ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incompatible

IH2 N K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incompatible-, *incompatible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incompatible[ADJ] ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งเข้ากันไม่ได้, Syn. inconsonant, Ant. compatible, harmonious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant

English-Thai: Nontri Dictionary
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incompatibleเข้ากันไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompatible officesตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompatibleผสมเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Incompatible Waste ของเสียปนกันไม่ได้
ของเสียเสี่ยงอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับการบรรจุ ในภาชนะบางชนิดเนื่องจากเกิดการกัดกร่อน และไม่อาจผสมกับของเสียบางชนิดภายใต้สภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงได้ เช่น การระเบิด ไฟไหม้ เกิดฝุ่นพิษ แก๊สพิษ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do not think it incompatible with the office of a clergyman.ผมไม่คิดว่ามันผิดกับ การเป็นบาทหลวงนะครับ Pride & Prejudice (2005)
Incompatible.เข้ากันไม่ได้ Fireproof (2008)
It's simply incompatible.ซึ่งมันเข้ากันไม่ได้ Grey Matters (2009)
Incompatible charges by definition....ว่าฆาตกรรมกับการุณยฆาต เป็นข้อหาที่ต่างกันโดยนิยาม You Don't Know Jack (2010)
Why don't you just focus on what connected them, if they were so incompatible.- ทำไมคุณไม่ไปสนใจเรื่อง ที่เกี่ยวกับพวกเรา ถ้าพวกเขา ไม่ค่อยดูจะลงรอย ไปด้วยกันได้ The Couple in the Cave (2010)
But many people feel, and you yourself have said, Reverend Newlin, those two things are incompatible.แต่ที่หลายๆคนรู้สึก และคุณ คุณเป็นคนพูดเองนะคะ บาทหลวงนิวลีน ว่าสองสิ่งนี้มันไม่สอดคล้องกัน Authority Always Wins (2012)
The ships are incompatible and are not gonna fly without the nodes back.แต่ถ้าไม่มีแบตเราก็ไปไหนไม่ได้ Riddick (2013)
Recently, she's been experiencing emotions and feelings that are incompatible with flight.พักหลังนี้เธอมีอารมณ์และความรู้สึก ไปกันไม่ได้กับการหนีเลย The Best Offer (2013)
It goes without saying that graft is incompatible with my programming.มันไปโดยไม่บอกว่ารับสินบน เข้ากันไม่ได้กับการเขียนโปรแกรมของฉัน Jupiter Ascending (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incompatibleHis desires are incompatible with his income.
incompatibleOur managing director is incompatible with the president.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมิ้นกับปูน[xp] (khamin kap pūn) EN: be incompatible as curcuma and lime ; be incompatible as water and fire   
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khaokan mai dāi) EN: incompatible   FR: incompatible
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to   
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thāna) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig   
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan mai dāi ) EN: incomparable ; incompatible   
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOMPATIBLE    IH2 N K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incompatible    (j) ˌɪnkəmpˈætəbl (i2 n k @ m p a1 t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相容[bù xiāng róng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, ] incompatible, #50,069 [Add to Longdo]
枘凿[ruì zuò, ㄖㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] incompatible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水と油[みずとあぶら, mizutoabura] (exp) incompatible; (going together) like oil and water [Add to Longdo]
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory [Add to Longdo]
相容れない;相入れない(iK)[あいいれない, aiirenai] (exp,adj-i) in conflict; incompatible; out of harmony; running counter; mutually exclusive; clashing with [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] (n) incompatible; unsupported [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incompatible \In`com*pat"i*ble\, n. (Med. & Chem.)
   An incompatible substance; esp., in pl., things which can not
   be placed or used together because of a change of chemical
   composition or of opposing medicinal qualities; as, the
   incompatibles of iron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incompatible \In`com*pat"i*ble\, a. [Pref. in- not + compatible:
   cf. F. incompatible.] [It was formerly sometimes written
   {incompetible}.]
   [1913 Webster]
   1. Not compatible; so differing as to be incapable of
    harmonious combination or coexistence; inconsistent in
    thought or being; irreconcilably disagreeing; as, persons
    of incompatible tempers; incompatible colors, desires,
    ambition.
    [1913 Webster]
 
       A strength and obduracy of character incompatible
       with his meek and innocent nature.  --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Incapable of being together without mutual
    reaction or decomposition, as certain medicines.
    [1913 Webster]
 
   {Incompatible terms} (Logic), terms which can not be combined
    in thought.
 
   Syn: Inconsistent; incongruous; dissimilar; irreconcilable;
     unsuitable; disagreeing; inharmonious; discordant;
     repugnant; contradictory. See {Inconsistent}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incompatible
   adj 1: not compatible; "incompatible personalities";
       "incompatible colors" [ant: {compatible}]
   2: used especially of drugs or muscles that counteract or
     neutralize each other's effect [syn: {antagonistic},
     {incompatible}] [ant: {interactive}, {synergistic}]
   3: not suitable to your tastes or needs; "the uncongenial
     roommates were always fighting"; "the task was uncongenial to
     one sensitive to rebuffs" [syn: {uncongenial},
     {incompatible}] [ant: {congenial}]
   4: incapable of being used with or connected to other devices or
     components without modification [ant: {compatible}]
   5: of words so related that one contrasts with the other;
     "`rich' and `hard-up' are contrastive terms" [syn:
     {contrastive}, {incompatible}]
   6: not easy to combine harmoniously [syn: {ill-sorted},
     {incompatible}, {mismated}, {unsuited}]
   7: not compatible with other facts [syn: {discrepant},
     {incompatible}]
   8: not in keeping with what is correct or proper; "completely
     inappropriate behavior" [syn: {inappropriate},
     {incompatible}, {out or keeping(p)}, {unfitting}]
   9: used especially of solids or solutions; incapable of blending
     into a stable homogeneous mixture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top