ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lethal

L IY1 TH AH0 L   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lethal-, *lethal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lethal[ADJ] ที่ทำให้ตายได้, See also: ถึงตาย, Syn. fatal, deadly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal

English-Thai: Nontri Dictionary
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lethal dose; dose, fatalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lethal weaponอาวุธร้ายแรง, อาวุธสำหรับสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lethal; deadly; fatal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lethalityความร้ายแรงของพลังทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
Lethal Activityความไว [การแพทย์]
Lethal doseปริมาณรังสีถึงตาย, แอลดี, ปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งคาดว่าเมื่อได้รับแล้วเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต เช่น หากระบุเป็น lethal dose 50/30 (LD 50/30) จะหมายถึงปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งเมื่อประชากรได้รับเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดการเสียชีวิตร้อยละ 50 ภายในเวลา 30 วัน โดยทั่วไป LD 50/30 สำหรับมนุษย์ เป็นการรับปริมาณรังสีในช่วง 4 – 5 ซีเวิร์ต ในระยะเวลาสั้นๆ [นิวเคลียร์]
Lethal Dose ปริมาณถึงฆาต
ความเข้มข้นของสารมลพิษเป็นมิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมของน้ำหนักร่างกาย ที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้ภายหลังการสัมผัสในระยะเวลาหนึ่ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Lethal Doseขนาดที่ทำให้สัตว์ตาย, ขนาดที่ทำให้ตาย, พิษถึงตาย, ขนาดของยาที่ทำให้ตาย, ขนาดยาที่ทำให้ถึงตาย [การแพทย์]
Lethal Dose, Meanขนาดของสารที่ทำให้คนตาย [การแพทย์]
Lethal Dose, Single Acute Oral Minimumขนาดที่ทำให้สัตว์ตายโดยให้กินเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Lethal Effectsเป็นอันตรายต่อชีวิต [การแพทย์]
Lethal Effects, Immediateการตายอย่างเฉียบพลันอันเนื่องมาจากรังสี [การแพทย์]
Lethal Groupกลุ่มทารกที่ตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lethal! Lethal these snakes. Born killers.ร้ายกาจมาก เจ้าพวกนี้ เกิดมาเพื่อฆ่า The Road Warrior (1981)
In your hands, you each have a lethal weapon.ในมือของพวกคุณทุกคน แต่ละคนมีอาวุธอยู่ Clue (1985)
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We were able to restore blood flow to the heart but he developed a lethal arrhythmia and we couldn't resuscitate him.เราพยามยามที่จะเติม / เลือดให้หลั่งไปสู่หัวใจเขา... ...แต่การเต้นหัวใจของเขายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ/ และพวกเราไม่สามารถช่วยเขาได้ City of Angels (1998)
A lethal dose.กระสุนสังหาร Underworld (2003)
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก Around the World in 80 Days (2004)
And this notebook is... the most horrible lethal weapon ever.และสมุดเดธโน๊ตอันนี้ มันเป็นอาวุธสำคัญที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มีมา Death Note: The Last Name (2006)
An exposure to a lethal gas leads to a heart attack.การได้รับก๊าซ ทำให้เกิดหัวใจวาย Arang (2006)
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง Arang (2006)
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง Arang (2006)
30 sleeping pills can be lethal for others.ยานอนหลับ 30 เม็ดเนี่ย คนอื่นอาจจะถึงตายได้นะเนี่ย. 200 Pounds Beauty (2006)
Of electrocution versus lethal injection.ระหว่างเก้าอี้ไฟฟ้า กับฉีดยาพิษ แต่ผมอยู่นี่ See-Through (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้ายกาจ[ADJ] lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain

CMU English Pronouncing Dictionary
LETHAL L IY1 TH AH0 L
LETHALITY L IY0 TH AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lethal (j) lˈiːθl (l ii1 th l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶器[xiōng qì, ㄒㄩㄥ ㄑㄧˋ, / ] lethal weapon; murder weapon, #23,164 [Add to Longdo]
致死剂量[zhì sǐ jì liàng, ㄓˋ ㄙˇ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] lethal dose [Add to Longdo]
致死性毒剂[zhì sǐ xìng dú jì, ㄓˋ ㄙˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lethal agent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tödlich; letal {adj} | nicht tödlichlethal | nonlethal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶器(P);兇器[きょうき, kyouki] (n) dangerous weapon; lethal weapon; deadly weapon; (P) [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
致死[ちし, chishi] (n,adj-no) lethal; fatal; (P) [Add to Longdo]
致死遺伝子[ちしいでんし, chishiidenshi] (n) lethal gene [Add to Longdo]
致死因子[ちしいんし, chishiinshi] (n) (obsc) (See 致死遺伝子) lethal factor; lethal gene [Add to Longdo]
致死注射[ちしちゅうしゃ, chishichuusha] (n) lethal injection [Add to Longdo]
致死突然変異[ちしとつぜんへんい, chishitotsuzenhen'i] (n) lethal mutation [Add to Longdo]
致死量[ちしりょう, chishiryou] (n) lethal dose; (P) [Add to Longdo]
致命的[ちめいてき, chimeiteki] (adj-na) fatal; lethal; (P) [Add to Longdo]
非致死性兵器[ひちしせいへいき, hichishiseiheiki] (n) non-lethal weapon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
致死量[ちしりょう, chishiryou] lethale_Dosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lethal \Leth"al\ (l[e^]th"[a^]l), n. [Lauric + ether + alcohol.]
   (Chem.)
   One of the higher alcohols of the paraffine series obtained
   from spermaceti as a white crystalline solid. It is so called
   because it occurs in the ethereal salt of lauric acid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lethal \Le"thal\ (l[=e]"thal), a. [L. lethalis, letalis, fr.
   lethum, letum, death: cf. F. l['e]thal.]
   Deadly; mortal; fatal. "The lethal blow." --W. Richardson. --
   {Le"thal*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lethal
   adj 1: of an instrument of certain death; "deadly poisons";
       "lethal weapon"; "a lethal injection" [syn: {deadly},
       {lethal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top