ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idiocy

IH1 D IY0 AH0 S IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idiocy-, *idiocy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idiocy[N] ความโง่เขลา (คำไม่สุภาพ), See also: การกระทำที่โง่เขลา, Syn. foolishness, madness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idiocy(อิด'ดีอะซี) n. ความโง่ที่สุด,ความเซ่อที่สุด,พฤติการณ์ที่โง่มาก,, Syn. folly ###A. sense

English-Thai: Nontri Dictionary
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idiocyปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiocyความโง่เขลา [การแพทย์]
Idiocyการไร้ความสามารถทางสติปัญญา, เด็กโง่โดยกำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enough of this idiocy. Who is it?โทรมาแล้วก็ไม่พูด ใครกัน? A Short Film About Love (1988)
I'll not believe this idiocy.พี่จะไม่เชื่อเรื่องไร้แก่นสารนี่ Wuthering Heights (1992)
Your naive idiocy makes me very angry!แกทำให้ฉันโกรธ! The Lawnmower Man (1992)
It's like the red badge of idiocy.มันเหมือนสัญลักษณ์ของความโง่ The Itch (2008)
Our job is to find out what's killing patients, not treat them for chronic idiocy.งานของเราคือค้นหาว่า อะไรจะฆ่าคนไข้ ไม่ใช่ใช้เวลารักษายาวนานแบบโง่ๆ Emancipation (2008)
Idiocy is what's killing her.โง่คือสิ่งที่จะฆ่าเธอ Emancipation (2008)
You represent the idiocy of today.แกเป็นตัวแทนความโง่เขลาของปัจจุบัน Burn After Reading (2008)
I have never met anyone more prone to life-threatening idiocy.ฉันไม่เคยเจอใคร ที่จ้องปลิดชีวิตตัวเองแบบโง่ๆเหมือนเธอเลยนะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Are you responsible for this idiocy? She's having trouble accepting my decision.คุณจะรับผิดชอบต่อ ความโง่เง่านี้งั้นหรอ? Confession (2013)
Some grade-A, butt steak idiocy.บางอย่างเกรด เอ สเต็กห่วยๆ Always Accountable (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตทราม[N] idiocy, Example: วัยรุ่นที่มีสภาพจิตประเภทจิตทรามอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การค้าประเวณีได้ง่าย, Thai definition: ชื่อโรคจิตชนิดหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
IDIOCY    IH1 D IY0 AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idiocy    (n) ˈɪdɪəʴsiː (i1 d i@ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白痴[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, ] idiocy; idiot, #9,188 [Add to Longdo]
白癡[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, ] idiocy; idiot; variant of 白痴 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
痴愚[ちぐ, chigu] (n) imbecility; idiocy [Add to Longdo]
白痴[はくち, hakuchi] (n) (sens) idiot; idiocy [Add to Longdo]
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idiocy \Id"i*o*cy\ ([i^]d"[i^]*[-o]*s[y^]), n. [From idiot; cf.
   Gr. ? uncouthness, lack of education, fr. ?. See {Idiot}, and
   cf. {Idiotcy}.]
   The condition or quality of being an idiot; absence, or
   marked deficiency, of sense and intelligence.
   [1913 Webster]
 
      I will undertake to convict a man of idiocy, if he can
      not see the proof that three angles of a triangle are
      equal to two right angles.        --F. W.
                          Robertson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idiocy
   n 1: extreme mental retardation [syn: {idiocy}, {amentia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top