยวผึ้งประจำถิ่น[n. exp.] (yīo pheung prajamthin) EN: Indomalayan Honey-Buzzard   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALAYAN    M AH0 L EY1 AH0 N
HIMALAYAN    HH IH2 M AH0 L EY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Malayan    (n) (m @1 l ei1 @ n)
Malayans    (n) (m @1 l ei1 @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneegeier {m} [ornith.]Himalayan Griffon [Add to Longdo]
Rotschwanzmonal {m} [ornith.]Himalayan Monal Pheasant [Add to Longdo]
Himalayawachtel {f} [ornith.]Himalayan Montain Quail [Add to Longdo]
Himalayakönigshuhn {n} [ornith.]Himalayan Snowcock [Add to Longdo]
Himalayasalangane {f} [ornith.]Himalayan Swiftlet [Add to Longdo]
Himalaya-Feuerrückenspecht {m} [ornith.]Himalayan Gold-backed Woodpecker [Add to Longdo]
Himalayaspecht {m} [ornith.]Himalayan Woodpecker [Add to Longdo]
Himalayabraunelle {f} [ornith.]Himalayan Accentor [Add to Longdo]
Bergrubinkehlchen {n} [ornith.]Himalayan Rubythroat [Add to Longdo]
Purpurpfeifdrossel {f} [ornith.]Himalayan Blue Whistling Thrush [Add to Longdo]
Borstenhäherling {m} [ornith.]Himalayan Streaked Laughing Thrush [Add to Longdo]
Himalayabaumläufer {m} [ornith.]Himalayan Treecreeper [Add to Longdo]
Graubrust-Baumelster {f} [ornith.]Himalayan Tree Pie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒマラヤン[, himarayan] (n) Himalayan (breed of cat) [Add to Longdo]
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear [Add to Longdo]
ヒマラヤ杉[ヒマラヤすぎ;ヒマラヤスギ, himaraya sugi ; himarayasugi] (n) (uk) Himalayan cedar (Cedrus deodara); deodar [Add to Longdo]
マラヤンクロミス[, marayankuromisu] (n) Malayan chromis (Chromis flavipectoralis) [Add to Longdo]
マレー熊[マレーぐま;マレーグマ, mare-guma ; mare-guma] (n) (uk) Malayan sun bear (Helarctos malayanus) [Add to Longdo]
マレー獏;マレー貘[マレーばく;マレーバク, mare-baku ; mare-baku] (n) (uk) Malayan tapir (Tapirus indicus) [Add to Longdo]
雪山偈[せっせんげ, sessenge] (n) {Buddh} (See 涅槃経,諸行無常,是生滅法,生滅滅已,寂滅為楽) Himalayan verses (of the Nirvana Sutra) [Add to Longdo]
榕樹[がじゅまる;ようじゅ;カジュマル, gajumaru ; youju ; kajumaru] (n) (uk) (がじゅまる is originally from Okinawa dialect) Chinese banyan (Ficus microcarpa or Ficus retusa); Malayan banyan; Indian laurel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乃堆拉[Nǎi duī lā, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]
乃堆拉山口[Nǎi duī lā shān kǒu, ㄋㄞˇ ㄉㄨㄟ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄎㄡˇ, ] Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim) [Add to Longdo]
南迦巴瓦峰[Nán jiā Bā wǎ fēng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ ㄨㄚˇ ㄈㄥ, ] Namcha Barwa (Himalayan mountain) [Add to Longdo]
康乾宗迦峰[Kāng qián zōng jiā fēng, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] Kachenjunga (Himalayan peak) [Add to Longdo]
怡保[Yí bǎo, ㄧˊ ㄅㄠˇ, ] Ipoh city in Malaysia, capital of Sultanate of Perak on Malayan peninsula [Add to Longdo]
柔佛[Róu fó, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ, ] Johor (state of Malaysia at south of Malayan peninsula) [Add to Longdo]
马来半岛[Mǎ lái bàn dǎo, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Malayan peninsula (possibly including Indonesia until 1945) [Add to Longdo]
鹪鹩[jiāo liáo, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄠˊ, / ] wren, Troglodytes troglodytes, many Chinese and Himalayan species [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top