ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhumane

IH2 N HH Y UW0 M EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhumane-, *inhumane*
Possible hiragana form: いんふまね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhumane(adj) ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม, ขาดความกรุณาปรานี, ผิดมนุษย์, ทารุณ, โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This can go down humanely if you don't fight, but if you pull a stunt like that again, it's going to get inhumane right quick.ถ้าคุณไม่ขัดขืน ผมก็จะไม่ทำรุนแรง แต่ถ้าขืนทำแบบเมื่อกี้อีกล่ะก็ ผมไม่ปราณีแน่ Otis (2006)
I won't work in this inhumane kitchen. I will not do it!ฉันจะไม่ทำงานในครัวที่ป่าเถื่อนแบบนี้\ ไม่ทำอีกต่อไปแล้ว Pasta (2010)
To expose their inhumane practices!เพื่อแสดงให้เห็นความไร้มนุษยธรรมไง You Smell Like Dinner (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INHUMANE IH2 N HH Y UW0 M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhumane (j) ˌɪnhjuːmˈɛɪn (i2 n h y uu m ei1 n)
inhumanely (a) ˌɪnhjuːmˈɛɪnliː (i2 n h y uu m ei1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻薄;酷薄[こくはく, kokuhaku] (adj-na, n) cruel; inhumane [Add to Longdo]
非人道的兵器[ひじんどうてきへいき, hijindoutekiheiki] (n) (See 非人道兵器・ひじんどうへいき) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]
非人道兵器[ひじんどうへいき, hijindouheiki] (n) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 inhumane \in`hu*mane"\ ([i^]n`h[=u]*m[=a]n"), adj.
   not humane; lacking and reflecting lack of pity, kindness, or
   compassion; as, humans are innately inhumane; this explains
   much of the misery and suffering in the world; biological
   weapons are considered too inhumane to be used. [Narrower
   terms: {barbarous, brutal, cruel, fell, roughshod, savage,
   vicious}; {beastly, bestial, brute(prenominal), brutish,
   cannibalic ; {brutal, cruel}; {cold, cold-blooded, inhuman,
   insensate ; {pitiless, unfeeling, unkind ; {painful (vs.
   painless) ] Also See: {uncivilized}. Antonym: {humane}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhumane
   adj 1: lacking and reflecting lack of pity or compassion;
       "humans are innately inhumane; this explains much of the
       misery and suffering in the world"; "biological weapons
       are considered too inhumane to be used" [ant: {humane}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top