Search result for

kinds

(48 entries)
(0.1447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinds-, *kinds*, kind
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinds ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ
ตัวอย่าง DE1234A1 หมายถึงคำโฆษณาที่ยื่นขอเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบ ส่วน DE1234C1 หมายถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Might be a long time ago the universe had all kinds of life, but now...เมื่อก่อนในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ\ แต่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Dealers cut this stuff with all kinds of garbage.เยี่ยม.. Joy (2008)
Great, we'll start him on immediate treatment for all kinds of garbage.เราจะรักษาเขาทันที สำหรับขยะต่างๆ คุณทำให้แคบลงได้ในแลป Joy (2008)
You all merely set your hearts on making 100 kinds of excuses... and ran away!พวกคุณก็แค่คิดหาข้อแก้ตัวขึ้นมา 100 อย่าง... และวิ่งหนีไป Beethoven Virus (2008)
Don't these kinds of thoughts excite you?เรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำให้คุณตื่นเต้นมั่งเหรอ Heartbreak Library (2008)
These kinds of words can't comfort me.คำพูดพวกนี้ ไม่สามารถทำให้ฉันสบายใจได้ Episode #1.8 (2008)
I'm picking up all kinds of gak from the house, man. Small stuff, maybe a digital camera, an MP3 player.พวกของเล็กๆ เช่นกล้อง ดิจิตอล เครื่องเล่นเอ็มพีสาม Breaking and Entering (2008)
Well done. You did it. NSA's picking up all kinds of chatter.ทำได้เยี่ยมมาก ทางNSAดักฟังข้อมูลได้เพียบ Body of Lies (2008)
He used to have all kinds of cool gear.พ่อมักมีอุปกรณ์ดีๆ WarGames: The Dead Code (2008)
There's only two kinds of people in the world.ในโลกนี้มีคนแค่สองประเภทเท่านั้น 500 Days of Summer (2009)
All kinds of healthy things for you.ของบำรุงให้ลูก Hachi: A Dog's Tale (2009)
All kinds.ทั้งหมดแหละ I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindsA cold often leads to all kinds of disease.
kindsBob found various kinds of nuts.
kindsEvery piece of reading matter call for different kinds of reading.
kindsGet rid of those kinds of naive ideas.
kindsHe comes into contact with all kinds of people.
kindsHe gave in up to all kinds of pleasures.
kindsHe has all kinds of books.
kindsHe is in touch with all kinds of people.
kindsHe like all kinds of sports.
kindsHe tried different kinds of foods one after another.
kindsHow many kinds of men are there in Japanese chess?
kindsI come into contact with all kinds of people in my work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
หลายแบบ[X] (lāi baēp) EN: various kinds   
หลายชนิด[X] (lāi chanit) EN: various kinds   FR: plusieurs sortes
หลายประเภท[X] (lāi praphēt) EN: various kinds   
ประการ[n.] (prakān) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]   FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
ร้อยแปด[num.] (røi-paēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one   FR: mille et un/une
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkhā) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods   FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDS    K AY1 N D Z
KINDS    K AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinds    (n) (k ai1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
異類[いるい, irui] (n) varieties; different kinds [Add to Longdo]
琴瑟[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,琴・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage [Add to Longdo]
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees [Add to Longdo]
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable) [Add to Longdo]
三種[さんしゅ, sanshu] (n) three kinds; three varieties; (P) [Add to Longdo]
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib) [Add to Longdo]
四苦[しく, shiku] (n) {Buddh} the four kinds of suffering (birth, old age, disease, death) [Add to Longdo]
四苦八苦[しくはっく, shikuhakku] (n,vs) (1) being in dire distress; being hard put to it; (2) {Buddh} (See 四苦,八苦) the four and eight kinds of suffering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top