ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holland

HH AA1 L AH0 N D   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holland-, *holland*, hollan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hollander[N] ชาวฮอลันดา, See also: ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์
Hollander[N] ฮอลันดา, See also: ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์, Syn. Dutch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holland(ฮอล'เลินดฺ) ดูNetheralnds -Hollander (ฮอล'ลันเดอะ) n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?- คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาวางบนมันฝรั่งทอดในฮอลแลนด์แทนซอสมะเขือเทศ? Pulp Fiction (1994)
Widespread flooding has caused numerous closures including the Lincoln and Holland Tunnels.น้ำท่วมกินบริเวณกว้าง... ...ปิดอุโมงค์ลินคอล์นและฮอลแลนด์ The Day After Tomorrow (2004)
Tara Dawn Holland.!ทาร่า ดอน ฮอลแลนด์ Little Miss Sunshine (2006)
And the new Miss America is Miss Kansas, Tara Dawn Holland!มิสอเมริกาคนต่อไป มิสแคนซัส ทาร่า ดอน ฮอลแลนด์ Little Miss Sunshine (2006)
Not when the hollandaise is made fresh.จะว่าได้ยังไงเนื้อย่างอร่อยออกจะตาย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
You told me we made payments to Hollander.คุณบอกว่าจ่าย ฮอลแลนเดอร์ ไปแล้ว 3:10 to Yuma (2007)
Can't stop Hollander from selling our land to the railroad, either.คงหยุด ฮอลแลนเดอร์ ไม่ได้สินะ เขาจะบีบเราขายที่ดินให้พวกรถไฟ 3:10 to Yuma (2007)
I'm gonna tell Hollander to make this right.พ่อจะบอก ฮอลแลนเดอร์ ให้ชดใช้เรา 3:10 to Yuma (2007)
I want to talk, Mr. Hollander.ฉันอยากคุยกับนาย... ฮอลแลนเดอร์ 3:10 to Yuma (2007)
Mr. Hollander?นี่คุณ ฮอลแลนเดอร์ 3:10 to Yuma (2007)
Hollander!ฮอลแลนเดอร์! 3:10 to Yuma (2007)
I want guarantees that Hollander and his boys will never set foot on my land again, and that my water's gonna flow.ผมต้องการให้คุณรับรองว่า ...เจ้า ฮอลแลนเดอร์ และสมุนของมัน ต้องไม่มาเหยียบ บนที่ดินผมอีก เป็นอันขาด 3:10 to Yuma (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollandGermany adjoins Holland.
hollandGo where you will in Holland, you will see windmills.
hollandHe returned from Holland in June.
hollandHolland is a small country.
hollandIn this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวฮอลันดา[N] Hollander, See also: Dutch, Syn. ชาวดัทช์, ชาวฮอลแลนด์, Example: สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยเรามีการติดต่อค้าขายกับชาวฮอลันดา, Count unit: คน
ดัตช์[N] Dutch, See also: Hollander, Syn. ชาวดัตช์, ชาวฮอลันดา, ชาวฮอลแลนด์, Example: ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[n. exp.] (Hølandā = Hollandā) EN: Holland ; The Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
ลันเตา[n.] (lantao) EN: Holland bean   FR: petits pois [mpl]
เนเธอร์แลนด์[n. prop.] (Nēthoēlaēn) EN: Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
ประเทศฮอลแลนด์[n. prop.] (Prathēt Høllaēn) EN: Holland   FR: Hollande [f]
ประเทศเนเธอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Nēthoēlaēn) EN: Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
ถั่วลันเตา[n. exp.] (thūa lantao = thūa lantāo) EN: Holland bean ; sugar pea ; green peas ; snow peas   FR: mange-tout [m]
วิลันดา[adj.] (Wilandā) EN: Dutch   FR: hollandais ; néerlandais ; batave
วิลันดา[n. prop.] (Wilandā) EN: Holland ; the Netherlands   FR: Hollande [f] ; Pays-Bas [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLAND    HH AA1 L AH0 N D
HOLLANDS    HH AA1 L AH0 N D Z
HOLLAND'S    HH AA1 L AH0 N D Z
HOLLANDER    HH AA1 L AH0 N D ER0
HOLLANDERS    HH AA1 L AH0 N D ER0 Z
HOLLANDSWORTH    HH AA1 L AH0 N D Z W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Holland    (n) hˈɒlənd (h o1 l @ n d)
Hollander    (n) hˈɒləndər (h o1 l @ n d @ r)
Hollanders    (n) hˈɒləndəz (h o1 l @ n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荷兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
菏兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランデーズソース[, orande-zuso-su] (n) sauce Hollandaise [Add to Longdo]
ネーデルランド;ネザーランド[, ne-derurando ; neza-rando] (n) (See 和蘭・オランダ) The Netherlands; Holland [Add to Longdo]
ホラント[, horanto] (n) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
阿亀鸚哥[おかめいんこ;オカメインコ, okameinko ; okameinko] (n) (uk) cockatiel (Nymphicus hollandicus) [Add to Longdo]
琴鳥[ことどり;コトドリ, kotodori ; kotodori] (n) (uk) superb lyrebird (Menura novaehollandiae) [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (1) orchid; (2) (abbr) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
蘭国[らんこく, rankoku] (n) Holland [Add to Longdo]
和蘭(ateji);阿蘭陀(ateji);和蘭陀(ateji)[オランダ, oranda] (n,adj-no) (uk) Holland (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holland \Hol"land\, n.
   A kind of linen first manufactured in Holland; a linen fabric
   used for window shades, children's garments, etc.; as, brown
   or unbleached hollands.
   [1913 Webster] Hollandaise sauce

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Holland
   n 1: a constitutional monarchy in western Europe on the North
      Sea; half the country lies below sea level [syn:
      {Netherlands}, {The Netherlands}, {Kingdom of The
      Netherlands}, {Nederland}, {Holland}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 Holland
  Holland

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Holland /hɔlɑnt/
  Holland

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Holland
  Holland

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top